// ساعت آنالوگ با AVR با LCD گرافیکی - الکترونیکا

الکترونیکا پروژه های الکترونیک و مکانیک

ساعت آنالوگ با AVR با LCD گرافیکی

هدف ار این پروژه طراحی یک ساعت آنالوگ است که به صورت گرافیکی بر روی lcd های 64 در 128 خانه ای عقربه های ساعت را به نمایش در آورد.ما سعی کردیم تا این ساعت به بهترین شکل طراحی شود و نکات لازم در حد امکان در این ساعت گنجانده شده است.نکته ی اول استفاده از rtc داخلی میکرو برای عملکرد درست ساعت بوده تا دقت کافی را داشته باشد.دومین نکته طراحی انعطاف پذیر در برنامه نویسی است به نحوی که ساعت را میتوان در طول صفحه حرکت داد و فقط با تغییر دو متغییر که در مرکز قرار گرفتن ساعت را نشان میدهند این حالت قابل تغییر است.نکته ی بعدی استفاده نکردن از عکس در پروژه بوده که حجم برنامه را به شدت کاهش میدهد و علاوه بر این سرعت اجرای برنامه را افزایش میدهد و همچنین قابلین اجرا بر روی هر سخت افزاری را به ما خواهد داد.عدم استفاده از عکس قابلیت بیشتری هم به ما داده که نکته ی اساسی در این پروژه است که به توضیح آن خواهم پرداخت.

analog clock

شمارش ثانیه شمار در هر ثاینه:

این قابلیت کار اصلی برنامه ی نوشته شده بر اساس زاویه است که حرکت ثانیه شمار به مقدار 360 درجه همراه با 60 تیک ثاینه خواهد بود که این حالت بر اساس فرمولهای مربوط به دایره و sin وcos حاصل شده:

CLOCK

که بر اساس روابط مثلثاتی:

SINCOS

که بر اساس همین دو رابطه میتوان مقدار X و Y که محل قرار گرفتن ثانیه شمار است را تشخیص داد.مقدار شعاع که همان R است برای ثانیه شمار از مقدار عقربه ی دقیقه و ساعت بزرگتر در نظر خواهیم گرفت. در این رابطه تنها چیزی که نامعلوم است مقدار cos⁡θ است که زاویه ی قرار گرفتن عقربه خواهد بود.همانطور که میدانیم ثانیه شمار باید در هر دور یعنی در هر 360 درجه به تعداد 60 بار تیک بزند یعنی 360 درجه به 60 قسمت تقسیم گردد یعنی هر ثانیه معادل با 6 درجه خواهد بود.برای دقیقه نیز به همین شکل خواهد بود ولی برای ساعت به دلیل این که ساعت به 12 قسمت تقسیم میشود این مقدار 30 خواهد بود:

zaveh_s=second*6
zaveh_m=minute*6
zaveh_h=hour*30

LCD گرافیکی مدل KS0108

این LCD در سایزهای مختلف در بازار موجود است که در اینجا از مدل 64 در 128 استفاده شده است و ساختار پایه های آن به شکل زیر است:

KS0108

 در واقع پایه ها در این LCD به شکل زیر باید بسته شوند و هر پایه بر اساس جدول زیر عمل خواهد کرد:

PAYEHA

 توضیح توابع کتابخانه GLCD

در اینجا از کتابخانه ی GLCD.h برای راه اندازی LCD استفاده کردیم که قابلیتهای زیادی از قبیل فارسی نویسی و پذیرش فونتهای مختلف را دارد.در ابتدای این کتابخانه باید پایه های LCD گرافیکی را بر اساس شکاتیک پروژه بدهیم به کتابخانه بدهیم به شکل زیر:

#define DATAPORT PORTA
#define DATADDR DDRA
#define DATAPIN PINA
//#define CONTROLPORT PORTB
#define CS1 PORTB.4
#define CS2 PORTB.3
#define RS PORTB.2
#define RW PORTB.0
#define EN PORTB.1

