// پخش بار سیستم قدرت به روش نیتوتن-رافسون و گوس-سایدل - الکترونیکا

الکترونیکا پروژه های الکترونیک و مکانیک

پخش بار سیستم قدرت به روش نیتوتن-رافسون و گوس-سایدل

سيستمهاي قدرت عموما به صورت سه فاز متعادل و در شرايط سينوسي ماندگار مورد بهرهبرداري قرار ميگيرند. در چنين سيستمي اطلاع از ميزان توان عبوري از خطوط، همچنين ولتاژ در شينه هاي مختلف سيستم براي بهره برداران از شبكه قدرت از اهميت ويژهاي برخوردار است. خصوصا زماني كه سيستم در اثر عواملي چون نصب نيروگاههاي جديد، رشد بار و يا نصب خطوط انتقال جديد دستخوش تغييرات شده باشد. هدف از انجام مطالعات پخش بار، آگاهي از نحوه توزيع توانهاي توليدي بر روي خطوط شبكه و تعيين ولتاژ باسها و غيره ميباشد. دربررسی سیستم‌های قدرت، به مطالعه و تجزیه‌وتحلیل سیستم که با هدف تعیین پارامترهای مهم سیستم در شرایط نرمال یا اضطراری انجام می‌شود پخش بار می‌گویند. پارامترهای مورد مطالعهٔ پخش بار شامل مواردی مانند ولتاژها، جریان‌ها، توان‌های اکتیو و راکتیو، تلفات توان، تبادل توان بین سامانه‌های قدرت مختلف، موازنهٔ تولید و مصرف در سامانه، توان‌های انتقالی، محاسبهٔ توان‌های راکتیو مورد نیاز سیستم و دیگر مشخصه‌هایی که می‌توان با استفاده از محاسبهٔ جریان و ولتاژ در بخش‌های مختلف سامانه بررسی کرد می‌شود. در محاسبات پخش بار معمولاً از روش ولتاژ گره که در بسیاری از تجزیه و تحلیل‌های سیستم قدرت مناسب‌ترین روش است استفاده می‌شود؛ استفاده از این روش به مجموعه‌ای از معادلات جبری مختلط بر حسب جریان گره‌ها می‌انجامد که در صورت دانستن جریان‌ها می‌توان این معادلات را برای بدست‌آوردن ولتاژ گره‌ها حل کرد. با توجه به اینکه در سیستم قدرت ترجیحاً به جای جریان، توان‌ها معلوم فرض می‌شوند، به معادلات حاصل که بر حسب توان هستند، معادلات پخش توان می‌گویند. از آنجایی که این معادلات غیرخطی‌اند باید آن‌ها را با روش‌های عددی و مبتنی بر تکرار حل کرد.دو روش متداول برای حل این معادلات روش‌های گوس-سایدل و نیوتون-رافسون هستند.مطالعات بخش بار استخوان‌بندی اصلی تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم‌های قدرت هستند و انجام آن‌ها برای بهره‌برداری و برنامه‌ریزی زمان‌بندی اقتصادی بین شرکت‌های برق ضروری است. همچنین تجزیه و تحلیل پخش بار پیش‌زمینهٔ مطالعات پایداری گذرا و واحتمال وقوع حوادث در شبکه است.

مساله پخش بار

در شبيه سازي سيستمهاي قدرت با عناصري چون مقاومت، سلف و خازن، روشهاي كلاسيك حل معادلات همانند روشهاي حلقه و يا گره كاربرد ندارند و نيازمند به استفاده از روشهاي عددي براي حل معادلات غيرخطي در اين سيستمها ميباشيم. با استفاده از مفاهيم ماتريسي ميتوان تمام معادلات يك سيستم قدرت N شينه را به صورت زير بيان كرد .

