// کامپیوتر - الکترونیکا

الکترونیکا پروژه های الکترونیک و مکانیک

سایت در حال به روز رسانی به نسخه ی جدید میباشد در صورت بروز مشکل با شماره ی 09213203841 تماس بگیرید

کامپیوتر

بررسی عملکرد وشناخت الگوریتم ھای زمانبندی در رایانش ابری

رایانش ابري مدلی ست براي داشتن دسترسی فراگیر، آسان و بنا به سفارش شبکه به مجموعهاي از منابع رایانشی پیکرهبندي پذیر( مثل: شبکه ها، سرورها، فضاي ذخیرهسازي، برنامههاي کاربردي و سرویسها) که بتوانند با کمترین کار و زحمت یا نیاز به دخالت فراهم کنندهي سرویس به سرعت فراهم شود به بیان دیگر، استفاده از برنامههاي تحت وب که توسط یک سرویس دهنده ارائه میشود رایانش ابري نامیده میشود یکی از مسائل مهم در محیط هاي محاسبات ابري مسئله زمانبندي است که براي افزایش کارایی ،کارها باید زمانبندي شوند ما در این مقاله الگوریتم هاي زمانبندي را مورد بررسی قرار داده ایم

واژگان کلیدي: الگوریتم هاي زمانبندي،محاسبات ابري.

بررسی تهدیدات امنیتی انتقال داده در رایانش ابری

رایانش ابری مدلی است که دسترسی به منابع محاسباتی، سرورها، منابع کاربردی و انواع سرویس ها را با سرعت مناسب و به آسانی فراهم می کند. هزینه پایین و مقرون به صرفه بودن آن، رایانش ابری را به یک بستر ایده آل برای به کارگیری معماری سرویس محور تبدیل کرده است. به دلیل استفاده گسترده کاربران، اعم از معمولی و شرکت های بزرگ، ضروری است که تهدیدات امنیتی در انتقال داده به ابر را بررسی کنیم. در این مقاله ابتدا رایانش ابری و امنیت آن به طور مختصر معرفی می شود. سپس به بررسی تهدیدات امنیتی در انتقال داده، الگوریتم جدید رمزنگاری بر پایهء همریختی کامل و حمله به پیام Soap در رایانش ابری می پردازیم.

واژگان کلیدی: الگوریتم رمزنگاری همریختی، امنیت داده، انتقال داده، رایانش ابری و پیام Soap

بررسی خطرات امنیتی در رایانش هاي چند ابري

بکارگیري رایانش ابري به سرعت در بسیاري از سازمان ها گسترش یافته است. تضمین امنیت ریانش ابري یک فاکتور اصلی در محیط رایانش ابري است، چرا که کاربران غالبا اطلاعات حساس خود را در مخزن هاي ذخیره سازي ابري ارایه شده توسط ارایه کنندگان خدمات ابري ذخیره سازي می کنند، در حالی که شاید این ارایه کنندگان مورد اطمینان نباشند. پیش بینی می شود که به علت خطر قطع شدن دسترسی به خدمات و احتمال وجود افراد داراي سوءنیت در سیستم هاي تک ابري، مشتریان تمایل کمتري به استفاده از خدمات ارایه کنندگان تک ابري داشته باشند. اخیرا گرایش به "چند- ابري"، یا به عبارت دیگر، "بین- ابري" یا "ابر- ابرها" بوجود آمده است. انتظار می رود که خدمات ابري، که یک تجارت اینرنتی جدید است، به پدید آمدن الگوي جدید بیانجامد و به عنوان یک موتور رشد در آینده رشد کند. با این حال موانع مختلفی همچون امنیت، هزینه، پشتیبانی (بک آپ)، عملکرد و قابلیت اتکا در رابطه با بکارگیري و استفاده از خدمات ابري وجود دارند که مانع از گسترش این خدمات می شوند. هدف این مقاله ترویج استفاده از چند-ابري، در کاهش خطرات امنیتی است که کاربر رایانش ابري را تحت تأثیر قرار می دهد.

