// کامپیوتر - الکترونیکا

الکترونیکا پروژه های الکترونیک و مکانیک

سایت در حال به روز رسانی به نسخه ی جدید میباشد در صورت بروز مشکل با شماره ی 09213203841 تماس بگیرید

کامپیوتر

آشنایی با داده کاوی و پیاده سازی آن در شهر الکترونیک

امروزه با گسترش سیستم های پایگاهی و حجم بالای دادههای ذخیره شده در این سیستم ها نیاز به ابزاری است تا بتوان داده های ذخیره شده را پردازش کرد و اطلاعات حاصل ار این پردازش را در اختیار کاربران قرار داد .کاربران هرچند زیر دست و با تجربه باشند نمی توانند الگو های مفید را در مبان انبوه داده تشخیص دهند و یا اگر هم قادر به انجام چنین کاری باشند هزینه عملیات از نظر نیروی انسانی و مادی بسیار بالاست . داده کاوی یکی از مهمترین روشها است که به وسیله ان الگوهای مفید در داده ها با حداقل دخالت کاربران شناخنه می شود و اطلاعاتی را در اختیار کاربران و تحلیل گران قرار می دهد . تا براساس آنها تصمیمات مهم و حیاتی در سازمانها اتخاذ شود .

کلمات کلیدی : داده کاوی ، خوشه بندی داده ها ، ساختار داده ها ، داده انبار ، شهر الکترونیک

تحلیل سه روش متفاوت برای امنیت در رایانش ابری

رایانش ابری شروع دوره جدید در گرفتن اطلاعات وسیع از طریق اتصال شبکه های مختلف اینترنتی با هر دستگاه متصل شده است که خواسته های مورد نیاز مشتریان را با گرفتن سرویس فراهم می کنند .پذیریش و انتشار رایانش ابری ، به وسیله مشکلات امنیتی حل نشده که بر روی فراهم کننده ابر و هم کاربر ابر تاثیر می گذارد ، تهدید می شود . در این مقاله ، به تحلیل سه مقاله متفاوت ( مجازی سازی ، نرم افزار مبتنی بر JNLP و فعال کردن بازبینی عمومی ) خواهم پرداخت که چگونه می توانند در امنیت محاسبات ابری را ، افزایش دهند . مقاله اول ، (مجازی سازی ) : مجازی سازی با محافظت از یکپارچگی ماشینهای مجازی مهمان و اجزای زیربنایی ابر ، امنیت را افزایش می دهد . مقاله دوم ( نرم افزار مبتنی بر JNLP) : نرم افزار مبتنی بر پروتکل راه انداز شبکه های جاوا (JNLP) ، به عنوان یک سرویس متقاضی ارائه شده است که علاوه بر شناسایی برای جلوگیری از حمله در فواصل زمانی مختلف بکار می برند . مقاله سوم ( فعال کردن باز بینی عمومی ) : به حصول اطمینان از یکپارچگی داده های ذخیره شده در رایانش ابر پرداخته است و البته یکپارچگی داده بصورت پویا است .

کلمات کلیدی : امنیت ، رایانش ابری ، مجازی سازی ، JNLP ، ACPS

روشی جدید به منظور کنترل ازدحام در شبکههاي حسگر بیسیم

در شبکههاي حسگر بیسیم بدلیل ماهیت نظارتی این نوع شبکهها کنترل ازدحام یکی از امور حیاتی است زیرا در بسیاري مواقع با کشف یک رویداد ، ترافیک انفجاري از منبع به چاهک باید ارسال شود در حالت عادي با عبور این ترافیک از کوتاهترین مسیر ، نودهاي این مسیر با کاهش شدید انرژي و در نتیجه مرگ گرهها مواجه میشود و در نتیجه طول عمر شبکه کاهش مییابد. در این مقاله روشی ارائه شده که با استفاده از شدت ترافیک ورودي و مدت زمان انتظار بستهها مسیرهاي پرازدحام تشخیص داده شده و ترافیک به مسیرهاي کم ازدحام هدایت میشود. به منظور تصمیمگیري بهتر از منطق فازي استفاده میشود. نتایج شبیهسازي کارایی بهتري را نشان میدهد

