// کامپیوتر - الکترونیکا

الکترونیکا پروژه های الکترونیک و مکانیک

سایت در حال به روز رسانی به نسخه ی جدید میباشد در صورت بروز مشکل با شماره ی 09213203841 تماس بگیرید

کامپیوتر

روشی جدید برای خوشه بندی صفحات وب با استفاده از مدلسازی رفتاری کاربر

در این پروژه سعی بر آن شده از صفحات وب استخراج و درزمینه ی خوشه بندی اسناد با استفاده از استخراج اطلاعات رفتار کاربران، اطلاعات دقیق و بهتری با هزینههای محاسباتی کمتر استفاده شود؛ بنابراین در این تحقیق با استفاده از ترکیب خوشه- بندی فازی و الگوریتم حرکت ذرات تلاش شده تا هزینههای محاسباتی را کاهش و دقت روش خوشهبندی را افزایش دهد. دلیل اصلی این کار بهینهسازی روش خوشهبندی فازی برای انتخاب مراکز بهینه برای خوشهها میباشد. نتایج این کار تحقیقاتی بهینگی مناسب در زمینهی دقت تشخیص در خوشهبندی صفحات وب و کاهش هزینه محاسباتی در خوشه بندی صفحات وب را نشان می دهد.

واژگان کلیدی: الگوریتم رفتاری کاربران ، خوشه بندی فازی(FCM) ، حرکت ذرات (PSO) ، صفحات وب 

مصرف بهينه انرژي در شبكه هاي سنسور بيسيم از اهميت زيادي برخوردار است. پژوهشهاي قبل نشان داده است كه با سازماندهي گره- هاي شبكه در تعدادي خوشه، ميتوان به كارايي بيشتري از انرژي رسيد كه به افزايش عمر شبكه منتهي ميشود. خوشه ها هر كدام شامل يك گره اصلي به نام سرخوشه و تعدادي گره فرعي به عنوان عضو ميباشند. ايجاد كنترل روي تعداد و مكان سرخوشه ها و همچنين اندازه خوشه ها از نظر تعداد اعضا همواره به عنوان يك چالش مطرح بوده است. طبيعت ديناميكي مسئله بخاطر تغيير پياپي سرخوشه ها در هر دوره از فعاليت شبكه، مسئله را پيچيده تر ميكند كه با روشهاي كلاسيك رياضي قابل مدلسازي نيست. در اين پژوهش با استفاده از الگوريتم ژنتيك، تعداد و محل سرخوشه ها را بطور بهينه تعيين ميكنيم. معيار برازش بر اساس حداقل انرژي مصرف شده گره هاي شبكه در طي هر دوره عمليات ارسال داده خواهد بود كه منجر به ايجاد تعادل در مصرف انرژي سرخوشه ها و در نتيجه طولانيتر شدن عمر شبكه ميشود.

ارایه ي روش نوین زمان بندي توزیع شده جهت بهبود توازن بار با استفاده از سیستم فازي در محاسبات ابري

زمانبندي منابع، یکی از مهمترین کارهایی است که در سیستمهاي توزیع شده نظیر محیط ابر انجام میشود. بر همین مبنا اتخاذ روشی مناسب در زمانبندي میتواند امري مهم تلقی گردد. پویایی و ناهمگونی منابع در سیستمهاي توزیع شده باعث پیچیدگی زمانبندي وظایف میشود. کاهش زمان اجرا و هزینه اجرا از معیارهایی است که همواره در تمامی روشهاي پیشنهادي براي زمانبندي ابر مورد توجه قرار میگیرد. در این مقاله، یک روش زمانبندي جدید بر پایه سیستم فازي ارائه شده است که درخواستهاي ارسالی از طرف کاربران را با در نظر گرفتن معیارهایی همچون زمان اجرا و ضریب عدم تعادل به مناسبترین منبع تخصیص میدهد. هدف اصلی طرح پیشنهادي اختصاص دادن درخواستهاي ارسالی به منابع با در نظر گرفتن توان محاسباتی منابع، پهناي باند ماشینهاي مجازي، مقدار مصرف شده پردازنده در ماشین مجازي و همچنین طول کار درخواستی میباشد. این پارامترها، وروديهاي سیستم فازي هستند و براساس خروجی سیستم فازي منابع به درخواستها اختصاص داده میشوند. روش پیشنهادي با شبیه ساز کلودسیم ارزیابی شده است و نتایج با نتایج روشهاي دیگر زمانبندي ابر تحت شرایط یکسان مقایسه شده است. نتایج نشان میدهد که روش پیشنهادي کارایی زمانبندي منبع را در معیارهاي کل زمان اجرا و ضریب عدم تعادل بهبود میبخشد.