واژگان کلیدي: بی نقصی داده ها، چند-ابري، ذخیره سازي ابري، تک ابري، رایانش ابري، ورود غیرمجاز به داده ها

بررسی روشهاي مختلف امنیت مسیریابی در شبکه هاي حسگر بیسیم

شبکه حسگر بیسیم شامل یکسري ویژگی از قبیل: استقرار سریع و خود سازماندهي به طور گسترده در زمینههاي مختلف از جمله زیستمحیطی، اعمال نظارت و شناسایی نظامی و... است، که با محدودیت سرعت پردازش، قدرت و اقدامات امنیتی با یکدیگر . ارتباط برقرار میکنند WSN یک پروتکل مسیریابی است که به عنوان امنیت در زمان واقعی توزیع بار تعریف شده است SRTLD در مقایسه با mm Speed ، LQER ، RPAR و RTPC توسعه داده شده است. فناوري برنامهنویسی شبکه باعث کاهش ترافیک ارتباطات شبکههاي حسگر بیسیم میشود . SRTLD از پخش بستهها براي انجام کشف همسایه براي انتقال هر بسته در هر هاب استفاده میشود در نتیجه مصرف انرژي بالا است.در این مقاله به بررسی یک خوشه امن بر اساس پروتکل SCMRP و الگوریتمی براي بهبود امنیت مسیریابی در شبکههاي حسگر بیسیم و همچنین بهبود الگوریتم پیشرفته مورچگان براي انجام مسیریابی بهینه سازي در شبکه گیرنده بیسیم BIOSARP مورد استفاده قرارگرفتهاند میپردازیم BIOSARP طرحی براي کاهش سربار پخش بسته به منظور به حداقل رساندن تأخیر، از دست دادن بستهها و مصرف برق در شبکههاي حسگر بیسیم پیشنهاد کرده است که از طریق شبیه ساز NS2 مورد مطالعه قرار گرفته است.

کلماتکلیدي: شبکهحسگربیسیم،خوشهامن،پروتکلمسیریابامن،الگوریتممورچگان.

افزایش تحمل پذیري خرابی در شبکه هاي حسگر بی سیم

شبکه هاي حسگربیسیم،طیف وسیعی ازکاربردهاي گوناگون راشامل میشوند.گره هادرشبکه هاي حسگربیسیم،به علت تخلیه انرژي،خرابی هاي سختافزاري،خطاهاي لینک ارتباطی وغیره ممکن است به سمت خرابی پیش بروند.بنابراین تحمل پذیري خرابی یکی ازمهمترین موضوعات درشبکه هاي حسگر بیسیم می باشد. دراین مقاله بررسی میکنیم که تحمل پذیري خرابی،دربرنامه هاي کاربردي مختلف چگونه انجام میشود. دوفازبراي تحمل پذیري خرابی درشبکه هاي حسگر بی سیم وجود دارد که فازاول تشخیص خرابی وفازدوم ترمیم خرابی است.

کلیدواژه- شبکه حسگربیسیم،تحملپذیري خرابی،تشخیص خرابی،ترمیم خرابی،جمع آوري داده

ارائه یک روش انتخاب زیر گراف کدگذاری شبکه توزیع شده در شبکه های بیسیم با هدف کاهش تاخیر