تمام توابع مورد استفاده در کتابخانه GLCD.h

GLCD توابعکتاب خانه توضیحات پارامتر ها
glcd_on() GLCD روشن کردن ندارد
glcd_off() GLCD خاموش کردن ندارد
set_start_line(unsigned char line) Changes the top line on the display  line: line number to be set at the top (Range: 0 ۶۳)
goto_col(unsigned int x) رفتن به ستون ایکس x : شماره ستون مورد نظر شمامحدوده ایکس : از ۰ تا ۱۲۷
goto_row(unsigned int y) رفتن به سطر وای y : شماره سطر مورد نظر شما
محدوده وای : از ۰ تا ۷
goto_xy(unsigned int x, unsigned ,int y) رفتن به سطر و ستون مورد نظر x : شماره ستون
y : شماره سطر
glcd_write(unsigned char b)

Writes 1 byte data at the

current location

b: 1 – byte data to be written at the current
location
glcd_clrln(unsigned char ln) پاک کردن سطر دلخواه ln : شماره سطر مورد نظر
بازه : ۰ تا ۷
glcd_clear() پاک کردن کل صفحه نمایش ندارد
glcd_read(unsigned char column) Reads the byte at the current position column: Current column number
point_at( unsigned int x, unsigned int y, byte color) اضافه کردن نقطه در مختصات دلخواه شما x : شماره ستون
y : 
شماره سطرcolor :     ۰نقطه سفید باشد
۱نقطه سیاه باید
h_line( unsigned int x,unsigned int y, byte l,byte s,byte c) رسم یه خطافقی x : مختصات ایکس شروع خط
y : 
مختصاتوای شروع خطl : اندازه خط ماs : فاصله بین نقاط خطمون
۰نقاط پیوسته باشن
۱نقاط از هم فاصله داشته باشن یا گسسته باشن
       
اعداد از یک بیشتر
هر چی عدد بزرگ تر بشه فاصله بین نقاط هم افزایش پیدا میکنه
c :  
۰نقاط روشن یا سفید
۱نقاط تاریک یا همون سیاه
v_line( unsigned int x,unsigned int y, signed int l,byte s,byte c) رسم یه خط عمودی x : مختصات ایکس شروع خط
y : 
مختصاتوای شروع خطl : اندازه خط ماs : فاصله بین نقاط خطمون
۰نقاط پیوسته باشن
۱نقاط از هم فاصله داشته باشن یا گسسته باشن
       
اعداد از یک بیشتر
هر چی عدد بزرگ تر بشه فاصله بین نقاط هم افزایش پیدا میکنه
c :  
۰نقاط روشن یا سفید
۱نقاط تاریک یا همون سیاه
line(unsigned int x1,unsigned int y1, unsigned int x2,unsigned int y2, byte s,byte c) رسم یه خط با زاویه دلخواه x1: مختصات ایکس اول خط
y1: مختصات وای اول خط
x2: مختصات ایکس آخر خط
y2: مختصاط وای آخر خطs: فاصله بین نقاط خطمون
     ۰نقاط پیوسته باشن
     ۱نقاط از هم فاصله داشته باشن یا گسسته باشن
     اعداد از یک بیشتر
هر چی عدد بزرگ تر بشه فاصله بین نقاط هم افزایش پیدا میکنهc:   ۰نقاط روشن یا سفید
      ۱نقاط تاریک یا همون سیاه
rectangle( unsigned int x1,unsigned int y1, unsigned int x2,unsigned int y2, byte s,byte c) رسم یه ۴ ظلعی
حالا میتونه مربع باشه -مستطیل باشه ویا
x1: The x of the upper left point y1: The y of the upper left pointx2: The x of the lower right pointy2: The y of the lower right points: The space between each line points:    ۰ solid line    ۱ dotted line  >1  dashed linec: 0  Light spots     ۱ Dark spots
cuboid( unsigned int x11,unsigned int y11, unsigned int x12,unsigned int y12, unsigned int x21,unsigned int y21, unsigned int x22,unsigned int y22, byte s,byte c) Draws a cuboid by defining two surfaces x11: The x of the upper left point of the first surface y11: The y of the upper left point of the first surfacex12: The x of the lower right point of the first surfacey12: The y of the lower right point of the first surface
X21: The x of the upper left point of the second surface Y21: The y of the upper left point of the second surfacex22: The x of the lower right point of the second surfacey22: The y of the lower right point of the second surface
s: The space between each line points:     ۰ solid line    ۱ dotted line  >1  dashed linec: 0  Light spots     ۱ Dark spots
h_parallelogram( unsigned int x1,unsigned int y1, unsigned int x2,unsigned int y2, byte l,byte s,byte c) Draws a parallelogram its upper and lower sides are horizontal x1: The x of the upper left point y1: The y of the upper left pointx2: The x of the lower right pointy2: The y of the lower right pointl: The length of the horizontal side (upper or lower)s: The space between each line points:    ۰solid line    ۱dotted line  >1  dashed linec: 0 Light spots     ۱Dark spots
v_parallelogram( unsigned int x1,unsigned int y1, unsigned int x2,unsigned int y2, byte l,byte s,byte c) Draws a parallelogram its right and left sides are vertical x1: The x of the upper left point y1: The y of the upper left pointx2: The x of the lower right pointy2: The y of the lower right pointl: The length of the vertical side (right or left)s: The space between each line points:    ۰solid line    ۱dotted line  >1 dashed linec: 0 Light spots     ۱ Dark spots
h_parallelepiped( unsigned int x11,unsigned int y11, unsigned int x12,unsigned int y12, byte l1, unsigned int x21,unsigned int y21, unsigned int x22,unsigned int y22, byte l2, byte s,byte c)