کلمات کلیدي : کنترل ازدحام ، طول عمر، شبکههاي حسگر بیسیم

کاهش مصرف انرژي در شبکه هاي حسگر، با انتخاب سرخوشه مناسب براساس منطق فازي

شبکه هاي حسگر بی سیم، نسل جدیدي از سیستم هاي تعبیه شده بلادرنگ با محدودیت محاسباتی، انرژي و حافظه هستند که داراي کاربردهاي متنوعی، بخصوص در مواردي که استفاده از شبکه هاي سنتی امکان پذیر نیست می باشند. از آنجاییکه در این شبکه ها، مساله انرژي یک چالش مهم محسوب میگردد، استفاده از مدل هاي خوشه بندي را میتوان راه حلی براي غلبه بر این مشکل در نظر گرفت. در این ساختار، نودهاي حسگر دریک سري خوشه، گروه بندي می شوند و یک نود مرکزي به عنوان نود سرخوشه انتخاب می گردد. انتخاب سرخوشه مناسب، به صورت چشمگیري مصرف انرژي را در این شبکه ها کاهش می دهد که این کاهش مصرف انرژي، منجر به افزایش طول عمر شبکه می گردد. از این رو، در این رویکرد بر خلاف مطالعات گذشته، یک روش فازي براي انتخاب سرخوشه پیشنهاد شده است. این روش بر مبناي سه توصیف گر انرژي، پراکندگی و مرکزیت گره ها می باشد و شبیه سازي نشان می دهد نسبت به مواردي که سرخوشه تنها براساس یک سري اطلاعات محلی انتخاب می شود، افزایش قابل توجهی در طول عمر شبکه مشاهده می گردد.

کلمات کلیدي : شبکه حسگر بیسیم ، طول عمر ، فازي ، خوشهبندي

مروری بر پروتکل های کنترل دسترسی رسانه در شبکه های حسگر بیسیم

گره های حسگر در شبکه های حسگر بی سیم تحت محدودیت شدید منابع مانند محدودیت های توان باتری، پهنای باند ارتباطی، توان محاسباتی و حافظه کار می کنند. بهره وری انرژیو ارسال با کمترین تاخیر از اهداف اولیه در طراحی پروتکل های شبکه های حسگر بی سیم است. پروتکل های کنترل دسترسی رسانه (MAC) از جمله پروتکل هایی هستند که بسیار بر مصرف انرژی و تاخیر ارسال داده تاثیر پذیر است.. پروتکل های کنترل دسترسی رسانه مبتنی دسترسی چندگانه تقسیم زمانی (TDMA MAC protocol) از جمله پروتکل هایی است که پتانسیل کاهش مصرف انرژی و تاخیر تحویل داده گره های حسگر شبکه های حسگر بی سیم را دارند. از این رودر این مقاله مروری بر تعدادی از پروتکل های کنترل دسترسی رسانه ارائه شده در شبکه های حسگر بی سیم انجام شده است.

واژگان کلیدی: شبکه های حسگر بی سیم ، پروتکل کنترل دسترسی رسانه ، زمانبندی ، شکاف زمانی

ارائه روشی جدید جهت بهبود مصرف انرژي در شبکه هاي حسگر بی سیم

هدف این مقاله ، ارائه روشی مبتنی بر منطق فازي و الگوریتم ژنتیک است که به منظور کاهش مصرف انرژي در لایه هاي FLS شبکههاي حسگر بیسیم میتواند مورد استفاده قرار گیرد. در این روش در ابتدا سرخوشه ها به کمک سیستم منطق فازي انتخاب شده و خوشه ها ایجاد میگردند و سپس با توجه به سرخوشه هاي انتخاب شده، موقعیت بهینه ایستگاه اصلی که باعث مینیمم سازي مصرف انرژي سرخوشه ها میگردد، با استفاده از الگوریتم ژنتیک تعیین می گردد. 