کدگذاری شبکه یکی از راه حل هایی است که توسط محققان برای حل سه مسئله اساسی موجود درشبکه های بیسیم یعنی توان عملیاتی پایین،مقیاس پذیری وتوان مصرفی ارائه شده است. علاوه بر این کدگذاری شبکه باعث افزایش امنیت،کاهش تاخیر،افزایش کارایی یا توان عملیاتی وبهرهوری انرژی درشبکه میشود. الگوریتمهایی که براساس کدگذاری شبکه کارمیکنند امکان تحویل بیشتر وموثرتر دادهها درشبکه رافراهم می آورند. این الگوریتم هابسته های اطلاعات رادرمیان گرههاکدگذاری وسپس ارسال میکنند. مسئله انتخاب زیرگراف دراصل مسئله تخصیص منابع شبکه میباشد. منابع محدودی موجود است که باید به بسته های کد گذاری شده ای که برای دستیابی به اهداف ارتباطی معینی میباشند،تخصیص داده شود. درحقیقت هازمانی برقرار خواهد شدکه به آنها منابعی اختصاص داده شود. باشد ،ارتباط بین گره سیممی چون شبکه بیگرددکه دراین پژوهش یک الگوریتم توزیع شده برای شبکه های بیسیم مبتنی برکدگذاری شبکه ارائه می باعث کاهش تاخیر درشبکه خواهدشد.

کلمات کلیدی:کدگذاری شبکه ،توان مصرفی،زیرگراف

مروری بر روش های ردیابی هدف در شبکه های حسگر بی سیم

پیشرفت چشمگیر درتکنولوژی شبکه حسگربیسیم پیاده سازی این شبکه هارادرحوزه های گوناگونی ممکن ساخته است.شبکه حسگربیسیم شامل تعداد زیاد یازگره های همگن وناهمگن توزیع شده بافاصله هستند که درمحیطه ای فیزیکی برای مشاهده یک پدیده استفاده میشوند. سنسورهایی که درهمسایگی یک پدیده قرار دارند باید توانایی نظارت برآن و فرستادن گزارش به چاهک را داشته باشند. گره چاهک قابلیت برقراری ارتباط با دنیای خارج (ایستگاه پایه) رادارد. ردیابی هدف باپیشرفت گسترده درحوزه شبکه های حسگر به یک برنامه کاربردی درشبکه های حسگربیسیم مهم تبدیل شده است. در این مقاله به تعدادی از روش های ردیابی هدف استفاده شده تا به امروز اشاره خواهد .

کلمات کلیدی: شبکه حسگر بی سیم، ردیابی هدف، پیش بینی، خوشه بندی

سیستم تشخیص نفوذ با استفاده از منطق فازی

IDS در بخش مهمی از دفاع سیستم برای شناسایی فعالیتهای غیرعادی در یک سیستم کامپیوتری مورد استفاده قرار  میگیرد . در سیستم پیشنهادی، یک سیستم مبتنی بر منطق فازی برای تشخیص موثر فعالیت های نفوذ در شبکه طراحی شده است که بدلیل قرار گرفتن بر پایهی مجموعهای از قوانین، قادر به تشخیص رفتارهای نفوذ شبکه ها است و ازاستراتژی خودکار برای تولید قوانین فازی، که از قوانین مشخصی با استفاده ازاقلام تکرارشونده به دست آمده، استفاده شده است. آزمایشها و ارزیابیها بر روی مجموعه داده تشخیص نفوذKDD Cup 99 اجرا شده است . نتایج نشان داده، که سیستم پیشنهادی دقت بالاتری در شناسایی حملات نسبت به رفتار طبیعی دارد . 

واژگان کلیدی: آموزش قانون، تشخیص نفوذ مبتنی بر ناهنجاری، سیستم تشخیص نفوذ  IDS ، مجموعه داده KDD Cup 99 ، منطق فازی

مروری بر الگوریتمهای زمانبندی کارها در گرید محاسباتی

سیستم محاسباتی گرید از گروهی از برنامه ها و منابع که در سراسر ماشینهای گرید گسترده شده اند تشکیل میشود. گرید دارای محیطی پویا و منابع توزیعشده غیرمتمرکز است. یکی از مهمترین موضوعات درزمینهی اجرای کارها در محیط توزیع شده مسئله زمانبندی کارها میباشد، هدف از زمانبندی، واگذاری بهینه و مناسب کارها به وظایف است. زمانبندی جز مسائل NP-Complete میباشد و الگوریتمهای قطعی برای حل اینگونه مسائل مناسب نیستند و نیاز است که از الگوریتمهای غیرقطعی استفاده شود. در این مقاله روشهای زمانبندی رایج کار در محیط گرید موردبررسی و مقایسه قرار میگیرند.