واژگان کلیدي: تئوري فازي، زمان اجرا، زمانبندي، ماشین مجازي، محاسبات ابري

اندازه گیري هوشمند مصرف آب با استفاده از پردازش تصویر

کمبود و سو استفاده از آب شیرین به یک تهدید پایدار ، جدي و در حال رشد تبدیل شده است . رشد جمعیت ، خشکسالی شدید و توزیع نابرابر منابع آب از دلایل کمبود آب هستند . اخیرا براي بهبود مدیریت منابع آب روش هاي فنی براي اندازه گیري جریان آب مورد استفاده قرار می گیرد . در این مقاله می خواهیم از یک روش پردازش تصویر ساده براي یک سیستم اندازه گیري که واکنش سریع MIPS ساده ، قادر به اجراي DSP هوشمند استفاده کنیم .سیستم پیشنهادي الگوریتم پردازش تصویر و پردازنده سیستم را دارد استفاده می کنیم . به عنوان نمونه از راه دور تصویر کنترآب را مشخص می کند که این امر باعث کاهش نیاز به الگوریتم هاي تشخیص و سیستم پیشنهادي را بهبود می بخشد و موجب بهره وري مدیریت آب آشامیدنی و کاهش مصرف می شود . حسگر تصویر به عنوان یک پیش تعریف فعال در چرخه صدور صورتحساب می شود .

واژگان کلیدي: کمبود ، توسعه پایدار ، مدیریت آب ، سیستم هاي اندازه گیري هوشمند

بررسی شبیه ساز های گرید

شبیه سازی تلاشی برای پیش بینی جنبه های رفتاری برخی سیستم ها با ایجاد یک مدل تقریبی)ریاضیاتی( از آنها است. در یک محیط بزرگ و گسترده که سیستم ها به طور شبکه ای به هم متصل هستند، ارزیابی عملکرد سیستم ها در روش های متفاوت امکان پذیر نیست. بنابراین دستگاه های شبیه سازی برای مدل سازی فرایند های دنیای واقعی در ناحیه های مختلف مورد استفاده قرار میگیرند. عملکرد ها براساس استاندارد های مختلف مورد ارزیابی قرار میگیرند. مقاله حاضر اطلاعات مختصری دربارهی ابزارهای مختلف شبیه سازی از قبیل شبیه ساز گریدسیم برای شبیه سازی منابع ناهمگن، شبیه ساز آپتورسیم برای مدیریت حافظه، شبیه ساز سیمگرید برای تنظیم کاربرد ها، شبیه ساز گریدنت برای مدیریت نسخه پشتیبان در شبکه و شبیه ساز گانگ سیم ارائه میگردد. مقایسه شبیه سازهای مختلف نیز مورد مطالعه قرار میگیرد.

واژگان کلیدی: شبکه های نقطه به نقطه، محاسبات توزیع شده

یک روش زمانبندی چند هدفه وظایف با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات جهت مدیریت هزینه در محیط محاسبات ابری