کلمات کلیدي : منطق فازي ، شبکه حسگر بی سیم ، کاهش مصرف انرژي

ارائه الگوریتم جدید خوشه بندي در شبکه هاي حسگر بیسیم متحرك

یکی از مهمترین مباحث مربوط به شبکه هاي حسگر بی سیم ، بحث خوشه بندي می باشد و این بحث در شبکه هاي حسگر بیسیم متحرك نمود بیشتري پیدا می کند. زیرا مکان قرار گرفتن گرههاي حسگر، از قبل تعیین شده نیست و این گره ها داراي حرکت هستند. ویژگی اصلی این نوع شبکه هاي بیسیم خودسازماندهی میباشد. براي انجام این کار الگوریتمهاي مختلفی ارائه شده است. در اکثر روشهاي ارائه شده قبلی به فاکتورهاي مهمی همچون مرکزیت، چگالی و حتی انرژي توجه کمتري دارند درحالیکه خصوصاً در مورد شبکه هاي متحرك این فاکتورها باید مورد توجه بیشتري قرار گیرند. همچنین از کار افتادن سرخوشه در یک راند باعث می شود تا اطلاعات خوشه در آن راند بدست پایگاه مرکزي نرسد و این امر باعث افت شدید کارایی شبکه خواهد گشت. در الگوریتم پیشنهادي تمام این فاکتورها براي انتخاب سرخوشه مورد نظر قرار گرفته است. همچنین شبکه بگونهاي خوشه بندي میشود که براي هر سرخوشه شبیه سازي شده و Matlab یک جایگزین در نظر گرفته میشود. بدین ترتیب عمر مفید شبکه افزایش می یابد. این متد توسط نرمافزار نتایج آن نشان میدهد که این متد موجب بهبود قابل توجهی در بازدهی و نیز پوشش شبکه بدست آمده است.

کلمات کلیدي : گره حسگر بیسیم، خوشه بندي ، متحرك، مصرف بهینه

خوشه بندي داده ها با استفاده از تکنیکهاي داده کاوي

داده کاوي شامل فرایند دانش نهفته از میان انبوهی از اطلاعات می باشد. این دانش می تواند ملاك تصمیم گیري هاي آتی و عملکردهاي سیستم باشد. در سالهاي اخیر استفاده از تکنیکهاي دادهکاوي و الگوریتمهاي هوشمند فراگیر شده است. بسیاري از کارهایی که در گذشته با صرف هزینههاي زمانی و مالی فراوان حاصل شدهاند، میتوانند توسط این تکنیکها و الگوریتمها انجام گردند. یکی از مهمترین تکنیک هاي داده کاوي خوشه بندي می باشد. در روش هاي خوشه بندي با استفاده از معیارهاي تشابه و عدم تشابه خوشهبندي دادهها انجام میپذیرد. اغلب دادههاي درون یک خوشه داراي بیشترین شباهت میباشند؛ درحالیکه میان خود خوشهها تفاوتهاي معنیداري وجود دارد. الگوریتم هاي متفاوتی براي خوشه بندي ارائه شده است که هر کدام داراي نقاط ضعف و قوت مختص به خود می باشند. در این مقاله مباحث مربوط به خوشه بندي داده ها مطرح شده و چند الگوریتم مشهور خوشه بندي بررسی و با استفاده از معیارهاي مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرند.