Draws a parallelepiped its bases are two horizontal parallelograms

(Seeh_parallelogram)

x11: The x of the upper left point of the first surface y11: The y of the upper left point of the first surfacex12: The x of the lower right point of the first surfacey12: The y of the lower right point of the first surface
X21: The x of the upper left point of the second surface Y21: The y of the upper left point of the second surfacex22: The x of the lower right point of the second surfacey22: The y of the lower right point of the second surface
s: The space between each line points:     ۰ solid line    ۱ dotted line  >1  dashed linec: 0  Light spots     ۱ Dark spotsl1: The length of the horizontal side of the first surfacel2: The length of the horizontal side of the second surface
v_parallelepiped( unsigned int x11,unsigned int y11, unsigned int x12,unsigned int y12, byte l1, unsigned int x21,unsigned int y21, unsigned int x22,unsigned int y22, byte l2, byte s,byte c)

Draws a parallelepiped its bases are two vertical parallelograms

(Seev_parallelogram)

x11: The x of the upper left point of the first surface y11: The y of the upper left point of the first surfacex12: The x of the lower right point of the first surfacey12: The y of the lower right point of the first surface
X21: The x of the upper left point of the second surface Y21: The y of the upper left point of the second surfacex22: The x of the lower right point of the second surfacey22: The y of the lower right point of the second surface
s: The space between each line points:     ۰ solid line    ۱dotted line  >1  dashed linec: 0  Light spots     ۱ Dark spotsl1: The length of the vertical side of the first surfacel2: The length of the vertical side of the second surface
circle( unsigned int x0,unsigned int y0, unsigned int r,byte s,byte c) رسم یه دایره x0 : مختصات ایکس مرکز دایره
y0 : مختصات وای مرکز دایره
r : اندازه شعاع دایرهs : فاصله بین نقطه های خط
    ۰نقاط متصل به هم
    ۱نقاط با فاصله کنار همc :    ۰ Light spots
       ۱Dark spots
glcd_putchar(byte c,int x,int y,byte l, byte sz) نوشتن یه کاراکتر دلخواه در مختصات دلخواه c :کاراکتر شما
x : 
ستون نوشتن کاراکتر
y : 
سطر نوشتن کاراکترl : زبان کاراکتر
۰ English
۱ Arabicsz : انداره متن-از ۱ تا ۷
glcd_puts( byte *c,int x,int y,unsigned char l, byte sz,signed char space) نوشتن یه رشته که در حافظه
flash
.ذخیره شده است
c : نام رشته ایجاد شده توسط شما
x :
شماره ستونی که نوشتن از آنجاشروع خواهد شد
y : 
شماره سطری که نوشتن از آنجا شروع خواهد شدl : زبان نوشته شما
      ۰English
۱ Arabicsz : انداره متن-از ۱ تا ۷space:
English: 
فاصله بین حروف
Arabic and Farsi:فاصله بین کلمات
bmp_disp(flash byte *bmp, unsigned int x1,unsigned int y1, unsigned int x2,unsigned int y2) نمایش یه تصویر
bmp
که در حافظه
.ذخیره شده است flash
bmp: نام آرایه
x1: مختصات ایکس نقطه سمت چپ بالای تصویر
y1: مختصات وای نقطه سمت چپ بالای تصویر
x2: مختصات ایکس نقطه سمت راست پایین تصویر
y2: مختصات وای نقطه سمت راست پایین تصویر