 

در اينجا مساله اصلي حل N معادله ی جبری غیر خطی است که شامل 2N مجهول میباشد. ماتریس[V]_(n×n) فازور ولتاژ تمامي شينه هاي مختلف سيستم است. ماتريس[I]_(n×n) مبين جريان تزريقي در هرشينه ميباشد كه از تفاضل توليد و مصرف در هر شينه حاصل ميگردد. ماتريس[Y]_(n×n) نيز شامل ادميتانس كل شبكه شامل كليه خطوط انتقال و ترانسفورماتورها است. همانطور كه ميدانيم برای به دست آوردن N مجهول باید N معادله مستقل داشته باشيم. معادله بالا نيازمند به حدسهاي اوليه براي آغاز انجام محاسبات و تعادل ميان پارامترهاي معلوم و مجهول است. معمولا در مطالعات پخش بار ترجيح بر آن است كه به جاي كميت جريان از دو كميت توان اكتيو راكتيو استفاده شود.بنابراين در مطالعات پخش بار در هر شينه با چهار كميت اندازه ولتاژ، زاويه ولتاژ، توان اكتيو مصرفي وتوان راكتيو مصرفي روبرو خواهيم بود. بر اين اساس در يك تقسيمبندي ميتوان گفت كه سه نوع شينه در سيستمهاي قدرت وجود دارد.

روشهاي انجام محاسبات پخش بار  

همانطور كه اشاره شده است، معادلات پخش بار معادلاتي جبري و غيرخطي ميباشند كه ميبايست با روشهاي عددي محاسبه گردند. در اين روشها، معادلات در تكرارهاي متوالي حل ميشوند و در نهايت با رسيدن به يك Mismatch مناسب، محاسبات پايان مييابد. براي شروع محاسبات در معادلات پخش بار، ميبايست براي پارامترهاي مجهول، حدس اوليه زده شود. هرچه اين مقادير اوليه، صحيح تر انتخاب شده و به مقادير عملكردي سيستم قدرت نزديكتر باشند، معادلات سريعتر همگرا ميشوند. روشهاي عددي حل معادلات عبارتند از:

محاسبات پخش بار برای حالت دائم و شبکه متقارن

محاسبات پخش بار برای حالت دائم و شبکه متقارن انجام می شود.برای هر شین چهار پارامتر مهم وجود دارد.

چهار پارامتر هر شین

 • اندازه ولتاژ |V|
 • زاویه فاز δ
 • توان اکتیو P
 • توان راکتیو Q

شین های سیستم معمولاً به سه نوع دسته بندی می شوند:

شین مرجع یا شينه اسلك

این شین که به شین نیروگاهی معروف است را به عنوان شین مرجع یا (Slack) در نظر گرفته می شود. زاویه در این شین صفر درجه و ولتاژ معمولا یک پریونیت در نظر گرفته می شود.پس از محاسبات پخش بار کمبود تولید و تلفات سیستم توسط این شین باید جبران شود.این شین را معمولا شین شماره 1 در نظر می گیریم و در این شین مقادیر |V| و δ معلوم و مقادیر P و  Q مجهول می باشد.

در هر شبكه قدرت معمولا يك شينه اسلك و يا شينه سوئينگ وجود دارد كه وظيفه آن تامين تلفات سيستم ميباشد. اصولا اين شينه مربوط به ژنراتور بوده و داراي محدوديتهاي كمتري از نظر توليد است. در اين نوع شينه اندازه و زاويه ولتاژ مشخص است و دو كميت ديگر يعني توان اكتيو و راكتيو مصرفي (يا توليدي) بر اساس شرايط سيستم قدرت در حال بهرهبرداري از نتايج پخش بار تعيين مي گردد. از آنجا كه برقراري تعادل توان در سيستمهاي بزرگ قدرت از اهميت فوقالعادهاي در پايداري سيستم برخوردار است، اهميت شينه اسلك بارزتر ميگردد. اصولا در شينههاي ژنراتور كه نقش اسلك را در شبكه ايفا مينمايند، تنها نيمي از ظرفيت توليد توان مورد بهرهبرداري قرار ميگيرد و نيمي ديگر به صورت ذخيره چرخان، آماده بهرهبرداري در شرايط اضطراري جهت برقراري تعادل توان در صورت تغييرات بار و همچنين تنظيم فركانس شبكه ميباشد. بنابراين بزرگتر بودن ظرفيت توليد در شينه اسلك، يك مزيت عمده براي بهرهبرداران سيستمهاي قدرت ميباشد.  