واژه هاي کلیدي: داده کاوي ، خوشه بندي ، مصورسازي ، دسته بندي

پایگاه داده موقتی اَمن چند سطحی

پایگاههاي داده سنتی براي نگهداري گزارههایی از خِرد جهانِ واقعی بکار میروند که درستند البته بدون در نظر گرفتن زمان درست بودن این واقعیات. پایگاه داده موقتی براي نگهداري دادههاي مبتنی بر زمان کاربرد دارد یعنی گزارههایی از جهان واقعی که در زمان خاص درست بودهاند، درست هستند یا درست خواهند بود. پایگاه داده امن چندسطحی نوع دیگري از پایگاه دادههاست که براي نگهداري دادههاي حساس و سرّي استفاده میشود. مسلماً هر یک از مدلهاي مذکور براي کاربردشان مناسبند. اما اگر بخواهیم داده- هاي مبتنی بر زمان اما حساس و محرمانه را مدلسازي کنیم از هیچیک از مدلهاي موردنظر نمیتوان استفاده کرد. هدف ما در این مقاله ارائه یک مدل جدید پایگاه داده است که بتوان از آن براي مدلسازي دادههاي موقتی امن چندسطحی استفاده کرد.

کلمات کلیدي: پایگاه داده موقتی امن چند سطحی ، پایگاه داده موقتی ، پایگاه داده امن چند سطحی ، پایگاه داده رابطهاي استاندارد