استفاده از RTC تایمر کانتر شماره ی دوم

نکته ای که در پروژه ساعت ساخته شده را متمایز می کند، دقت بالا و سادگی ساخت برنامه است. در تنظیمات codwizard باید به چند نکته توجه داشت تا بتوان بدون دردسر 1Hz دقیق را تولید کرد. پس از آنکه در تایمر 2 منبع کلاک را پایه TOSC1 قرار دادیم فرکانس ها به صورت تقسیمی از کلاک ورودی نمایش داده می شوند. برای ساخت 1Hz علاوه بر اینکه کریستال 32.768kHz را به پایه های TOSC1 و TOSC2 وصل می کنیم، باید تقسیم کلاک را PCK2/128 انتخاب کنیم. دلیل اینکه این تقسیم فرکانس را انتخاب می کنیم به شرح زیر است: اگر فرکانس کریستال را بر 128 تقسیم کنیم عدد بدست آمده برابر است با 256 یعنی هر شمارش تایمر 2 برابر است با 1/256 پس اگر تایمر 2 که 8 بیتی است، از صفر تا ماکزیمم (یعنی 256 تا) بشمارد، هر سرریز تایمر 1 ثانیه می شود و ما می توانیم برنامه ساعت و تقویم را در وقفه سرریز تایمر 2 بنویسیم. با استفاده از چند کلید می توان این ساعت را براحتی قابل تنظیم کرد. که در اینجا برای سادگی برنامه از سه کلیت SETT و بالا و پایین استفاده کرده ایم.

عدم استفاده از عکس در پروژه

شاید راحترین راه برای نمایش یک تصویر پس زمینه برای پروژه هایی مانند ساعت که نیاز به یک پس زمینه ی ثابت دارند استفاده از یک عکس بیت مپ باشد ولی ما سعی کردیم این کا را با استفاده از توابع شکل بدهیم و این کار باعث افزایش سرعت اجرا و انعطاف پذیری بیشتر و کم حجم شدن برنامه شده است.

فایلهای موجود در پروژه:

 • فایل ورد توضیحات خط به خط برنامه و..
 • فایل پروتیوس برنامه در دو ورژن که ورژن 0 کاملتر است
 • فایل تست برای تست راه اندازی اولیه که با بسکام نوشته شده است و در صورتی که lcd جواب نداد میتوانید برای تست از این فایل هم استفاده کنید.
 • فایل پروژه ی با بسکام و پروتیوس در دو دانلود متفاوت قابل دانلود میباشد.

 

توجه :کاربر گرامی شما علاوه بر خرید مستقیم همچنین میتوانید این فایل را با خرید اشتراک ماهانه دانلود نمایید پس مشترک ماهانه ی سایت شوید و تا پایان مدت اشتراک از آپدیت ها و فایلهای جدید موجود در سایت بهره مند گردید.
لیست فایلهای اعضای اشتراکی
نام فایل :
ساعت آنالوگ با کدویژن
حداقل اشتراک محتویات زمان ایجاد حجم فایل تعداد دانلودها
یک ماهه (VIP) پروتیوس و WINAVR 1395-03-06 22:23:11 8.48 MB 26
تنها کاربران عضو یا دارای مجوز میتوانند دانلود نمایند
توضیحات :

