// کامپیوتر - الکترونیکا

الکترونیکا پروژه های الکترونیک و مکانیک

سایت در حال به روز رسانی به نسخه ی جدید میباشد در صورت بروز مشکل با شماره ی 09213203841 تماس بگیرید

کامپیوتر

پیش بینی قطر در فرآیند حفاری با استفاده از سیستم عصبی – فازی تطبیقی استنتاجی (ANFIS)

با توجه به تلاش وجستجو براي راه هاي کاهش مصرف مواد اولیه و جلوگیري از اتلاف نیروي کار ، کنترل پروسه هاي تولید ماشین کاري صنعتی از اهمیت زیاد اقتصادي برخوردار است . عملیات ساخت و نظارت غیر مستقیم مانند : کنترل کیفیت و ... یا استفاده از سیستم هاي کنترل می تواند موجب کاهش اتلاف منابع شود . استفاده از سیستم هاي تولید هوشمند (LMS) گام بعدي در نظارت بر فرآیند تولید از طریق استفاده از شبکه هاي عصبی مصنوعی (ANN) می باشد. روند حفاري با ماشین در میان فرآیند  هاي تولید در صنعت به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است که در تلاش براي کیفیت بالاتر در عملیات حفاري با استفاده از شبکه هاي عصبی هستیم . شبکه عصبی نظارت ، با استفاده از سنسورها براي استفاده از مته و سایش در عملیات حفاري را فراهم می کند .

واژگان کلیدي: هوش مصنوعی در صنعت -فازي تطبیقی استنتاجیANFIS- کاهش مصرف منابع معادن –شبکه هاي عصبی مصنوعی

ارائه روشی جهت انتخاب خطوط در پروتکل SCTP_CMT با استفاده از سیستم فازی عصبی (ANFIS)

مسئله انتخاب خط و میزان داده جهت ارسال داده درSCTP_CMT با خطوط نامتشابه، یکی از چالشهاي مهم جهت افزایش کارایی پروتکل SCTP_CMT محسوب میگردد. انتخاب خطوط با احتمال شکست کمتر در ارسال داده از چند مسیر همزمان با استفاده از ویژگیهاي خطوط از جمله پهناي باند و ازدحام خطوط امکانپذیرمیباشد. در این مقاله با استفاده از طراحی سیستم فازي عصبی، روشی کنترلی جهت انتخاب خطوط بهینه و میزان داده متناسب با ویژگیهاي هر خط ارائه نمودهایم. با استفاده از مجموعه دادههاي تصادفی به ارزیابی سیستم فازي عصبی ارائه شده در این مقاله پرداخته شده است و در نهایت میزان بیکاري خطوط ارسال داده با استفاده از سیستم فازي عصبی پیشنهادي در مقایسه با انتخاب تصادفی خطوط ارسال داده محاسبه گردیده است. نتایج ارزیابیها حاکی از کاهش میزان بیکاري خطوط ارسال داده در روش پیشنهادي در مقایسه با روش تصادفی انتخاب خطوط داده درSCTP_CMT میباشد. کاهش بیکاري خطوط ارسال داده به طور مستقیم بر زمان ارسال دادهها تأثیرگذار است و میتواند باعث کاهش زمان مورد نیاز در ارسال دادهها گردد.

واژگان کلیدي:پروتکل ارتباطی ، SCTP_CMT ،منطق فازي،شبکه عصبی، پهناي باند، ازدحام خط  

پیش بینی قطر سوراخ در فرآیند حفاری به روش MLP

با توجه به تلاش وجستجو براي راه هاي کاهش مصرف مواد اولیه و جلوگیري از اتلاف نیروي کار ، کنترل پروسه هاي تولید ماشین کاري صنعتی از اهمیت زیاد اقتصادي برخوردار است . عملیات ساخت و نظارت غیر مستقیم مانند : کنترل کیفیت و ... یا گام بعدي (LMS) استفاده از سیستم هاي کنترل می تواند موجب کاهش اتلاف منابع شود . استفاده از سیستم هاي تولید هوشمند می باشد. روند حفاري با ماشین در میان فرآیند (ANN) در نظارت بر فرآیند تولید از طریق استفاده از شبکه هاي عصبی مصنوعی
هاي تولید در صنعت به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است که در تلاش براي کیفیت بالاتر در عملیات حفاري با استفاده از هستیم . شبکه عصبی نظارت ، با استفاده از سنسورها براي استفاده از مته و سایش در عملیات MLP شبکه هاي عصبی به روش حفاري را فراهم می کند .