پروژه ها
«
 • PIC micro
 • ARM micro
 • FPGA
 • پروژهPLC-wincc
 • کامپیوتر نرم افزار
 • سخت افزار
 • روباتیک
 • میکروهای قدیمی
 • الکترونیک دیجیتال
 • الکترونیک آنالوگ
 • پروژه matlab
 • #C/C++
 • آردوینو
 • esp8266
 • AVR
»
این پروژه توسط یکی از دوستان ارسال شده و یک ساعت در سایز بزرگ با میکرو pic هستش که میتونه دما و ساعت رو نمایش بده و فایل پروتیوس شماتیک و pcb رو هم داره و نکته مثبت مدار pcb سون سگمنت هستش که با استفاده از led طراحی شده و شما میتونید از همین pcb در مدارات دیگه هم استفاده کنید و خیلی جاها به کار میاد.پروژه مشابه همین با AVR که قبلاً تو سایت قرار داده بودم رو هم میتونید نگاه کنید.سون سگمنت کاتد ...
این برد آموزشی arm رو از توی اینترنت گرفتم که تمام قطعاتش smd و pcb اون نیاز به متالیزه داشت از اونجائی که تو بیشتر شهر های ایران متالیزه نمیکنند تمام قطعاتشو تبدیل به DIP کردم و گذاشتم تو سایت چند تا via زیر میکرو هست که میتونید یک سیم افشان لخت کنید یک رشته از اونو از بالا کج کنید و با کمترین مقدار لحیم بالارو با پائین فیبر اتصال بدید من امتحان کردم جواب داد همان گونه که در تصویر میبینید ...
این برنامه با زبان vhdl نوشته شده و موج pwm را بر اساس عدد وارد شده تولید و به خروجی ارسال میکند.در این برنامه عدد 30 به معنای pwm کامل و 0 به معنای بدون موج خروجی میباشد.پروژه بر اساس ise طراحی شده است و برنامه ise را میتوانید از سایت دانلود نمایید.
این پروژه در مورد ژنراتور بادی می باشد به صورتی که ما در plc ان را شبیه سازی نموده و در حالت های زمان خطای شبکه مقدار توان اکتیو و راکتیو را اندازه گیری نموده و مقدار گشتاور را با توجه به شکل های زیر می توان تغییر داد تا سیستم در یک حالت پایداری در زمان خطای شبکه بتواند به کار خود ادامه دهد این پایان نامه کارشناسی ارشد بوده است و نمونه کار در سایت های دیگر ندارد.
زبان اَسمبلی (Assembly language) یک زبان نزدیک به سخت افزار است که در رابطه ی مستیم با دستورات سخت افزار قرار دارد و در واقع هر معماری با یک زبان اسمبلی خاص خودش شناخته میشود.زبان اسمبلی در هر سخت افزار تعداد دستور متفاوت و اپرندهای مختلفی دارد و دیگر زبانهای سطح بالا بر اساس همین زبان طراحی و نوشته میشوند.
قبلاً یک پروژه در سایت به نام چراغ راهنمایی با vhdl وجود داشت که با ISE طراحی شده بود و این بار همان پروژه با نرم افزار Quartus و با جزییات بیشتری طراحی شده و کمی بهینه تر شده.این مدار بر اساس سوال زیر طراحی شده است که در آن 6 حالت در نظر گرفته شده که تاخیر در هر مرحله با مرحله قبل فرق دارد و بر اساس جدول داده شده در سوال است.در این 6 حالت باید 6 عدد LED برای چراغ راهنما کنترل شوند که در هر مرحله ...
در این پروژه یک بازوی مکانیکی طراحی و با استفاده از سروو موتور به کنترل آن میپردازیم.بازوی مکانیکی را با استفاده از اتوکد طراحی و با برش لیزر تمام قطعات آن را برش میدهیم و بعد با پیچ و مهره به هم اتصال میدهیم.در این پروژه از 4 عدد سروو موتور برای کنترل تمام بازوی مکانیکی استفاده شده است که به راحتی میتوان قطعات مختلف را با آن جابجا نمود.
میکرو کنترلر AT89C52 از شرکت Atmel یک میکزو کنترلر 8 بیتی از خانواده ی 8051 است که با ساختار CMOS طراحی شده و میتواند تا 24 مگا هرتز سرعت داشته باشد.از جمله امکانات این میکرو میتوان به 32 ورودی و خروجی بودن آن و همچنین 3 عدد تایمر کانتر 8 بیتی و 8 عدد وقفه و همچنین رابط سریال در آن اشاره کرد.برای برنامه نویسی این میکرو میتوان از زبان c و کامپایلر محبوب keil بهره برد البته با bascom ...