ازجمله چالشهای سیستم محاسبات ابری مسئله زمانبندی درخواستهای ارسالی از سوی کاربر، جهت مدیریت کارها و تخصیص مناسب منابع به آنها است. هدف ما از ارائهی این مقاله بدست آوردن یک نگاشت بهینه، از وظایف به منابع است بطوریکه بتواند، همزمان چند پارامتر را جهت افرایش کارایی سیستم بهبود دهد، این پارامترها عبارتاند از: کاهش طولانیترین زمان اتمام روی منابع، کم کردن هزینه پرداختی از سوی کاربران جهت استفاده از منابع و افزایش میزان بهرهوری از منابع که در نهایت منجر به ایجاد توازن بار میگردد. علاوه بر این برای تخصیص هر کار روی هر ماشین مجازی یک زمان آماده سازی نیز در نظر گرفتهایم، لذا ترتیب قرارگیری کارها روی هر ماشین مجازی برای کاهش زمان پاسخ اهمیت ویژهای دارد. نتایج شبیه سازی بهبود کارایی این روش با استفاده از الگوریتم تکاملی بهینه سازی ازدحام ذرات را نسبت به الگوریتمهای تکاملی ژنتیک، تبرید، کلونی مورچگان نشان میدهد.

واژگان کلیدی: الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات، توازن بار، زمان اتمام طولانی ترین کار روی منابع، زمانبندی چندهدفه وظایف،محاسبات ابری، هزینه اجاره منابع.

یک روش برای پیش بینی خطا به منظور سرویس دهی داده جهت توزیع بار با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان

با توجه به اینکه پیش بینی خطا در جهت افزایش سرویس دهی کاربران موضوع مهمی می باشد، بدین منظور ما یک روش برای پیش بینی خطا به منظور سرویس دهی داده جهت توزیع بار با استفاده از الگوریتم ماشین بردار پشتیبان ارائه دادیم. ما این روش را با در نظر گرفتن ورودی های پاک سازی شده به عنوان بردار آموزش به الگوریتم SVM ارائه دادیم. در این حالت دقت سیستم پیش بینی نسبت به کارهای پیشین افزایش یافت. برای پاک سازی ورودی ها در روش پیشنهادی از یک پنجره زمانی و یک آستانه آشکار ساز استفاده نمودیم. با مشاهده data set های به صورت واقعی و با مطالعه موردی توانستیم کارایی سیستم را افزایش دهیم. در نهایت ما از خروجی SVM برای توزیع بار بهینه بین سرویس دهنده های داده استفاده نمودیم، تا اتکا پذیری سیستم افزایش یابد. 

کلمات کلیدی: پیش بینی خطا، الگوریتم ماشین بردار پشتیبان، توزیع بار، Spectrum Representation ، Random Indexing

بررسی الگوریتم های زمان بندی مبتنی بر تعادل باردرمحیط محاسبات ابری

ازجمله چالش های کلیدی در سیستم محاسبات ابری، زمان بندی وظایف است که هدف آن، اجرای درخواست های واردشده به سیستم برروی منابع، به شیوه ای کارآمد در کمترین زمان بادرنظرگرفتن سایر خصوصیات محیط ابر می باشد. الگوریتم های متعددی جهت ایجاد مکانیسم های موثربرای تخصیص درخواست های کلاینت ها به گره های ابری، پیشنهادشده است. اغلب این الگوریتم ها معیارهایی همچون، نرخ بهره وری استفاده از منابع، توازن بار و لزوم پاسخ دهی سریع به درخواست ها رادرنظر نمی گیرند. از میان آن ها توازن بارعبارتند از توزیع مناسب بهینه ی درخواست ها بر روی انواع منابع که جهت انجام مکانیزم های بدون خرابی بر روی مراکز داده مختلف مورداستفاده قرار می گیرد. ما در این مقاله به بررسی و بحث درزمینه ی الگوریتم های زمان بندی با در نظرگیری فاکتور تعادل بار درسالهای اخیر می پردازیم.

واژگان کلیدی: تعادل بار، زمان بندی وظایف، زمانبندی ماشین مجازی، محاسبات ابری.