نام فایل :
ساعت آنالوگ با بسکام
1395-03-06 22:30:31
حداقل اشتراک محتویات زمان ایجاد حجم فایل تعداد دانلودها
یک ماهه (VIP) پروتیوس و کدویژن 1395-03-06 22:29:23 130.26 KB 17
تنها کاربران عضو یا دارای مجوز میتوانند دانلود نمایند
توضیحات :

نظرات کاربران

مجموع رتبه (0)
 • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
پروژه ها
«
 • AVR micro
 • PIC micro
 • ARM micro
 • FPGA
 • پروژهPLC-wincc
 • کامپیوتر نرم افزار
 • سخت افزار
 • روباتیک
 • میکروهای قدیمی
 • الکترونیک دیجیتال
 • الکترونیک آنالوگ
 • پروژه matlab
 • #C/C++
»
در این پروژه با استفاده از یک MLX90615 برای اندازه گیری دما و یک سنسور srf05 برای اندازه گیری فاصله استفاده شده است.این گونه پروژه ها در خط تولید و اندازه گیری دما از راه دور بسیار کاربری است.در اینجا ما از ماژول GY-MCU90615 استفاده کرده ایم که از یک سنسور MLX90615 استفاده کرده است و با استفاده از یک پردازنده مقادیر i2c را به پورت سریال تبدیل کرده است تا دریافت مقادیر دما سادتر باشد.
این پروژه توسط یکی از دوستان ارسال شده و یک ساعت در سایز بزرگ با میکرو pic هستش که میتونه دما و ساعت رو نمایش بده و فایل پروتیوس شماتیک و pcb رو هم داره و نکته مثبت مدار pcb سون سگمنت هستش که با استفاده از led طراحی شده و شما میتونید از همین pcb در مدارات دیگه هم استفاده کنید و خیلی جاها به کار میاد.پروژه مشابه همین با AVR که قبلاً تو سایت قرار داده بودم رو هم میتونید نگاه کنید.سون سگمنت کاتد ...
پروژه آسانسور 3 طبقه به صورت ""کامل و صد در صد تست شده"" آماده کردیم.آسانسور (Elevator) آسانسور وسیله‌ای دائمی است که در ساختمانها برای جابجایی عمودی افراد، بار و یا هر دو که در ترازهای معین توقف می‌کند و دارای یک اتاقک (کابین) است. این اتاقک بین حداقل دو ریل راهنما از جنس سخت (صلب) که عمودی (یا با حداکثر انحراف ۱۵ درجه از خط قائم) هستند حرکت می‌کند. آسانسورها در یک تقسیم‌بندی کلی به دو گروه اصلی ...
این برنامه با زبان vhdl نوشته شده و موج pwm را بر اساس عدد وارد شده تولید و به خروجی ارسال میکند.در این برنامه عدد 30 به معنای pwm کامل و 0 به معنای بدون موج خروجی میباشد.پروژه بر اساس ise طراحی شده است و برنامه ise را میتوانید از سایت دانلود نمایید.
این پروژه در مورد ژنراتور بادی می باشد به صورتی که ما در plc ان را شبیه سازی نموده و در حالت های زمان خطای شبکه مقدار توان اکتیو و راکتیو را اندازه گیری نموده و مقدار گشتاور را با توجه به شکل های زیر می توان تغییر داد تا سیستم در یک حالت پایداری در زمان خطای شبکه بتواند به کار خود ادامه دهد این پایان نامه کارشناسی ارشد بوده است و نمونه کار در سایت های دیگر ندارد.
زبان اَسمبلی (Assembly language) یک زبان نزدیک به سخت افزار است که در رابطه ی مستیم با دستورات سخت افزار قرار دارد و در واقع هر معماری با یک زبان اسمبلی خاص خودش شناخته میشود.زبان اسمبلی در هر سخت افزار تعداد دستور متفاوت و اپرندهای مختلفی دارد و دیگر زبانهای سطح بالا بر اساس همین زبان طراحی و نوشته میشوند.