الکترونیک دانش مطالعهٔ عبور جریان الکتریکی از مواد مختلف - مانند نیمه‌رساناها، مقاومت‌ها، القاگرها و خازن‌ها - و آثار آن است. الکترونیک همچنین به عنوان شاخه‌ای از فیزیک نظری شناخته می‌شود. طراحی و ساخت مدارهای الکترونیکی برای حل مشکلات عملی، قسمتی از مباحث موجود در مهندسی الکترونیک را تشکیل می‌دهد.
پروفسورلطفي زاده "هنگامي كه پيچيدگي بالا مي رود عبارات دقيق معناي خود را از دست ميدهند و عبارات معنادار دقت خود را از دست ميدهند" به دست آوردن تابع تبدیل سیتمهای پیچیده ای که رابطه بین ورودی و خروجی آنها قائده و قانون ریاضی به خود نمیگیرد کار حضرت فیل است!اینجاست که منطق خوشمزه فازی به داد میرسد!در این پروژه جالب و کاربردی با بهره گیری از منطق فازی در نرم افزار متلب و استفاده از میکروکنترلر ...
در فایل زیر برای تمرین به چند سوال برنامه نویسی به زبان C به شرح زیر پاسخ داده ایم:1-برنامه ای بنویسید که 20 عدد بزرگ 40 رقمی را از وردی گرفته و آنها را صعودی مرتب نماید.2-برنامه ای بنویسید که دو عدد را بدون این که عملیات ضرب یا جمع استفاده نماید یک بار ضرب و یک بار تقسیم نمیاد.3-برنامه ای بنویسید که 20 عدد بزرگ 40 رقمی را از وردی گرفته و آنها را جمع و میانگین بگیرد.4-برنامه ای بنویسید که عددی 60 ...
در این آموزش نحوه ی اتصال دو سنسور MPU6050 به برد آردینو و نمایش همزمان خروجی آن ها روی سریال مانیتور و همچنین ذخیره ی این خروجی ها بر روی حافظه به منظور تحلیل داده ها توضیح داده می شود.
ماژول ESP8266 یک ماژول قدرتمند و همه کاره در زمینه ی IOT است که در سالهای اخیر کاربردهای گسترده ای در اینترنت اشیا پیدا کرده و تنها نقطه ضعف این ماژول مصرف بالای ماژول در حدود 100 میلی آمپر و امکانات کم ماژول در حالت اسلیپ است که احتمالا در ورژنهای بعدی توسط سازنده مورد توجه قرار خواهد گرفت.در این پروژه سعی کرده ایم تا یک ماژول کاربردی شبیه به نود ام سیو NodeMCU  طراحی کنیم و با اتصال ...
این برنامه را به درخواست یکی از دوستان نوشتم و طراحی آن برای من خیلی طول کشید چون میخواستم روی atmega8 پیاده شود و این میکرو به هر دلیلی روی یکی از پایه ها در شبیه ساز پروتیوس مشکل داشت و روی شبیه ساز به مشکل بر میخوردم تا این که در پایان با عوض کردن برخی از پایه ها مشکل حل شد یعنی اصولاً مشکل از برنامه نبود و بلکه بیشتر از پایه ها بود برای همین گاهی باید برای راه اندازی یا پروژه پایه های مختلف ...
آموزش
«
 • میکروها
 • کامپیوتر سخت افزار
 • کاربردی
 • مکاترونیک
 • الکترونیک دیجیتال
 • الکترونیک آنالوگ
 • برق صنعتی
 • طراحی وب
 • کامپیوتر نرم افزار
 • آموزشmatlab
 • VHDL,VERILOG
 • FPGA
 • #C/C++
 • نرم افزارهای برق
 • اندروید
 • اینترنت اشیاء (IOT)
»
MPLAB یک آی دی ای (IDE) منتشر شده از شرکت میکرو چیپ برای توسعه برنامه بر روی چیپ های PIC میباشد که هم اکنون آخرین ورژن آن با نام MPLAB X منتشر شده است. اگر خود برنامه ی MPLAB X IDE رو نصب کنید فقط می توانید به زبان اسمبلی در این برنامه کد نویسی کنید برای اینکه بتونید به زبان C کد بنویسید باید MPLAB XC8 Compiler رو هم روی سیستم نصب داشته باشید. برای نصب MPLAB x شما باید جاوا را در سیستم نصب داشته ...
برای ثبت اختراع به کجا مراجعه کنیم؟ برای ثبت اختراع باید به اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی واقع در تهران، خیابان میرداماد، تقاطع بزرگراه مدرس- میرداماد، مراجعه شود .