کلمات کلیدی : پیش بینی قطر سوراخ در فرآیند حفاری به روش MLP

انتخاب بهترین تله‌عسل برای پیاده‌سازی

امروزه، نفوذگران و کاربران بدخواه به طور ویژه به سوی کاربردهای وب روی آورده اند و بخش زیادی از تلاش های نفوذگران را تلاش برای نفوذ به یک کاربرد وب تشکیل می دهد. افزایش روزافزون داده ها و خدمات بر روی وب، یکی از انگیزه های نفوذگران است. خطاهای انسانی در کدنویسی و پیکربندی و در نتیجه آسیب پذیری های فراوان موجود در کاربردها هم نفوذگران را برای رسیدن به این هدف یاری می رساند. یکی از ابزارهای سودمند ارائه شده، تله عسل است. این ابزار، برخلاف دیگر ابزارهای امنیتی، به دنبال جلوگیری مستقیم از حمله نیست. بلکه با جمع آوری اطلاعات، سرپرستان امنیتی را در شناسایی آسیب پذیری ها و حمله کنندگان برای انجام کارهای پیشگیرانه یا جرم شناسی یاری می کند. تله عسل در امنیت شبکه هواداران بسیاری دارد. در این مقاله سعی داریم که پس از ارائه تعاریف و مفاهیم مربوط به تله عسل و بررسی انواع آن ها بهترین نوع آن را برای پیاده سازی انتخاب نماییم. با استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای ویژگی های مختلف هر کدام از انواع تله های عسل را بررسی می کنیم و نهایتاً پس از بررسی نتایج و آمارهای بدست آمده و حملات واردشده به آن مشخص می شود که تله عسل کااِف سنسور، بهترین ویژگی ها را برای پیاده سازی دارد.

واژگان کلیدی : انتخاب بهترین تله‌عسل برای پیاده‌ سازی

ارائه ی پروتكل مسيريابي آگاه از انرژی جديد مبتني بر OLSR جهت افزايش طول عمر شبكه های موردی سيار

شبکه های موردی سیار نسل جدیدی از شبکه های کامپیوتری هستند که برای بر آوردن یک سری نیازهای خاص و با ویژگی هایی متفاوت از شبکه های سیمی طراحی شده اند.ویژگی هایی مانند پویا بودن توپولوژی و فقدان زیر ساخت ثابت در این شبکه ها مسئله مسیر یابی را در این شبکه ها به چالش کشیده است;همچنین در این شبکه ها به دلیل محدودیت منابع انرژی،مسئله توازن انرژی مصرفی در میان گره ها به منظور افزایش طول عمر شبکه از اهمیت زیادی برخوردار است.بدین منظور در این مقاله پروتکل OSLR را به گونه ای تغییر میدهیم که علاوه بر معیار تعداد گام معیار انرژی را نیز در مسیر یابی لحاظ کند.در نظر گرفتن معیار انرژی و مسیر یابی بر اساس آن باعث بهبود مسیر یابی و افزایش طول عمر شبکه میشود.نتایج شبیه سازی پروتکل بهبود یافته در مقایسه با پروتکل OLSR استاندارد حاکی از کارایی بالاتر روش ارائه شده از لحاظ معیارهای نرخ تحویل بسته،تاخیر انتها به انتها،تونا عملیاتی شبکه و طول عمر شبکه میباشد.

واژگان کلیدی :شبکه های موردی سیار,مسیر یابی,انرژی گره های میانی,طول عمر شبکه,OLSR,

مدلسازی ارزش دلار آمریکا با استفاده از قوانین فازی

از آنجا که نرخ ارز ، یک متغیر بسیار مهم اقتصادی در سیاستگزاری ها قلمداد می شود،پیش بینی و مدلسازی قیمت دلار آمریکا و سایر ارزها برای همه اهمیت پیدا کرده است. اما این پیش بینی یکی از دشوارترین کارها به شمار می رود. به همین دلیل در این مطالعه، براساس منطق فازی ، سعی بر ارایه مدلی فازی برای پیش بینی ارزش دلار آمریکا شده است. عوامل متعددی بر ارزش (قیمت) دلار تاثیر دارد که از این بین تعدادی مربوط به خود کشور آمریکا و تعدادی مربوط به کشور خودمان است.