شین های کنترل شده (PV) 

دراين نوع از شينه ها، ميزان توليد توان اكتيو و اندازه فازور ولتاژ مشخص است، اما مقدار توان راكتيو و زاويه ولتاژ در شرايط معادلات تعيين ميگردد. تقريبا تمامي شينه هاي متصل به ژنراتورهاي شبكه از اين نوع ميباشند. همانطور كه انتظار ميرود در اين شينه ها ميبايست اندازه ولتاژ و ميزان توان اكتيو توليدي را كنترل نمود. اين كنترلها به وسيله تنظيم كننده ولتاژ و اكسايتر صورت مي پذيرد كه در ادامه به تشريح آنها خواهيم پرداخت.این شین های دارای ژنراتور هستند و به شین های کنترل شده یا PV معروفند، زیرا در این نوع از شین ها ولتاژ و توان اکتیو مقداری معلوم دارد. در انجام محاسبات، ما باید به دنبال پیدا کردن مقدار فاز و توان راکتیو این شین ها می باشیم.

شین های بارPQ  

اين شينهها كه بخش اعظمي از شينه هاي سيستم قدرت را تشكيل ميدهند، به شينه هاي مصرف يا شينه هاي بار مشهورند. در اين شينه ها ميزان مصرف توان اكتيو و توان راكتيو مشخص است. اندازه و زاويه ولتاژ از مطالعات پخش بار تعيين ميگردد.در این نوع شین ها توان اکتیو و راکتیو مشخص است و ولتاژ و فاز قسمت مجهول است که باید محاسبه شود. این شین ها به شین های  PQ نیز موسوم هستند. معمولاً باس شماره يك باس مرجع و باسهاي 1تاm باسهاي كنترل ولتاژ و باسهاي m+1 تا n باسهاي مصرفي شماره گذاري مي شوند .

روشهاي مختلفی برای محاسبه پخش بار

 • روش گوس سايدل
 • روش نيوتن رافسون
 • روش نيوتن رافسون مجزا شده  
 • روش Decoupled
 • روش Fast  Decoupled
 • روش پخش بار DC

را اندازی برنامه در متلب

برنامه  پخش بار سیستم قدرت به روش نیتوتن-رافسون و گوس-سایدل( مطابق با الگوریتم ارایه شده در کتاب بررسی سیستمهای قدرت1 دکتر احد کاظمی): در پوشه loadflow  ، 4 فایل وجود دارد که برنامه اصلی loadflow نام دارد. که از     m.فایل data.loadflow به عنوان فایل اطلاعات مورد نیاز و از m.فایل های  G-S و   Newton_Raphson.m  به منظور پردازش استفاده میکند. با اجرای برنامه loadflow ؛ برنامه از شما میخواهد روش مورد نظر خود را وارد کنید.برای ورود به برنامه گوس-سایدل عدد 1 و برای ورود به برنامه نیوتن- رافسون عدد2 را وارد کنید. در ادامه برنامه شماره مثال مورد نظر شما را میخواهد، در m.فایل  data_loadflow  اطلاعات سه مثال از کتاب بررسی سیستمهای قدرت1 دکتر احد کاظمی قرار گرفته است.که شما با وارد کردن شماره مثال مورد نظر ،اندازه  ولتاژ شین ها را بر حسب پریونیت و زوایای ولتاژ را بر حسب درجه مشاهده خواهید کرد.