در واقع به معنی میلیون ها دستورالعمل در ثانیه، یکی از اولین پردازندهای RISC است که بصورت تجاری عرضه شده و در سال 1984 توسط تیمی دردانشگاه استانفورد طراحی شده است. پردازنده ای ساده ولی در عین حال قوی است. در تجهیزات مختلفی بصورت تعبیه شده استفاده شده است.  خصوصیات پردازندۀ MIPS تعداد زیاد رجیسترهای همه منظوره مجموعه کوچک دستورات اندازه دستورات ثابت ولی فرمت آنها متغیر است ...
در این پروژه یک بازوی مکانیکی طراحی و با استفاده از سروو موتور به کنترل آن میپردازیم.بازوی مکانیکی را با استفاده از اتوکد طراحی و با برش لیزر تمام قطعات آن را برش میدهیم و بعد با پیچ و مهره به هم اتصال میدهیم.در این پروژه از 4 عدد سروو موتور برای کنترل تمام بازوی مکانیکی استفاده شده است که به راحتی میتوان قطعات مختلف را با آن جابجا نمود.
میکرو کنترلر AT89C52 از شرکت Atmel یک میکزو کنترلر 8 بیتی از خانواده ی 8051 است که با ساختار CMOS طراحی شده و میتواند تا 24 مگا هرتز سرعت داشته باشد.از جمله امکانات این میکرو میتوان به 32 ورودی و خروجی بودن آن و همچنین 3 عدد تایمر کانتر 8 بیتی و 8 عدد وقفه و همچنین رابط سریال در آن اشاره کرد.برای برنامه نویسی این میکرو میتوان از زبان c و کامپایلر محبوب keil بهره برد البته با bascom ...
الکترونیک دانش مطالعهٔ عبور جریان الکتریکی از مواد مختلف - مانند نیمه‌رساناها، مقاومت‌ها، القاگرها و خازن‌ها - و آثار آن است. الکترونیک همچنین به عنوان شاخه‌ای از فیزیک نظری شناخته می‌شود. طراحی و ساخت مدارهای الکترونیکی برای حل مشکلات عملی، قسمتی از مباحث موجود در مهندسی الکترونیک را تشکیل می‌دهد.
سيستمهاي قدرت عموما به صورت سه فاز متعادل و در شرايط سينوسي ماندگار مورد بهرهبرداري قرار ميگيرند. در چنين سيستمي اطلاع از ميزان توان عبوري از خطوط، همچنين ولتاژ در شينه هاي مختلف سيستم براي بهره برداران از شبكه قدرت از اهميت ويژهاي برخوردار است. خصوصا زماني كه سيستم در اثر عواملي چون نصب نيروگاههاي جديد، رشد بار و يا نصب خطوط انتقال جديد دستخوش تغييرات شده باشد. هدف از انجام مطالعات پخش بار، ...
در فایل زیر برای تمرین به چند سوال برنامه نویسی به زبان C به شرح زیر پاسخ داده ایم:1-برنامه ای بنویسید که 20 عدد بزرگ 40 رقمی را از وردی گرفته و آنها را صعودی مرتب نماید.2-برنامه ای بنویسید که دو عدد را بدون این که عملیات ضرب یا جمع استفاده نماید یک بار ضرب و یک بار تقسیم نمیاد.3-برنامه ای بنویسید که 20 عدد بزرگ 40 رقمی را از وردی گرفته و آنها را جمع و میانگین بگیرد.4-برنامه ای بنویسید که عددی 60 ...
آموزش
«
 • میکروها
 • کامپیوتر سخت افزار
 • کاربردی
 • مکاترونیک
 • الکترونیک دیجیتال
 • الکترونیک آنالوگ
 • برق صنعتی
 • طراحی وب
 • کامپیوتر نرم افزار
 • آموزشmatlab
 • VHDL,VERILOG
 • FPGA
 • #C/C++
 • نرم افزارهای برق
 • اندروید
»
برای ثبت اختراع به کجا مراجعه کنیم؟ برای ثبت اختراع باید به اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی واقع در تهران، خیابان میرداماد، تقاطع بزرگراه مدرس- میرداماد، مراجعه شود .