واژگان کلیدی: الگوریتمهای متاهیوریستیک، زمانبندی کارها، گرید محاسباتی، وظایف مستقل

پروژه ها
«
 • PIC micro
 • ARM micro
 • FPGA
 • پروژهPLC-wincc
 • کامپیوتر نرم افزار
 • سخت افزار
 • روباتیک
 • میکروهای قدیمی
 • الکترونیک دیجیتال
 • الکترونیک آنالوگ
 • پروژه matlab
 • #C/C++
 • آردوینو
 • esp8266
 • AVR
»
این پروژه توسط یکی از دوستان ارسال شده و یک ساعت در سایز بزرگ با میکرو pic هستش که میتونه دما و ساعت رو نمایش بده و فایل پروتیوس شماتیک و pcb رو هم داره و نکته مثبت مدار pcb سون سگمنت هستش که با استفاده از led طراحی شده و شما میتونید از همین pcb در مدارات دیگه هم استفاده کنید و خیلی جاها به کار میاد.پروژه مشابه همین با AVR که قبلاً تو سایت قرار داده بودم رو هم میتونید نگاه کنید.سون سگمنت کاتد ...
این برد آموزشی arm رو از توی اینترنت گرفتم که تمام قطعاتش smd و pcb اون نیاز به متالیزه داشت از اونجائی که تو بیشتر شهر های ایران متالیزه نمیکنند تمام قطعاتشو تبدیل به DIP کردم و گذاشتم تو سایت چند تا via زیر میکرو هست که میتونید یک سیم افشان لخت کنید یک رشته از اونو از بالا کج کنید و با کمترین مقدار لحیم بالارو با پائین فیبر اتصال بدید من امتحان کردم جواب داد همان گونه که در تصویر میبینید ...
این برنامه با زبان vhdl نوشته شده و موج pwm را بر اساس عدد وارد شده تولید و به خروجی ارسال میکند.در این برنامه عدد 30 به معنای pwm کامل و 0 به معنای بدون موج خروجی میباشد.پروژه بر اساس ise طراحی شده است و برنامه ise را میتوانید از سایت دانلود نمایید.
این پروژه در مورد ژنراتور بادی می باشد به صورتی که ما در plc ان را شبیه سازی نموده و در حالت های زمان خطای شبکه مقدار توان اکتیو و راکتیو را اندازه گیری نموده و مقدار گشتاور را با توجه به شکل های زیر می توان تغییر داد تا سیستم در یک حالت پایداری در زمان خطای شبکه بتواند به کار خود ادامه دهد این پایان نامه کارشناسی ارشد بوده است و نمونه کار در سایت های دیگر ندارد.
زبان اَسمبلی (Assembly language) یک زبان نزدیک به سخت افزار است که در رابطه ی مستیم با دستورات سخت افزار قرار دارد و در واقع هر معماری با یک زبان اسمبلی خاص خودش شناخته میشود.زبان اسمبلی در هر سخت افزار تعداد دستور متفاوت و اپرندهای مختلفی دارد و دیگر زبانهای سطح بالا بر اساس همین زبان طراحی و نوشته میشوند.
این تقسیم کننده دو عدد 16 بیتی را از ورودی گرفته و حاصل تقسیم را بر اساس خارج قسمت و باقیمانده تقسیم در خروجی نمایش میدهد.الگوریتم تقیسم بر اساس شیفت و تفریق میاشد و هنگامی که عدد خروجی کمترین مقدار را دارد یعنی مقدار باقیمانده از مقدار مقسوم علیه کمتر شود یک کلاک به معنای پایان تقسیم در خروجی ایجاد میکند و علاوه بر آن مقدار باقی مانده و خارج قسمت را در خروجی نمایش میدهد. این پروژه با نرم افزار ...