بازشناسي حالات گفتار چندزبانه با استفاده از آناليز مؤلفه هاي اصلي

چارلز داروين نخستين كتاب درباره بيان احساسات انسان و حيوان را در قرن نوزدهم نگاشت. پس از اين اثر مهم روانشناسان و متخصصان هوش مصنوعي به تدريج به جمع آوري دانش و اطلاعات در اين زمينه پرداختند. اخيراً نيز موج جديدي از توجه روانشناسان و متخصصان هوش مصنوعي را بر انگيخته است.
بعضي از دلايل اين رنسانس عبارتند از :پيشرفت فناوري در ثبت, ذخيره و تحليل اطلاعات صوتي و تصويري, پيشرفت در فناوري حسگرهايnone intrusive و كامپيوتر هاي فرسايش پذير , بالا رفتن سطح فناوري ارتباط انسان و رايانه از نقطه و كليك به حس و عاطفه و نرم افزار هاي زنده وار مخصوص كمك به انسان و رباتهاي حيوان شكل خانگي از قبيل Furbi هاي شركت تايگر, Aibo هاي شركت سوني كه قادر به درك و بيان احساسات مي باشد. به تازگي زمينه هاي تحقيقاتي جديدي در هوش مصنوعي(AI) تحت عنوان محاسبه عاطفي ايجاد شده است. در حوزه رمز گشايي و توصيف و به تصوير كشيدن حالات در گفتار، تا كنون روانشناسان به آزمايشات تجربي بسياري دست زده اند و فرضيه هايي ارائه داده اند و از طرف ديگر محققان هوش مصنوعي نيز در شاخه هاي زير تحقيقات ارزنده اي انجام داده اند: ساخت و تركيب حالات گفتار, باز شناسايي حالات گفتار و استفاده از نرم افزار هايي براي رمز گشايي و بيان حالات. انگيزه ما تحقيق و كاوش در راههاي استفاده از بازشناسي حالات گفتار است كه مي تواند در تجارت (به خصوص كاربرد آن در يك مركز تلفن), يك كاربرد بالقوه آن تشخيص حالت گفتاري در يك مكالمه تلفني و ايجاد فيدبك به يك اپراتور يا سرپرست به منظور نمايش باشد. كاربرد ديگر آن ذخيره پيامهاي صوتي طبق حالت بيان شده توسط تماس گيرنده مي باشد. و كاربرد ديگر آن استفاده از محتواي حالت احساسي مكالمات جهت ارزيابي عملكرد اپراتور است. شناسايي خودكار حالت گفتار با توجه با حالات صورت، حركات بدن و يا ويژگي هاي گفتار از اميدبخش ترين روش هاي بازشناسي حالت گفتار ثابت شده است. بخصوص در زمينه سيستم هاي امنيتي در سالهاي اخير علاقه مندي هاي بسياري مشاهده شده است.

امنیت اطلاعات
قطعا” تاکنون اخبار متعددی را در خصوص سرقت اطلاعات حساس نظیر شماره کارت اعتباری و یا شیوع یک ویروس کامپیوتری شنیده اید و شاید شما نیز از جمله قربانیان این نوع حملات بوده اید . آگاهی از تهدیدات موجود و عملیات لازم به منظور حفاظت در مقابل آنان ، یکی از روش های مناسب دفاعی است . بدون شک کامپیوتر و اینترنت در مدت زمان کوتاهی توانسته اند حضور مشهود خود را در تمامی عرصه های حیات بشری به اثبات برسانند . وجود تحولات عظیم در ارتباطات ( نظیر Email و تلفن های سلولی ) ، تحولات گسترده در زمینه تجهیزات الکترونیکی و سرگرمی ( کابل دیجیتال ، mp3 ) ، تحولات گسترده در صنعت حمل و نقل ( سیستم هدایت اتوماتیک اتومبیل ، ناوبری هوائی ) ، تغییرات اساسی در روش خرید و فروش کالا ( فروشگاههای online ، کارت های اعتباری ) ، پیشرفت های برجسته در عرصه پزشکی ، صرفا” نمونه هائی اندک در این زمینه می باشد . اجازه دهید به منظور آشنائی با جایگاه کامپیوتر در زندگی انسان عصر حاضر و اهمیت امنیت اطلاعات ، این پرسش ها را مطرح نمائیم که در طی یک روز چه میزان با کامپیوتر درگیر هستید ؟ چه حجمی از اطلاعات شخصی شما بر روی کامپیوتر خود و یا سایر کامپیوترهای دیگر ، ذخیره شده است ؟ پاسخ به سوالات فوق،جایگاه کامپیوتر و اهمیت ایمن سازی اطلاعات در عصر اطلاعات را بخوبی مشخص خواهد کرد .

پردازش تصویر اثر انگشت در بیومتریک

سیستم بیومتریک یکی از فناوریهای برترجهان است و پردازش تصویر در اثرانگشت هم یکی از مشخصه های فیزیکی از این تکنولوژی می باشد. در این پروژه ابتدا در مورد سیستم بیومتریک و متدها و بخش های آن بیان شده است. در میان سیستم های تعیین هویت، سیستم هایی که از ویژگی های فیزیولوژی یا رفتاری افراد استفاده می کنند، از قابلیت اعتماد و سطح امنیت بیشتری برخودارند که نمونه ای از آن تشخیص هویت از طریق اثرانگشت می باشد که به دلیل دقت بالا و سادگی، متداو ل ترین و پرکاربردترین روش شناسایی افراد براساس تکنولوژی بیومتریک است. در ادامه به روش تحلیل اثرانگشت و نحوه ی بدست آوردن اثرانگشت ارائه گردیده است. در نتیجه به شناسایی از طریق اثرانگشت و کلاس بندی های آن را پرداخته و مورد بررسی قرار داده شده است.