این پروژه ی تحت عنوان (( ربات مسیر یاب هفت سنسور )) که در سه فصل تهیه شده است ، فصل اول مستندات این پروژه به بررسی تعاریف خاصی که در زمینه رباتیک وجود دارد و همچنین موضوعات مرتبط با آن مانند تاریخچه رباتیک ، انواع رباتها ، دسته بندی رباتها  پرداخته ایم. در فصل دوم کاربرد رباتها و همچنین اجزاء رباتها را مورد بررسی قرار داده ایم. در فصل سوم ، ساختن ربات مسیر یاب ، شرح عملکرد ربات ، توضیحات ...
شاید گاهی به یک قطعه نیاز داشته باشید ولی در پروتئوس وجود نداشته باشه من آموزشهای زیادی توی وب سایتهای مختلف دیدم ولی هیچ کدوم در مورد شبیه سازی یک قطعه که در شبیه سازی فعال باشه رو توضیح ندادن و اکثراً به شکل شماتیک و pcb آموزش رو محدود کردن.ولی در پروتوس میشه قطعاتی رو طراحی کرد که عملکرد واقعی رو از خودشون نشون بدن و در این ویدیو ما سعی کردیم که یک قطعه lm35 رو با پروتویوس بسازیم و عملکردشو ...
این برنامه یکی از جامع ترین نرم افزار های برق به شمار میرودکه مثل برنامه ی Spice به شما امکان طراحی مدار داده و هم خروجی مورد نظرتان را در اختیار شما قرار می دهد
فایرفاکس مرورگری کدباز، رایگان و انعطاف پذیر برای تمام کاربرانی است که می خواهند ضمن داشتن امنیت در اینترنت، از وب گردی لذت ببرند. معمولاً فایرفاکس انتخاب اول کاربران حرفه ای و البته برنامه نویسان و توسعه دهندگان وب است.
پایتون (Python) یک زبان برنامه نویسی تفسیری ، داینامیک و شی گرا است که می توان از آن در نرم افزار ها و تکنولوژی های متنوع بهره برد . این زبان برنامه نویسی (در ایران پیتون هم تلفظ می شود) با داشتن کتابخانه های گسترده (library)روشهای بسیار قدرتمند و حرفه ای را برای کار با زبانها و ابزار های مختلف به آسانی فراهم می کند. متن باز (اوپن سورس) بوده و یادگیری و استفاده از آن در عرض چند روز ممکن است . کد ...
سیمولینک ابزاری قدرتمند برای شبیه سازی انواع سیستمها میباشد.نرم افزار matlab از نظر Simulink فوق العاده کاربردی و گسترده است. همچنین محیط گرافیکی guide نیز ابزار سودمند برای ایجاد gui (محیط گرافیکی) متناسب با سیستمهای مختلف میباشد.با ابزار guide در متلب میتوان به راحتی یک محیط گرافیکی ایجاد کرد. هدف از این آموزش یادگیری چگونگی برقراری ارتباط بین Simulink و guide در نرم افزار matlab است.از این رو ...
FPGA های متفاوتی توسط شرکتهای مختلف تولید میگردد که در ایران معروفترین آنها FPGAهای شرکت Xliinx و شرکتAltera میباشند. برای برنامه نویسی FPGAهای Xliinx از برنامه ی ise و برای برنامه نویسی Altera ها از max-plusII یا Quartus استفاده میکنیم.
نرم افزار ISE Design Suite محصولی از کمپانی Xilinx است که برای بهینه سازی نیرو و هزینه، از طریق بهره وری طراحی بیشتر، تولید شده است است. در واقع ابزارهای طراحی ISE با ارائه ی تکنولوژی هوشمند clock-gating، برای اولین بار، مصرف نیرو را تا سی درصد کاهش داده اند. همچنین این مجموعه نرم افزاری جدید پیشرفت هایی را در رزرو طراحی timing-driven، پشتیبانی برای طراحی plug-and-play و یک جریان طراحی بصری با ...