در این پروژه یک بازوی مکانیکی طراحی و با استفاده از سروو موتور به کنترل آن میپردازیم.بازوی مکانیکی را با استفاده از اتوکد طراحی و با برش لیزر تمام قطعات آن را برش میدهیم و بعد با پیچ و مهره به هم اتصال میدهیم.در این پروژه از 4 عدد سروو موتور برای کنترل تمام بازوی مکانیکی استفاده شده است که به راحتی میتوان قطعات مختلف را با آن جابجا نمود.
میکرو کنترلر AT89C52 از شرکت Atmel یک میکزو کنترلر 8 بیتی از خانواده ی 8051 است که با ساختار CMOS طراحی شده و میتواند تا 24 مگا هرتز سرعت داشته باشد.از جمله امکانات این میکرو میتوان به 32 ورودی و خروجی بودن آن و همچنین 3 عدد تایمر کانتر 8 بیتی و 8 عدد وقفه و همچنین رابط سریال در آن اشاره کرد.برای برنامه نویسی این میکرو میتوان از زبان c و کامپایلر محبوب keil بهره برد البته با bascom ...
الکترونیک دانش مطالعهٔ عبور جریان الکتریکی از مواد مختلف - مانند نیمه‌رساناها، مقاومت‌ها، القاگرها و خازن‌ها - و آثار آن است. الکترونیک همچنین به عنوان شاخه‌ای از فیزیک نظری شناخته می‌شود. طراحی و ساخت مدارهای الکترونیکی برای حل مشکلات عملی، قسمتی از مباحث موجود در مهندسی الکترونیک را تشکیل می‌دهد.
پروژه ضبط و پخش کننده صدا دارای واسط گرافیکی و امکانات پیشرفته با نرم افزار متلب را آماده کردیم.(این پروژه کامل و صد درصد تست شده است)   امکانات و قابلیتهای این پروژه: قابلیت کار با سیگنالهای صوتی تک کاناله، 8 و 16 بیتی قابلیت کار با سیگنالهای صوتی با هر فرکانس نمونه برداری در بازه 8 تا 32 کیلوهرتز امکان ضبط کردن، توقف هنگام ضبط و ادامه ضبط با واسط کاربری امکان تنظیم دقت چندیسازی و ...
در فایل زیر برای تمرین به چند سوال برنامه نویسی به زبان C به شرح زیر پاسخ داده ایم:1-برنامه ای بنویسید که 20 عدد بزرگ 40 رقمی را از وردی گرفته و آنها را صعودی مرتب نماید.2-برنامه ای بنویسید که دو عدد را بدون این که عملیات ضرب یا جمع استفاده نماید یک بار ضرب و یک بار تقسیم نمیاد.3-برنامه ای بنویسید که 20 عدد بزرگ 40 رقمی را از وردی گرفته و آنها را جمع و میانگین بگیرد.4-برنامه ای بنویسید که عددی 60 ...
سنسور DS18B20 به دلیل استفاده از یک سیم برای ارسال دیتا بسیار کاربردی و قابل استفاده در کاربردهای صنعتی است.درجه اطمینان این سنسور نسبت به سنسورهای تک سیمه دیگر بالاست لذا به کار بردن این سنسور در پروژه ای صنعتی توصیه میگردد.سنسور دماسنج DS18B20 از 9 تا 12 بیت محدوده کاری دارد و از نظر سنجش دما -55 درجه سانتی گراد و +125 درجه سانتی گراد می‌باشد. از ویژگی‌های بارز سنسور DS18B20 ارسال اطلاعات ...
ماژول ESP8266 یک ماژول قدرتمند و همه کاره در زمینه ی IOT است که در سالهای اخیر کاربردهای گسترده ای در اینترنت اشیا پیدا کرده و تنها نقطه ضعف این ماژول مصرف بالای ماژول در حدود 100 میلی آمپر و امکانات کم ماژول در حالت اسلیپ است که احتمالا در ورژنهای بعدی توسط سازنده مورد توجه قرار خواهد گرفت.در این پروژه سعی کرده ایم تا یک ماژول کاربردی شبیه به نود ام سیو NodeMCU  طراحی کنیم و با اتصال ...