مقایسه ی روش های تخصیص پهنای باند پویا در شبکه دسترسی نسل آینده مبتنی بر شبکه نوری غیرفعال اترنت با رویکرد پیش بینی ترافیک

درگذر زمان تعداد کاربران اینترنت و درخواست های آنان برای انواع مختلف سرویس بر بستر اینترنت افزایش یافته استت، ذتذا تامین کیفیت سرویس رضایت بخش برای کاربران، چاذشی مهم در شبکه ی اینترنت می باشد که هم اکنون توسط شبکه های دسترستی موجود، قابل حل نمی باشد. شبکه های دسترسی نسل آینده، یکی از بهترین راهکارها برای ارائه ی پارامترهای کیفیت سرویس موردنیتاز ، بدون درنظر گرفتن تعداد کاربران و نوع درخواست های آنان است. فناوری شبکه نوری غیرفعال اترنت نیز به علت توانایی فیبر نتوری در تامین ظرفیت پهنای باند بالا و استفاده از حداقل میزان فیبر نوری به عنوان یکی از مناسب ترین راهکارهای راه اندازی شبکه دسترستی نسل آینده محسوب می شود. علی رغم مزایای شبکه نوری غیرفعال اترنت، این تکنوذوژی با چاذش تخصیص پهنای باند بترای تتامین کیفیتت سرویس مناسب رو به روست. برای رفع این چاذش در این نوع شبکه ها، روش های متعددی ارائه شتده انتد کته در نتیهته ی استتفاده از هتر کتدا ، پارامترهای کیفیت سرویس اعم از تاخیر، نوسانات تاخیر، نرخ از دست دهی بسته ها و ... متفاوت خواهند بود. در این مقاذه برخی از این روش ها که مبتنی بر رویکرد پیش بینی ترافیک می باشند، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته اند.

واژگان کلیدی: شبکه دسترسی نسل آینده،شبکه نوری غیرفعال اترنت، تخصیص پهنای باند، پیش بینی ترافیک