توجه :کاربر گرامی شما علاوه بر خرید مستقیم همچنین میتوانید این فایل را با خرید اشتراک ماهانه دانلود نمایید پس مشترک ماهانه ی سایت شوید و تا پایان مدت اشتراک از آپدیت ها و فایلهای جدید موجود در سایت بهره مند گردید.
لیست فایلهای اعضای اشتراکی
نام فایل :
پخش بار سیستم قدرت با متلب
حداقل اشتراک محتویات زمان ایجاد حجم فایل تعداد دانلودها
یک ماهه (VIP) متلب 1395-09-20 04:10:57 910.02 KB 3
تنها کاربران عضو یا دارای مجوز میتوانند دانلود نمایند
توضیحات :

مجموع رتبه (0)

0 از 5 ستاره
 • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
نظر شما به دست مدیر خواهد رسید
شرایط و قوانین.
پروژه ها
«
 • AVR micro
 • PIC micro
 • ARM micro
 • FPGA
 • پروژهPLC-wincc
 • کامپیوتر نرم افزار
 • سخت افزار
 • روباتیک
 • میکروهای قدیمی
 • الکترونیک دیجیتال
 • الکترونیک آنالوگ
 • پروژه matlab
 • #C/C++
»
این پروژه شاید در نگاه اول ساده به نظر میرسد ولی در واقعیت به دلیل این که این سون سگمنتهای بزرگ با ولتاژ 12 ولت فعال میشوند به طوری که حتی با 10 ولت هم روشن نمیشوند و باید حتماً ولتاژ به 12 ولت برسد تا سگمنتها روشن شوند و همین موضوع باعث میشود تا شما در راه اندازی این سون سگمنها با مشکل تقویت ولتاژ رو به رو شوید. علاوه بر این در حالت مالتی پلکس شده در صورتی که در مدار خازن باشد باز هم سون سگمنتها ...
این پروژه توسط یکی از دوستان ارسال شده و یک ساعت در سایز بزرگ با میکرو pic هستش که میتونه دما و ساعت رو نمایش بده و فایل پروتیوس شماتیک و pcb رو هم داره و نکته مثبت مدار pcb سون سگمنت هستش که با استفاده از led طراحی شده و شما میتونید از همین pcb در مدارات دیگه هم استفاده کنید و خیلی جاها به کار میاد.پروژه مشابه همین با AVR که قبلاً تو سایت قرار داده بودم رو هم میتونید نگاه کنید.سون سگمنت کاتد ...
پروژه آسانسور 3 طبقه به صورت ""کامل و صد در صد تست شده"" آماده کردیم.آسانسور (Elevator) آسانسور وسیله‌ای دائمی است که در ساختمانها برای جابجایی عمودی افراد، بار و یا هر دو که در ترازهای معین توقف می‌کند و دارای یک اتاقک (کابین) است. این اتاقک بین حداقل دو ریل راهنما از جنس سخت (صلب) که عمودی (یا با حداکثر انحراف ۱۵ درجه از خط قائم) هستند حرکت می‌کند. آسانسورها در یک تقسیم‌بندی کلی به دو گروه اصلی ...
این برنامه با زبان vhdl نوشته شده و موج pwm را بر اساس عدد وارد شده تولید و به خروجی ارسال میکند.در این برنامه عدد 30 به معنای pwm کامل و 0 به معنای بدون موج خروجی میباشد.پروژه بر اساس ise طراحی شده است و برنامه ise را میتوانید از سایت دانلود نمایید.
این پروژه در مورد ژنراتور بادی می باشد به صورتی که ما در plc ان را شبیه سازی نموده و در حالت های زمان خطای شبکه مقدار توان اکتیو و راکتیو را اندازه گیری نموده و مقدار گشتاور را با توجه به شکل های زیر می توان تغییر داد تا سیستم در یک حالت پایداری در زمان خطای شبکه بتواند به کار خود ادامه دهد این پایان نامه کارشناسی ارشد بوده است و نمونه کار در سایت های دیگر ندارد.