این دستگاه یک ریموت کنترلر 4 کاناله است، به این معنی که قادر به کنترل ۴ وسیله برقی از راه دور با استفاده از فرستنده ها و گیرنده های رادیویی می باشد.در این پروژه از ماژولهای گیرنده ی ask استفاده شده است که ماژولهایی برای دریافت و دیکد دیتاهای ارسال شده بر اساس مدولاسیون دامنه میباشند.مدولاتور های دامنه هم ازران هستند و هم کم مصرف ولی عیب اصلی آنها نویز شدید روی موج ارسالی است که عملا در فرکانسهای ...
آموزش
«
 • میکروها
 • کامپیوتر سخت افزار
 • کاربردی
 • مکاترونیک
 • الکترونیک دیجیتال
 • الکترونیک آنالوگ
 • برق صنعتی
 • طراحی وب
 • کامپیوتر نرم افزار
 • آموزشmatlab
 • VHDL,VERILOG
 • FPGA
 • #C/C++
 • نرم افزارهای برق
 • اندروید
 • اینترنت اشیاء (IOT)
»
MPLAB یک آی دی ای (IDE) منتشر شده از شرکت میکرو چیپ برای توسعه برنامه بر روی چیپ های PIC میباشد که هم اکنون آخرین ورژن آن با نام MPLAB X منتشر شده است. اگر خود برنامه ی MPLAB X IDE رو نصب کنید فقط می توانید به زبان اسمبلی در این برنامه کد نویسی کنید برای اینکه بتونید به زبان C کد بنویسید باید MPLAB XC8 Compiler رو هم روی سیستم نصب داشته باشید. برای نصب MPLAB x شما باید جاوا را در سیستم نصب داشته ...
برای ثبت اختراع به کجا مراجعه کنیم؟ برای ثبت اختراع باید به اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی واقع در تهران، خیابان میرداماد، تقاطع بزرگراه مدرس- میرداماد، مراجعه شود .
این پروژه ی تحت عنوان (( ربات مسیر یاب هفت سنسور )) که در سه فصل تهیه شده است ، فصل اول مستندات این پروژه به بررسی تعاریف خاصی که در زمینه رباتیک وجود دارد و همچنین موضوعات مرتبط با آن مانند تاریخچه رباتیک ، انواع رباتها ، دسته بندی رباتها  پرداخته ایم. در فصل دوم کاربرد رباتها و همچنین اجزاء رباتها را مورد بررسی قرار داده ایم. در فصل سوم ، ساختن ربات مسیر یاب ، شرح عملکرد ربات ، توضیحات ...
پس از سال ۲۰۰۰ که با فراگیر شدن اینترنت جهانی و مفهوم دهکده جهانی واژه اینترنت چیزها نیز مطرح شد که هدفش ایجاد یک سیستم یک پارچه با قابلیت کنترل از طریق شبکه بود.اما چالشهای اصلی این ایده شامل امنیت‌ و پیچیدگی سطوح اجرای و بستر نامناسب (اینترنت بستر قابل اطمینانی از نظر اتصال پایدار نیست) و همچنین نبود یک سخت افزار قدرتمند و ارزان با ارتباطی دو طرفه و پایدار با مصرف انرژی پایین که از اهداف اصلی ...
ریموت کنترل ها که به منظور کنترل از راه دور تجهیزات الکترونیکی استفاده می شوند، در بازار به صورت بصورت فیکس کد و لرن کد می باشند که در هر دو نوع این ریموت ها یک دیتای چهاربیتی به طریق کد دهی ارسال می شود. در اینجا به بررسی ویژگی ها و تفاوت های فیکس کد و لرن کد و اینکه کدام بهتر می باشد، می پردازیم.