پروژه ها
«
 • PIC micro
 • ARM micro
 • FPGA
 • پروژهPLC-wincc
 • کامپیوتر نرم افزار
 • سخت افزار
 • روباتیک
 • میکروهای قدیمی
 • الکترونیک دیجیتال
 • الکترونیک آنالوگ
 • پروژه matlab
 • #C/C++
 • آردوینو
 • esp8266
 • AVR
»
این پروژه توسط یکی از دوستان ارسال شده و یک ساعت در سایز بزرگ با میکرو pic هستش که میتونه دما و ساعت رو نمایش بده و فایل پروتیوس شماتیک و pcb رو هم داره و نکته مثبت مدار pcb سون سگمنت هستش که با استفاده از led طراحی شده و شما میتونید از همین pcb در مدارات دیگه هم استفاده کنید و خیلی جاها به کار میاد.پروژه مشابه همین با AVR که قبلاً تو سایت قرار داده بودم رو هم میتونید نگاه کنید.سون سگمنت کاتد ...
این برد آموزشی arm رو از توی اینترنت گرفتم که تمام قطعاتش smd و pcb اون نیاز به متالیزه داشت از اونجائی که تو بیشتر شهر های ایران متالیزه نمیکنند تمام قطعاتشو تبدیل به DIP کردم و گذاشتم تو سایت چند تا via زیر میکرو هست که میتونید یک سیم افشان لخت کنید یک رشته از اونو از بالا کج کنید و با کمترین مقدار لحیم بالارو با پائین فیبر اتصال بدید من امتحان کردم جواب داد همان گونه که در تصویر میبینید ...
این برنامه با زبان vhdl نوشته شده و موج pwm را بر اساس عدد وارد شده تولید و به خروجی ارسال میکند.در این برنامه عدد 30 به معنای pwm کامل و 0 به معنای بدون موج خروجی میباشد.پروژه بر اساس ise طراحی شده است و برنامه ise را میتوانید از سایت دانلود نمایید.
این پروژه در مورد ژنراتور بادی می باشد به صورتی که ما در plc ان را شبیه سازی نموده و در حالت های زمان خطای شبکه مقدار توان اکتیو و راکتیو را اندازه گیری نموده و مقدار گشتاور را با توجه به شکل های زیر می توان تغییر داد تا سیستم در یک حالت پایداری در زمان خطای شبکه بتواند به کار خود ادامه دهد این پایان نامه کارشناسی ارشد بوده است و نمونه کار در سایت های دیگر ندارد.
زبان اَسمبلی (Assembly language) یک زبان نزدیک به سخت افزار است که در رابطه ی مستیم با دستورات سخت افزار قرار دارد و در واقع هر معماری با یک زبان اسمبلی خاص خودش شناخته میشود.زبان اسمبلی در هر سخت افزار تعداد دستور متفاوت و اپرندهای مختلفی دارد و دیگر زبانهای سطح بالا بر اساس همین زبان طراحی و نوشته میشوند.
این تقسیم کننده دو عدد 16 بیتی را از ورودی گرفته و حاصل تقسیم را بر اساس خارج قسمت و باقیمانده تقسیم در خروجی نمایش میدهد.الگوریتم تقیسم بر اساس شیفت و تفریق میاشد و هنگامی که عدد خروجی کمترین مقدار را دارد یعنی مقدار باقیمانده از مقدار مقسوم علیه کمتر شود یک کلاک به معنای پایان تقسیم در خروجی ایجاد میکند و علاوه بر آن مقدار باقی مانده و خارج قسمت را در خروجی نمایش میدهد. این پروژه با نرم افزار ...
در این پروژه یک بازوی مکانیکی طراحی و با استفاده از سروو موتور به کنترل آن میپردازیم.بازوی مکانیکی را با استفاده از اتوکد طراحی و با برش لیزر تمام قطعات آن را برش میدهیم و بعد با پیچ و مهره به هم اتصال میدهیم.در این پروژه از 4 عدد سروو موتور برای کنترل تمام بازوی مکانیکی استفاده شده است که به راحتی میتوان قطعات مختلف را با آن جابجا نمود.
میکرو کنترلر AT89C52 از شرکت Atmel یک میکزو کنترلر 8 بیتی از خانواده ی 8051 است که با ساختار CMOS طراحی شده و میتواند تا 24 مگا هرتز سرعت داشته باشد.از جمله امکانات این میکرو میتوان به 32 ورودی و خروجی بودن آن و همچنین 3 عدد تایمر کانتر 8 بیتی و 8 عدد وقفه و همچنین رابط سریال در آن اشاره کرد.برای برنامه نویسی این میکرو میتوان از زبان c و کامپایلر محبوب keil بهره برد البته با bascom ...