زبان اَسمبلی (Assembly language) یک زبان نزدیک به سخت افزار است که در رابطه ی مستیم با دستورات سخت افزار قرار دارد و در واقع هر معماری با یک زبان اسمبلی خاص خودش شناخته میشود.زبان اسمبلی در هر سخت افزار تعداد دستور متفاوت و اپرندهای مختلفی دارد و دیگر زبانهای سطح بالا بر اساس همین زبان طراحی و نوشته میشوند.
در واقع به معنی میلیون ها دستورالعمل در ثانیه، یکی از اولین پردازندهای RISC است که بصورت تجاری عرضه شده و در سال 1984 توسط تیمی دردانشگاه استانفورد طراحی شده است. پردازنده ای ساده ولی در عین حال قوی است. در تجهیزات مختلفی بصورت تعبیه شده استفاده شده است.  خصوصیات پردازندۀ MIPS تعداد زیاد رجیسترهای همه منظوره مجموعه کوچک دستورات اندازه دستورات ثابت ولی فرمت آنها متغیر است ...
در این پروژه یک بازوی مکانیکی طراحی و با استفاده از سروو موتور به کنترل آن میپردازیم.بازوی مکانیکی را با استفاده از اتوکد طراحی و با برش لیزر تمام قطعات آن را برش میدهیم و بعد با پیچ و مهره به هم اتصال میدهیم.در این پروژه از 4 عدد سروو موتور برای کنترل تمام بازوی مکانیکی استفاده شده است که به راحتی میتوان قطعات مختلف را با آن جابجا نمود.
میکرو کنترلر AT89C52 از شرکت Atmel یک میکزو کنترلر 8 بیتی از خانواده ی 8051 است که با ساختار CMOS طراحی شده و میتواند تا 24 مگا هرتز سرعت داشته باشد.از جمله امکانات این میکرو میتوان به 32 ورودی و خروجی بودن آن و همچنین 3 عدد تایمر کانتر 8 بیتی و 8 عدد وقفه و همچنین رابط سریال در آن اشاره کرد.برای برنامه نویسی این میکرو میتوان از زبان c و کامپایلر محبوب keil بهره برد البته با bascom ...
الکترونیک دانش مطالعهٔ عبور جریان الکتریکی از مواد مختلف - مانند نیمه‌رساناها، مقاومت‌ها، القاگرها و خازن‌ها - و آثار آن است. الکترونیک همچنین به عنوان شاخه‌ای از فیزیک نظری شناخته می‌شود. طراحی و ساخت مدارهای الکترونیکی برای حل مشکلات عملی، قسمتی از مباحث موجود در مهندسی الکترونیک را تشکیل می‌دهد.
سيستمهاي قدرت عموما به صورت سه فاز متعادل و در شرايط سينوسي ماندگار مورد بهرهبرداري قرار ميگيرند. در چنين سيستمي اطلاع از ميزان توان عبوري از خطوط، همچنين ولتاژ در شينه هاي مختلف سيستم براي بهره برداران از شبكه قدرت از اهميت ويژهاي برخوردار است. خصوصا زماني كه سيستم در اثر عواملي چون نصب نيروگاههاي جديد، رشد بار و يا نصب خطوط انتقال جديد دستخوش تغييرات شده باشد. هدف از انجام مطالعات پخش بار، ...
در فایل زیر برای تمرین به چند سوال برنامه نویسی به زبان C به شرح زیر پاسخ داده ایم:1-برنامه ای بنویسید که 20 عدد بزرگ 40 رقمی را از وردی گرفته و آنها را صعودی مرتب نماید.2-برنامه ای بنویسید که دو عدد را بدون این که عملیات ضرب یا جمع استفاده نماید یک بار ضرب و یک بار تقسیم نمیاد.3-برنامه ای بنویسید که 20 عدد بزرگ 40 رقمی را از وردی گرفته و آنها را جمع و میانگین بگیرد.4-برنامه ای بنویسید که عددی 60 ...
آموزش
«
 • میکروها
 • کامپیوتر سخت افزار
 • کاربردی
 • مکاترونیک
 • الکترونیک دیجیتال
 • الکترونیک آنالوگ
 • برق صنعتی
 • طراحی وب
 • کامپیوتر نرم افزار
 • آموزشmatlab
 • VHDL,VERILOG
 • FPGA
 • #C/C++
 • نرم افزارهای برق
 • اندروید
»
برای ثبت اختراع به کجا مراجعه کنیم؟ برای ثبت اختراع باید به اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی واقع در تهران، خیابان میرداماد، تقاطع بزرگراه مدرس- میرداماد، مراجعه شود .