فایرفاکس مرورگری کدباز، رایگان و انعطاف پذیر برای تمام کاربرانی است که می خواهند ضمن داشتن امنیت در اینترنت، از وب گردی لذت ببرند. معمولاً فایرفاکس انتخاب اول کاربران حرفه ای و البته برنامه نویسان و توسعه دهندگان وب است.
پایتون (Python) یک زبان برنامه نویسی تفسیری ، داینامیک و شی گرا است که می توان از آن در نرم افزار ها و تکنولوژی های متنوع بهره برد . این زبان برنامه نویسی (در ایران پیتون هم تلفظ می شود) با داشتن کتابخانه های گسترده (library)روشهای بسیار قدرتمند و حرفه ای را برای کار با زبانها و ابزار های مختلف به آسانی فراهم می کند. متن باز (اوپن سورس) بوده و یادگیری و استفاده از آن در عرض چند روز ممکن است . کد ...
شاید در نگاه اول یادگیری و کار با شبکه های عصبی رو سخت و زمان بر بدونید. البته منابع و پروژه های اندکی،به زبان فارسی در این رابطه وجود دارد و این خود یادگیری رو یه مقدار دشوار میکنه. در این فیلم آموزشی میخوام در قالب مثالی شما رو با جعبه ابزار شبکه عصبی و کار با شبکه عصبی در نرم افزار متلب آشنا کنم. قطعا اگر با چند مثال آشنا شوید و مراحل کار رو یاد بگیرید درمدت کوتاهی میتونید با شبکه ...
این خودآموز به زبان فارسی نگاشته شده و برای آشنایی مقدماتی با نحو زبان Verilog و توانایی‌های آن مفید است، مخاطب این خودآموز آن دسته از علاقه‌مندانی می‌باشند كه با زبان Verilog‌ آشنایی ندارند.زبان‌های توصیف سخت‌افزار یكی از مهمترین ابزار‌های مدرن طراحی سخت‌افزار‌ها می‌باشد كه كاربرد آنها در صنعت رو به افزایش ‌است به طوری كه امروزه عضو جدا نشدنی فرایند طراحی تا پیاده سازی سخت‌افزار‌های مدرن به شمار ...
نرم افزار ISE Design Suite محصولی از کمپانی Xilinx است که برای بهینه سازی نیرو و هزینه، از طریق بهره وری طراحی بیشتر، تولید شده است است. در واقع ابزارهای طراحی ISE با ارائه ی تکنولوژی هوشمند clock-gating، برای اولین بار، مصرف نیرو را تا سی درصد کاهش داده اند. همچنین این مجموعه نرم افزاری جدید پیشرفت هایی را در رزرو طراحی timing-driven، پشتیبانی برای طراحی plug-and-play و یک جریان طراحی بصری با ...
همان طور که می دانید توسط سوکت ها ما می توانیم میان برنامه ها و نرم افزارهای خود از راه دور ارتباط برقرار کنیم که البته این کار بین کامپیوترهای client و server انجام می شود.کلاینت در حقیقت، خدمات کامپیوتر بزرگتر را درخواست می کند. فرضا این خدمات می تواند شامل جست و جوی اطلاعات و ارسال انها به کلاینت باشد مانند هنگامی که یک پایگاه داده در وب مورد پرس و جو قرار می گیرد. نمونه های دیگری از این ...
سیستمهای کنترلی دستگاههای قدیمی علاوه بر استهلاک بالا و خرابیهای مکرر، راندمان کاری دستگاه را کاهش و زمان توقف و بلا استفاده بودن دستگاه را افزایش میدهند. با تبدیل این سیستمهای قدیمی به کنترلرهای مدرن و جدید علاوه بر اینکه زمان خواب دستگاه و خرابی های مکرر کاهش می یابد، باعث عیب یابی بسیار آسان، هزینه تعمیرات و نگهداری کمتر و افزایش راندمان تولید میشود. از دیگر مزایای این سیستمها ثبت زمان کارکرد ...