الکترونیک دانش مطالعهٔ عبور جریان الکتریکی از مواد مختلف - مانند نیمه‌رساناها، مقاومت‌ها، القاگرها و خازن‌ها - و آثار آن است. الکترونیک همچنین به عنوان شاخه‌ای از فیزیک نظری شناخته می‌شود. طراحی و ساخت مدارهای الکترونیکی برای حل مشکلات عملی، قسمتی از مباحث موجود در مهندسی الکترونیک را تشکیل می‌دهد.
پروژه ضبط و پخش کننده صدا دارای واسط گرافیکی و امکانات پیشرفته با نرم افزار متلب را آماده کردیم.(این پروژه کامل و صد درصد تست شده است)   امکانات و قابلیتهای این پروژه: قابلیت کار با سیگنالهای صوتی تک کاناله، 8 و 16 بیتی قابلیت کار با سیگنالهای صوتی با هر فرکانس نمونه برداری در بازه 8 تا 32 کیلوهرتز امکان ضبط کردن، توقف هنگام ضبط و ادامه ضبط با واسط کاربری امکان تنظیم دقت چندیسازی و ...
در فایل زیر برای تمرین به چند سوال برنامه نویسی به زبان C به شرح زیر پاسخ داده ایم:1-برنامه ای بنویسید که 20 عدد بزرگ 40 رقمی را از وردی گرفته و آنها را صعودی مرتب نماید.2-برنامه ای بنویسید که دو عدد را بدون این که عملیات ضرب یا جمع استفاده نماید یک بار ضرب و یک بار تقسیم نمیاد.3-برنامه ای بنویسید که 20 عدد بزرگ 40 رقمی را از وردی گرفته و آنها را جمع و میانگین بگیرد.4-برنامه ای بنویسید که عددی 60 ...
سنسور DS18B20 به دلیل استفاده از یک سیم برای ارسال دیتا بسیار کاربردی و قابل استفاده در کاربردهای صنعتی است.درجه اطمینان این سنسور نسبت به سنسورهای تک سیمه دیگر بالاست لذا به کار بردن این سنسور در پروژه ای صنعتی توصیه میگردد.سنسور دماسنج DS18B20 از 9 تا 12 بیت محدوده کاری دارد و از نظر سنجش دما -55 درجه سانتی گراد و +125 درجه سانتی گراد می‌باشد. از ویژگی‌های بارز سنسور DS18B20 ارسال اطلاعات ...
ماژول ESP8266 یک ماژول قدرتمند و همه کاره در زمینه ی IOT است که در سالهای اخیر کاربردهای گسترده ای در اینترنت اشیا پیدا کرده و تنها نقطه ضعف این ماژول مصرف بالای ماژول در حدود 100 میلی آمپر و امکانات کم ماژول در حالت اسلیپ است که احتمالا در ورژنهای بعدی توسط سازنده مورد توجه قرار خواهد گرفت.در این پروژه سعی کرده ایم تا یک ماژول کاربردی شبیه به نود ام سیو NodeMCU  طراحی کنیم و با اتصال ...
این دستگاه یک ریموت کنترلر 4 کاناله است، به این معنی که قادر به کنترل ۴ وسیله برقی از راه دور با استفاده از فرستنده ها و گیرنده های رادیویی می باشد.در این پروژه از ماژولهای گیرنده ی ask استفاده شده است که ماژولهایی برای دریافت و دیکد دیتاهای ارسال شده بر اساس مدولاسیون دامنه میباشند.مدولاتور های دامنه هم ازران هستند و هم کم مصرف ولی عیب اصلی آنها نویز شدید روی موج ارسالی است که عملا در فرکانسهای ...
آموزش
«
 • میکروها
 • کامپیوتر سخت افزار
 • کاربردی
 • مکاترونیک
 • الکترونیک دیجیتال
 • الکترونیک آنالوگ
 • برق صنعتی
 • طراحی وب
 • کامپیوتر نرم افزار
 • آموزشmatlab
 • VHDL,VERILOG
 • FPGA
 • #C/C++
 • نرم افزارهای برق
 • اندروید
 • اینترنت اشیاء (IOT)
»
MPLAB یک آی دی ای (IDE) منتشر شده از شرکت میکرو چیپ برای توسعه برنامه بر روی چیپ های PIC میباشد که هم اکنون آخرین ورژن آن با نام MPLAB X منتشر شده است. اگر خود برنامه ی MPLAB X IDE رو نصب کنید فقط می توانید به زبان اسمبلی در این برنامه کد نویسی کنید برای اینکه بتونید به زبان C کد بنویسید باید MPLAB XC8 Compiler رو هم روی سیستم نصب داشته باشید. برای نصب MPLAB x شما باید جاوا را در سیستم نصب داشته ...
برای ثبت اختراع به کجا مراجعه کنیم؟ برای ثبت اختراع باید به اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی واقع در تهران، خیابان میرداماد، تقاطع بزرگراه مدرس- میرداماد، مراجعه شود .