این پروژه ی تحت عنوان (( ربات مسیر یاب هفت سنسور )) که در سه فصل تهیه شده است ، فصل اول مستندات این پروژه به بررسی تعاریف خاصی که در زمینه رباتیک وجود دارد و همچنین موضوعات مرتبط با آن مانند تاریخچه رباتیک ، انواع رباتها ، دسته بندی رباتها  پرداخته ایم. در فصل دوم کاربرد رباتها و همچنین اجزاء رباتها را مورد بررسی قرار داده ایم. در فصل سوم ، ساختن ربات مسیر یاب ، شرح عملکرد ربات ، توضیحات ...
پس از سال ۲۰۰۰ که با فراگیر شدن اینترنت جهانی و مفهوم دهکده جهانی واژه اینترنت چیزها نیز مطرح شد که هدفش ایجاد یک سیستم یک پارچه با قابلیت کنترل از طریق شبکه بود.اما چالشهای اصلی این ایده شامل امنیت‌ و پیچیدگی سطوح اجرای و بستر نامناسب (اینترنت بستر قابل اطمینانی از نظر اتصال پایدار نیست) و همچنین نبود یک سخت افزار قدرتمند و ارزان با ارتباطی دو طرفه و پایدار با مصرف انرژی پایین که از اهداف اصلی ...
این برنامه یکی از جامع ترین نرم افزار های برق به شمار میرودکه مثل برنامه ی Spice به شما امکان طراحی مدار داده و هم خروجی مورد نظرتان را در اختیار شما قرار می دهد
فایرفاکس مرورگری کدباز، رایگان و انعطاف پذیر برای تمام کاربرانی است که می خواهند ضمن داشتن امنیت در اینترنت، از وب گردی لذت ببرند. معمولاً فایرفاکس انتخاب اول کاربران حرفه ای و البته برنامه نویسان و توسعه دهندگان وب است.
پایتون (Python) یک زبان برنامه نویسی تفسیری ، داینامیک و شی گرا است که می توان از آن در نرم افزار ها و تکنولوژی های متنوع بهره برد . این زبان برنامه نویسی (در ایران پیتون هم تلفظ می شود) با داشتن کتابخانه های گسترده (library)روشهای بسیار قدرتمند و حرفه ای را برای کار با زبانها و ابزار های مختلف به آسانی فراهم می کند. متن باز (اوپن سورس) بوده و یادگیری و استفاده از آن در عرض چند روز ممکن است . کد ...
شاید در نگاه اول یادگیری و کار با شبکه های عصبی رو سخت و زمان بر بدونید. البته منابع و پروژه های اندکی،به زبان فارسی در این رابطه وجود دارد و این خود یادگیری رو یه مقدار دشوار میکنه. در این فیلم آموزشی میخوام در قالب مثالی شما رو با جعبه ابزار شبکه عصبی و کار با شبکه عصبی در نرم افزار متلب آشنا کنم. قطعا اگر با چند مثال آشنا شوید و مراحل کار رو یاد بگیرید درمدت کوتاهی میتونید با شبکه ...
این خودآموز به زبان فارسی نگاشته شده و برای آشنایی مقدماتی با نحو زبان Verilog و توانایی‌های آن مفید است، مخاطب این خودآموز آن دسته از علاقه‌مندانی می‌باشند كه با زبان Verilog‌ آشنایی ندارند.زبان‌های توصیف سخت‌افزار یكی از مهمترین ابزار‌های مدرن طراحی سخت‌افزار‌ها می‌باشد كه كاربرد آنها در صنعت رو به افزایش ‌است به طوری كه امروزه عضو جدا نشدنی فرایند طراحی تا پیاده سازی سخت‌افزار‌های مدرن به شمار ...
نرم افزار ISE Design Suite محصولی از کمپانی Xilinx است که برای بهینه سازی نیرو و هزینه، از طریق بهره وری طراحی بیشتر، تولید شده است است. در واقع ابزارهای طراحی ISE با ارائه ی تکنولوژی هوشمند clock-gating، برای اولین بار، مصرف نیرو را تا سی درصد کاهش داده اند. همچنین این مجموعه نرم افزاری جدید پیشرفت هایی را در رزرو طراحی timing-driven، پشتیبانی برای طراحی plug-and-play و یک جریان طراحی بصری با ...