همان طور که می دانید توسط سوکت ها ما می توانیم میان برنامه ها و نرم افزارهای خود از راه دور ارتباط برقرار کنیم که البته این کار بین کامپیوترهای client و server انجام می شود.کلاینت در حقیقت، خدمات کامپیوتر بزرگتر را درخواست می کند. فرضا این خدمات می تواند شامل جست و جوی اطلاعات و ارسال انها به کلاینت باشد مانند هنگامی که یک پایگاه داده در وب مورد پرس و جو قرار می گیرد. نمونه های دیگری از این ...
سیستمهای کنترلی دستگاههای قدیمی علاوه بر استهلاک بالا و خرابیهای مکرر، راندمان کاری دستگاه را کاهش و زمان توقف و بلا استفاده بودن دستگاه را افزایش میدهند. با تبدیل این سیستمهای قدیمی به کنترلرهای مدرن و جدید علاوه بر اینکه زمان خواب دستگاه و خرابی های مکرر کاهش می یابد، باعث عیب یابی بسیار آسان، هزینه تعمیرات و نگهداری کمتر و افزایش راندمان تولید میشود. از دیگر مزایای این سیستمها ثبت زمان کارکرد ...
رنگ های مختلفی که در طراحی لایه ها استفاده می شود  را می توان از ترکیب RGB یا همان Red Green Blue ایجاد کرد.برای هر رنگ 255 قطره داریم و قصد داریم رنگها را در شکل hex نمایش دهیم. همونطور که میدونید اعداد در مبنای هگزادسیمال به صورت زیر نمایش داده می شوند : 
مقالات
«
 • کامپیوتر
 • برق-الکترونیک
 • طرح توجیهی
 • گزارش کار آموزی
 • برق قدرت
»
در این پژوهش ابتدا در مورد، ابتدا در مورد اثر انگشت و تاریخچه منطق فازی و همچنین شرح مختصری در مورد استفاده از منطق فازی در بیومتریک می پردازیم. در ادامه، کارهای که محققین در خصوص استفاده از روشهای فازی جهت شناسایی اثر انگشت انجام داده اند از جمله روش استفاده از منطق فازی در سیستم های اثر انگشت، معماری یک سیستم ترکیبی، و همچنین استفاده از رمز گذاری فازی برای نشان دادن ساختار ویژگی های برآمدگی های ...
امــروزه بحران مصرف برق شايد مسئله اي مشكل سـاز براي آينده كشورمـان باشد ، با كاهش و صـرفه جويي در مصـرف برق شايد بتوان نيمي از اين مشكل را حل نمود ، اما با كمي تدبير مي توان كمك بزرگي به آينده و اقتصاد نمود . ساخت دستگاه آنالايزر (VCA005) تنها گامي در بهينه سازي مصرف انرژي مي باشد ، اين دستگاه با آناليز كامل از مصـرف انرژي نموداري بصورت ماكزيمم و مينيمم مصرف در اختيار كاربر قرار مي دهـد ، ...
در این گزارش کارآموزی به مراحل مختلف انجام شده روی شیر خام برای تولید انواع فرآوردهای آن پرداخته شده،همچنین انواع دستگاهای مختلف کارخانه شیر و قسمتهای مختلف این دستگاها(میزان تولید، ظرفیت و...) ذکر شده است. در یک کارخانه شیر انواع و اقسام سنسور ها برای کنترل مراحل مختلف تولید به کار برده میشود. در بخش بعدی این گزارش مهمترین سنسور های به کار رفته در چرخه تولید کارخانه شیر و عملکرد آنها را شرح داده ...
پایان نامه ی پیش رو که در 242 صفحه جمع آوری شده است کاملترین پایان نامه موجود در زمینه ی بررسی تلفات در بخش توزیع و روش های کاهش آن میباشد. شبكه قدرت شامل سه بخش توليد ،انتقال و توزيع نيرو است . انرژي الكتريكي پس از توليد در نيروگاهها و عبور از شبكه هاي انتقال و توزيع به مصرف كنندگان مي رسد در اين مسير مقداري از انرژي بدلايل مختلف تلف مي شود قدمت بحث تلفات در بخش توزیع به اندازه قدمت صنعت برق مي ...