رنگ های مختلفی که در طراحی لایه ها استفاده می شود  را می توان از ترکیب RGB یا همان Red Green Blue ایجاد کرد.برای هر رنگ 255 قطره داریم و قصد داریم رنگها را در شکل hex نمایش دهیم. همونطور که میدونید اعداد در مبنای هگزادسیمال به صورت زیر نمایش داده می شوند : 
هر روزه وسایل جدیدی، به اینترنت متصل می‌شوند. ساعت‌های هوشمند نمونه‌ای از این وسایل محسوب می‌شوند. خودروها، سیستم روشنایی خانه‌ها، یخچال‌ها، چراغ‌های راهنمایی و رانندگی، همگی وسایلی هستند که به عنوان یک واحد مستقل به اینترنت افزوده می‌شوند. امروزه کامپیوترها، دیگر الزاماً به آن شکل سنتی که ما می‌شناسیم (صفحه کلید و کیس و مانیتور)‌ نیستند. بلکه در قالب قطعات کوچک، میکروکنترلرها، تراشه‌های ...
مقالات
«
 • کامپیوتر
 • برق-الکترونیک
 • طرح توجیهی
 • گزارش کار آموزی
 • برق قدرت
»
سیستم محاسباتی گرید از گروهی از برنامه ها و منابع که در سراسر ماشینهای گرید گسترده شده اند تشکیل میشود. گرید دارای محیطی پویا و منابع توزیعشده غیرمتمرکز است. یکی از مهمترین موضوعات درزمینهی اجرای کارها در محیط توزیع شده مسئله زمانبندی کارها میباشد، هدف از زمانبندی، واگذاری بهینه و مناسب کارها به وظایف است. زمانبندی جز مسائل NP-Complete میباشد و الگوریتمهای قطعی برای حل اینگونه مسائل مناسب نیستند ...
امــروزه بحران مصرف برق شايد مسئله اي مشكل سـاز براي آينده كشورمـان باشد ، با كاهش و صـرفه جويي در مصـرف برق شايد بتوان نيمي از اين مشكل را حل نمود ، اما با كمي تدبير مي توان كمك بزرگي به آينده و اقتصاد نمود . ساخت دستگاه آنالايزر (VCA005) تنها گامي در بهينه سازي مصرف انرژي مي باشد ، اين دستگاه با آناليز كامل از مصـرف انرژي نموداري بصورت ماكزيمم و مينيمم مصرف در اختيار كاربر قرار مي دهـد ، ...
در این گزارش کارآموزی به مراحل مختلف انجام شده روی شیر خام برای تولید انواع فرآوردهای آن پرداخته شده،همچنین انواع دستگاهای مختلف کارخانه شیر و قسمتهای مختلف این دستگاها(میزان تولید، ظرفیت و...) ذکر شده است. در یک کارخانه شیر انواع و اقسام سنسور ها برای کنترل مراحل مختلف تولید به کار برده میشود. در بخش بعدی این گزارش مهمترین سنسور های به کار رفته در چرخه تولید کارخانه شیر و عملکرد آنها را شرح داده ...
پایان نامه ی پیش رو که در 242 صفحه جمع آوری شده است کاملترین پایان نامه موجود در زمینه ی بررسی تلفات در بخش توزیع و روش های کاهش آن میباشد. شبكه قدرت شامل سه بخش توليد ،انتقال و توزيع نيرو است . انرژي الكتريكي پس از توليد در نيروگاهها و عبور از شبكه هاي انتقال و توزيع به مصرف كنندگان مي رسد در اين مسير مقداري از انرژي بدلايل مختلف تلف مي شود قدمت بحث تلفات در بخش توزیع به اندازه قدمت صنعت برق مي ...