این پروژه ی تحت عنوان (( ربات مسیر یاب هفت سنسور )) که در سه فصل تهیه شده است ، فصل اول مستندات این پروژه به بررسی تعاریف خاصی که در زمینه رباتیک وجود دارد و همچنین موضوعات مرتبط با آن مانند تاریخچه رباتیک ، انواع رباتها ، دسته بندی رباتها  پرداخته ایم. در فصل دوم کاربرد رباتها و همچنین اجزاء رباتها را مورد بررسی قرار داده ایم. در فصل سوم ، ساختن ربات مسیر یاب ، شرح عملکرد ربات ، توضیحات ...
شاید گاهی به یک قطعه نیاز داشته باشید ولی در پروتئوس وجود نداشته باشه من آموزشهای زیادی توی وب سایتهای مختلف دیدم ولی هیچ کدوم در مورد شبیه سازی یک قطعه که در شبیه سازی فعال باشه رو توضیح ندادن و اکثراً به شکل شماتیک و pcb آموزش رو محدود کردن.ولی در پروتوس میشه قطعاتی رو طراحی کرد که عملکرد واقعی رو از خودشون نشون بدن و در این ویدیو ما سعی کردیم که یک قطعه lm35 رو با پروتویوس بسازیم و عملکردشو ...
این برنامه یکی از جامع ترین نرم افزار های برق به شمار میرودکه مثل برنامه ی Spice به شما امکان طراحی مدار داده و هم خروجی مورد نظرتان را در اختیار شما قرار می دهد
فایرفاکس مرورگری کدباز، رایگان و انعطاف پذیر برای تمام کاربرانی است که می خواهند ضمن داشتن امنیت در اینترنت، از وب گردی لذت ببرند. معمولاً فایرفاکس انتخاب اول کاربران حرفه ای و البته برنامه نویسان و توسعه دهندگان وب است.
پایتون (Python) یک زبان برنامه نویسی تفسیری ، داینامیک و شی گرا است که می توان از آن در نرم افزار ها و تکنولوژی های متنوع بهره برد . این زبان برنامه نویسی (در ایران پیتون هم تلفظ می شود) با داشتن کتابخانه های گسترده (library)روشهای بسیار قدرتمند و حرفه ای را برای کار با زبانها و ابزار های مختلف به آسانی فراهم می کند. متن باز (اوپن سورس) بوده و یادگیری و استفاده از آن در عرض چند روز ممکن است . کد ...
سیمولینک ابزاری قدرتمند برای شبیه سازی انواع سیستمها میباشد.نرم افزار matlab از نظر Simulink فوق العاده کاربردی و گسترده است. همچنین محیط گرافیکی guide نیز ابزار سودمند برای ایجاد gui (محیط گرافیکی) متناسب با سیستمهای مختلف میباشد.با ابزار guide در متلب میتوان به راحتی یک محیط گرافیکی ایجاد کرد. هدف از این آموزش یادگیری چگونگی برقراری ارتباط بین Simulink و guide در نرم افزار matlab است.از این رو ...
FPGA های متفاوتی توسط شرکتهای مختلف تولید میگردد که در ایران معروفترین آنها FPGAهای شرکت Xliinx و شرکتAltera میباشند. برای برنامه نویسی FPGAهای Xliinx از برنامه ی ise و برای برنامه نویسی Altera ها از max-plusII یا Quartus استفاده میکنیم.
نرم افزار ISE Design Suite محصولی از کمپانی Xilinx است که برای بهینه سازی نیرو و هزینه، از طریق بهره وری طراحی بیشتر، تولید شده است است. در واقع ابزارهای طراحی ISE با ارائه ی تکنولوژی هوشمند clock-gating، برای اولین بار، مصرف نیرو را تا سی درصد کاهش داده اند. همچنین این مجموعه نرم افزاری جدید پیشرفت هایی را در رزرو طراحی timing-driven، پشتیبانی برای طراحی plug-and-play و یک جریان طراحی بصری با ...