این پروژه ی تحت عنوان (( ربات مسیر یاب هفت سنسور )) که در سه فصل تهیه شده است ، فصل اول مستندات این پروژه به بررسی تعاریف خاصی که در زمینه رباتیک وجود دارد و همچنین موضوعات مرتبط با آن مانند تاریخچه رباتیک ، انواع رباتها ، دسته بندی رباتها  پرداخته ایم. در فصل دوم کاربرد رباتها و همچنین اجزاء رباتها را مورد بررسی قرار داده ایم. در فصل سوم ، ساختن ربات مسیر یاب ، شرح عملکرد ربات ، توضیحات ...
پس از سال ۲۰۰۰ که با فراگیر شدن اینترنت جهانی و مفهوم دهکده جهانی واژه اینترنت چیزها نیز مطرح شد که هدفش ایجاد یک سیستم یک پارچه با قابلیت کنترل از طریق شبکه بود.اما چالشهای اصلی این ایده شامل امنیت‌ و پیچیدگی سطوح اجرای و بستر نامناسب (اینترنت بستر قابل اطمینانی از نظر اتصال پایدار نیست) و همچنین نبود یک سخت افزار قدرتمند و ارزان با ارتباطی دو طرفه و پایدار با مصرف انرژی پایین که از اهداف اصلی ...
ریموت کنترل ها که به منظور کنترل از راه دور تجهیزات الکترونیکی استفاده می شوند، در بازار به صورت بصورت فیکس کد و لرن کد می باشند که در هر دو نوع این ریموت ها یک دیتای چهاربیتی به طریق کد دهی ارسال می شود. در اینجا به بررسی ویژگی ها و تفاوت های فیکس کد و لرن کد و اینکه کدام بهتر می باشد، می پردازیم.
فایرفاکس مرورگری کدباز، رایگان و انعطاف پذیر برای تمام کاربرانی است که می خواهند ضمن داشتن امنیت در اینترنت، از وب گردی لذت ببرند. معمولاً فایرفاکس انتخاب اول کاربران حرفه ای و البته برنامه نویسان و توسعه دهندگان وب است.
پایتون (Python) یک زبان برنامه نویسی تفسیری ، داینامیک و شی گرا است که می توان از آن در نرم افزار ها و تکنولوژی های متنوع بهره برد . این زبان برنامه نویسی (در ایران پیتون هم تلفظ می شود) با داشتن کتابخانه های گسترده (library)روشهای بسیار قدرتمند و حرفه ای را برای کار با زبانها و ابزار های مختلف به آسانی فراهم می کند. متن باز (اوپن سورس) بوده و یادگیری و استفاده از آن در عرض چند روز ممکن است . کد ...
شاید در نگاه اول یادگیری و کار با شبکه های عصبی رو سخت و زمان بر بدونید. البته منابع و پروژه های اندکی،به زبان فارسی در این رابطه وجود دارد و این خود یادگیری رو یه مقدار دشوار میکنه. در این فیلم آموزشی میخوام در قالب مثالی شما رو با جعبه ابزار شبکه عصبی و کار با شبکه عصبی در نرم افزار متلب آشنا کنم. قطعا اگر با چند مثال آشنا شوید و مراحل کار رو یاد بگیرید درمدت کوتاهی میتونید با شبکه ...
این خودآموز به زبان فارسی نگاشته شده و برای آشنایی مقدماتی با نحو زبان Verilog و توانایی‌های آن مفید است، مخاطب این خودآموز آن دسته از علاقه‌مندانی می‌باشند كه با زبان Verilog‌ آشنایی ندارند.زبان‌های توصیف سخت‌افزار یكی از مهمترین ابزار‌های مدرن طراحی سخت‌افزار‌ها می‌باشد كه كاربرد آنها در صنعت رو به افزایش ‌است به طوری كه امروزه عضو جدا نشدنی فرایند طراحی تا پیاده سازی سخت‌افزار‌های مدرن به شمار ...
نرم افزار ISE Design Suite محصولی از کمپانی Xilinx است که برای بهینه سازی نیرو و هزینه، از طریق بهره وری طراحی بیشتر، تولید شده است است. در واقع ابزارهای طراحی ISE با ارائه ی تکنولوژی هوشمند clock-gating، برای اولین بار، مصرف نیرو را تا سی درصد کاهش داده اند. همچنین این مجموعه نرم افزاری جدید پیشرفت هایی را در رزرو طراحی timing-driven، پشتیبانی برای طراحی plug-and-play و یک جریان طراحی بصری با ...