همان طور که می دانید توسط سوکت ها ما می توانیم میان برنامه ها و نرم افزارهای خود از راه دور ارتباط برقرار کنیم که البته این کار بین کامپیوترهای client و server انجام می شود.کلاینت در حقیقت، خدمات کامپیوتر بزرگتر را درخواست می کند. فرضا این خدمات می تواند شامل جست و جوی اطلاعات و ارسال انها به کلاینت باشد مانند هنگامی که یک پایگاه داده در وب مورد پرس و جو قرار می گیرد. نمونه های دیگری از این ...
سیستمهای کنترلی دستگاههای قدیمی علاوه بر استهلاک بالا و خرابیهای مکرر، راندمان کاری دستگاه را کاهش و زمان توقف و بلا استفاده بودن دستگاه را افزایش میدهند. با تبدیل این سیستمهای قدیمی به کنترلرهای مدرن و جدید علاوه بر اینکه زمان خواب دستگاه و خرابی های مکرر کاهش می یابد، باعث عیب یابی بسیار آسان، هزینه تعمیرات و نگهداری کمتر و افزایش راندمان تولید میشود. از دیگر مزایای این سیستمها ثبت زمان کارکرد ...
رنگ های مختلفی که در طراحی لایه ها استفاده می شود  را می توان از ترکیب RGB یا همان Red Green Blue ایجاد کرد.برای هر رنگ 255 قطره داریم و قصد داریم رنگها را در شکل hex نمایش دهیم. همونطور که میدونید اعداد در مبنای هگزادسیمال به صورت زیر نمایش داده می شوند : 
هر روزه وسایل جدیدی، به اینترنت متصل می‌شوند. ساعت‌های هوشمند نمونه‌ای از این وسایل محسوب می‌شوند. خودروها، سیستم روشنایی خانه‌ها، یخچال‌ها، چراغ‌های راهنمایی و رانندگی، همگی وسایلی هستند که به عنوان یک واحد مستقل به اینترنت افزوده می‌شوند. امروزه کامپیوترها، دیگر الزاماً به آن شکل سنتی که ما می‌شناسیم (صفحه کلید و کیس و مانیتور)‌ نیستند. بلکه در قالب قطعات کوچک، میکروکنترلرها، تراشه‌های ...
مقالات
«
 • کامپیوتر
 • برق-الکترونیک
 • طرح توجیهی
 • گزارش کار آموزی
 • برق قدرت
»
سیستم محاسباتی گرید از گروهی از برنامه ها و منابع که در سراسر ماشینهای گرید گسترده شده اند تشکیل میشود. گرید دارای محیطی پویا و منابع توزیعشده غیرمتمرکز است. یکی از مهمترین موضوعات درزمینهی اجرای کارها در محیط توزیع شده مسئله زمانبندی کارها میباشد، هدف از زمانبندی، واگذاری بهینه و مناسب کارها به وظایف است. زمانبندی جز مسائل NP-Complete میباشد و الگوریتمهای قطعی برای حل اینگونه مسائل مناسب نیستند ...
امــروزه بحران مصرف برق شايد مسئله اي مشكل سـاز براي آينده كشورمـان باشد ، با كاهش و صـرفه جويي در مصـرف برق شايد بتوان نيمي از اين مشكل را حل نمود ، اما با كمي تدبير مي توان كمك بزرگي به آينده و اقتصاد نمود . ساخت دستگاه آنالايزر (VCA005) تنها گامي در بهينه سازي مصرف انرژي مي باشد ، اين دستگاه با آناليز كامل از مصـرف انرژي نموداري بصورت ماكزيمم و مينيمم مصرف در اختيار كاربر قرار مي دهـد ، ...
در این گزارش کارآموزی به مراحل مختلف انجام شده روی شیر خام برای تولید انواع فرآوردهای آن پرداخته شده،همچنین انواع دستگاهای مختلف کارخانه شیر و قسمتهای مختلف این دستگاها(میزان تولید، ظرفیت و...) ذکر شده است. در یک کارخانه شیر انواع و اقسام سنسور ها برای کنترل مراحل مختلف تولید به کار برده میشود. در بخش بعدی این گزارش مهمترین سنسور های به کار رفته در چرخه تولید کارخانه شیر و عملکرد آنها را شرح داده ...
پایان نامه ی پیش رو که در 242 صفحه جمع آوری شده است کاملترین پایان نامه موجود در زمینه ی بررسی تلفات در بخش توزیع و روش های کاهش آن میباشد. شبكه قدرت شامل سه بخش توليد ،انتقال و توزيع نيرو است . انرژي الكتريكي پس از توليد در نيروگاهها و عبور از شبكه هاي انتقال و توزيع به مصرف كنندگان مي رسد در اين مسير مقداري از انرژي بدلايل مختلف تلف مي شود قدمت بحث تلفات در بخش توزیع به اندازه قدمت صنعت برق مي ...