همان طور که می دانید توسط سوکت ها ما می توانیم میان برنامه ها و نرم افزارهای خود از راه دور ارتباط برقرار کنیم که البته این کار بین کامپیوترهای client و server انجام می شود.کلاینت در حقیقت، خدمات کامپیوتر بزرگتر را درخواست می کند. فرضا این خدمات می تواند شامل جست و جوی اطلاعات و ارسال انها به کلاینت باشد مانند هنگامی که یک پایگاه داده در وب مورد پرس و جو قرار می گیرد. نمونه های دیگری از این ...
سیستمهای کنترلی دستگاههای قدیمی علاوه بر استهلاک بالا و خرابیهای مکرر، راندمان کاری دستگاه را کاهش و زمان توقف و بلا استفاده بودن دستگاه را افزایش میدهند. با تبدیل این سیستمهای قدیمی به کنترلرهای مدرن و جدید علاوه بر اینکه زمان خواب دستگاه و خرابی های مکرر کاهش می یابد، باعث عیب یابی بسیار آسان، هزینه تعمیرات و نگهداری کمتر و افزایش راندمان تولید میشود. از دیگر مزایای این سیستمها ثبت زمان کارکرد ...
رنگ های مختلفی که در طراحی لایه ها استفاده می شود  را می توان از ترکیب RGB یا همان Red Green Blue ایجاد کرد.برای هر رنگ 255 قطره داریم و قصد داریم رنگها را در شکل hex نمایش دهیم. همونطور که میدونید اعداد در مبنای هگزادسیمال به صورت زیر نمایش داده می شوند : 
مقالات
«
 • کامپیوتر
 • برق-الکترونیک
 • طرح توجیهی
 • گزارش کار آموزی
 • برق قدرت
»
در این پژوهش ابتدا در مورد، ابتدا در مورد اثر انگشت و تاریخچه منطق فازی و همچنین شرح مختصری در مورد استفاده از منطق فازی در بیومتریک می پردازیم. در ادامه، کارهای که محققین در خصوص استفاده از روشهای فازی جهت شناسایی اثر انگشت انجام داده اند از جمله روش استفاده از منطق فازی در سیستم های اثر انگشت، معماری یک سیستم ترکیبی، و همچنین استفاده از رمز گذاری فازی برای نشان دادن ساختار ویژگی های برآمدگی های ...
امــروزه بحران مصرف برق شايد مسئله اي مشكل سـاز براي آينده كشورمـان باشد ، با كاهش و صـرفه جويي در مصـرف برق شايد بتوان نيمي از اين مشكل را حل نمود ، اما با كمي تدبير مي توان كمك بزرگي به آينده و اقتصاد نمود . ساخت دستگاه آنالايزر (VCA005) تنها گامي در بهينه سازي مصرف انرژي مي باشد ، اين دستگاه با آناليز كامل از مصـرف انرژي نموداري بصورت ماكزيمم و مينيمم مصرف در اختيار كاربر قرار مي دهـد ، ...
در این گزارش کارآموزی به مراحل مختلف انجام شده روی شیر خام برای تولید انواع فرآوردهای آن پرداخته شده،همچنین انواع دستگاهای مختلف کارخانه شیر و قسمتهای مختلف این دستگاها(میزان تولید، ظرفیت و...) ذکر شده است. در یک کارخانه شیر انواع و اقسام سنسور ها برای کنترل مراحل مختلف تولید به کار برده میشود. در بخش بعدی این گزارش مهمترین سنسور های به کار رفته در چرخه تولید کارخانه شیر و عملکرد آنها را شرح داده ...
پایان نامه ی پیش رو که در 242 صفحه جمع آوری شده است کاملترین پایان نامه موجود در زمینه ی بررسی تلفات در بخش توزیع و روش های کاهش آن میباشد. شبكه قدرت شامل سه بخش توليد ،انتقال و توزيع نيرو است . انرژي الكتريكي پس از توليد در نيروگاهها و عبور از شبكه هاي انتقال و توزيع به مصرف كنندگان مي رسد در اين مسير مقداري از انرژي بدلايل مختلف تلف مي شود قدمت بحث تلفات در بخش توزیع به اندازه قدمت صنعت برق مي ...