همان طور که می دانید توسط سوکت ها ما می توانیم میان برنامه ها و نرم افزارهای خود از راه دور ارتباط برقرار کنیم که البته این کار بین کامپیوترهای client و server انجام می شود.کلاینت در حقیقت، خدمات کامپیوتر بزرگتر را درخواست می کند. فرضا این خدمات می تواند شامل جست و جوی اطلاعات و ارسال انها به کلاینت باشد مانند هنگامی که یک پایگاه داده در وب مورد پرس و جو قرار می گیرد. نمونه های دیگری از این ...
سیستمهای کنترلی دستگاههای قدیمی علاوه بر استهلاک بالا و خرابیهای مکرر، راندمان کاری دستگاه را کاهش و زمان توقف و بلا استفاده بودن دستگاه را افزایش میدهند. با تبدیل این سیستمهای قدیمی به کنترلرهای مدرن و جدید علاوه بر اینکه زمان خواب دستگاه و خرابی های مکرر کاهش می یابد، باعث عیب یابی بسیار آسان، هزینه تعمیرات و نگهداری کمتر و افزایش راندمان تولید میشود. از دیگر مزایای این سیستمها ثبت زمان کارکرد ...
رنگ های مختلفی که در طراحی لایه ها استفاده می شود  را می توان از ترکیب RGB یا همان Red Green Blue ایجاد کرد.برای هر رنگ 255 قطره داریم و قصد داریم رنگها را در شکل hex نمایش دهیم. همونطور که میدونید اعداد در مبنای هگزادسیمال به صورت زیر نمایش داده می شوند : 
هر روزه وسایل جدیدی، به اینترنت متصل می‌شوند. ساعت‌های هوشمند نمونه‌ای از این وسایل محسوب می‌شوند. خودروها، سیستم روشنایی خانه‌ها، یخچال‌ها، چراغ‌های راهنمایی و رانندگی، همگی وسایلی هستند که به عنوان یک واحد مستقل به اینترنت افزوده می‌شوند. امروزه کامپیوترها، دیگر الزاماً به آن شکل سنتی که ما می‌شناسیم (صفحه کلید و کیس و مانیتور)‌ نیستند. بلکه در قالب قطعات کوچک، میکروکنترلرها، تراشه‌های ...
مقالات
«
 • کامپیوتر
 • برق-الکترونیک
 • طرح توجیهی
 • گزارش کار آموزی
 • برق قدرت
»
سیستم محاسباتی گرید از گروهی از برنامه ها و منابع که در سراسر ماشینهای گرید گسترده شده اند تشکیل میشود. گرید دارای محیطی پویا و منابع توزیعشده غیرمتمرکز است. یکی از مهمترین موضوعات درزمینهی اجرای کارها در محیط توزیع شده مسئله زمانبندی کارها میباشد، هدف از زمانبندی، واگذاری بهینه و مناسب کارها به وظایف است. زمانبندی جز مسائل NP-Complete میباشد و الگوریتمهای قطعی برای حل اینگونه مسائل مناسب نیستند ...
امــروزه بحران مصرف برق شايد مسئله اي مشكل سـاز براي آينده كشورمـان باشد ، با كاهش و صـرفه جويي در مصـرف برق شايد بتوان نيمي از اين مشكل را حل نمود ، اما با كمي تدبير مي توان كمك بزرگي به آينده و اقتصاد نمود . ساخت دستگاه آنالايزر (VCA005) تنها گامي در بهينه سازي مصرف انرژي مي باشد ، اين دستگاه با آناليز كامل از مصـرف انرژي نموداري بصورت ماكزيمم و مينيمم مصرف در اختيار كاربر قرار مي دهـد ، ...
در این گزارش کارآموزی به مراحل مختلف انجام شده روی شیر خام برای تولید انواع فرآوردهای آن پرداخته شده،همچنین انواع دستگاهای مختلف کارخانه شیر و قسمتهای مختلف این دستگاها(میزان تولید، ظرفیت و...) ذکر شده است. در یک کارخانه شیر انواع و اقسام سنسور ها برای کنترل مراحل مختلف تولید به کار برده میشود. در بخش بعدی این گزارش مهمترین سنسور های به کار رفته در چرخه تولید کارخانه شیر و عملکرد آنها را شرح داده ...
پایان نامه ی پیش رو که در 242 صفحه جمع آوری شده است کاملترین پایان نامه موجود در زمینه ی بررسی تلفات در بخش توزیع و روش های کاهش آن میباشد. شبكه قدرت شامل سه بخش توليد ،انتقال و توزيع نيرو است . انرژي الكتريكي پس از توليد در نيروگاهها و عبور از شبكه هاي انتقال و توزيع به مصرف كنندگان مي رسد در اين مسير مقداري از انرژي بدلايل مختلف تلف مي شود قدمت بحث تلفات در بخش توزیع به اندازه قدمت صنعت برق مي ...