پروژه ها
«
 • PIC micro
 • ARM micro
 • FPGA
 • پروژهPLC-wincc
 • کامپیوتر نرم افزار
 • سخت افزار
 • روباتیک
 • میکروهای قدیمی
 • الکترونیک دیجیتال
 • الکترونیک آنالوگ
 • پروژه matlab
 • #C/C++
 • آردوینو
 • esp8266
 • AVR
»
این پروژه توسط یکی از دوستان ارسال شده و یک ساعت در سایز بزرگ با میکرو pic هستش که میتونه دما و ساعت رو نمایش بده و فایل پروتیوس شماتیک و pcb رو هم داره و نکته مثبت مدار pcb سون سگمنت هستش که با استفاده از led طراحی شده و شما میتونید از همین pcb در مدارات دیگه هم استفاده کنید و خیلی جاها به کار میاد.پروژه مشابه همین با AVR که قبلاً تو سایت قرار داده بودم رو هم میتونید نگاه کنید.سون سگمنت کاتد ...
این برد آموزشی arm رو از توی اینترنت گرفتم که تمام قطعاتش smd و pcb اون نیاز به متالیزه داشت از اونجائی که تو بیشتر شهر های ایران متالیزه نمیکنند تمام قطعاتشو تبدیل به DIP کردم و گذاشتم تو سایت چند تا via زیر میکرو هست که میتونید یک سیم افشان لخت کنید یک رشته از اونو از بالا کج کنید و با کمترین مقدار لحیم بالارو با پائین فیبر اتصال بدید من امتحان کردم جواب داد همان گونه که در تصویر میبینید ...
این برنامه با زبان vhdl نوشته شده و موج pwm را بر اساس عدد وارد شده تولید و به خروجی ارسال میکند.در این برنامه عدد 30 به معنای pwm کامل و 0 به معنای بدون موج خروجی میباشد.پروژه بر اساس ise طراحی شده است و برنامه ise را میتوانید از سایت دانلود نمایید.
این پروژه در مورد ژنراتور بادی می باشد به صورتی که ما در plc ان را شبیه سازی نموده و در حالت های زمان خطای شبکه مقدار توان اکتیو و راکتیو را اندازه گیری نموده و مقدار گشتاور را با توجه به شکل های زیر می توان تغییر داد تا سیستم در یک حالت پایداری در زمان خطای شبکه بتواند به کار خود ادامه دهد این پایان نامه کارشناسی ارشد بوده است و نمونه کار در سایت های دیگر ندارد.
زبان اَسمبلی (Assembly language) یک زبان نزدیک به سخت افزار است که در رابطه ی مستیم با دستورات سخت افزار قرار دارد و در واقع هر معماری با یک زبان اسمبلی خاص خودش شناخته میشود.زبان اسمبلی در هر سخت افزار تعداد دستور متفاوت و اپرندهای مختلفی دارد و دیگر زبانهای سطح بالا بر اساس همین زبان طراحی و نوشته میشوند.
این تقسیم کننده دو عدد 16 بیتی را از ورودی گرفته و حاصل تقسیم را بر اساس خارج قسمت و باقیمانده تقسیم در خروجی نمایش میدهد.الگوریتم تقیسم بر اساس شیفت و تفریق میاشد و هنگامی که عدد خروجی کمترین مقدار را دارد یعنی مقدار باقیمانده از مقدار مقسوم علیه کمتر شود یک کلاک به معنای پایان تقسیم در خروجی ایجاد میکند و علاوه بر آن مقدار باقی مانده و خارج قسمت را در خروجی نمایش میدهد. این پروژه با نرم افزار ...
در این پروژه یک بازوی مکانیکی طراحی و با استفاده از سروو موتور به کنترل آن میپردازیم.بازوی مکانیکی را با استفاده از اتوکد طراحی و با برش لیزر تمام قطعات آن را برش میدهیم و بعد با پیچ و مهره به هم اتصال میدهیم.در این پروژه از 4 عدد سروو موتور برای کنترل تمام بازوی مکانیکی استفاده شده است که به راحتی میتوان قطعات مختلف را با آن جابجا نمود.
میکرو کنترلر AT89C52 از شرکت Atmel یک میکزو کنترلر 8 بیتی از خانواده ی 8051 است که با ساختار CMOS طراحی شده و میتواند تا 24 مگا هرتز سرعت داشته باشد.از جمله امکانات این میکرو میتوان به 32 ورودی و خروجی بودن آن و همچنین 3 عدد تایمر کانتر 8 بیتی و 8 عدد وقفه و همچنین رابط سریال در آن اشاره کرد.برای برنامه نویسی این میکرو میتوان از زبان c و کامپایلر محبوب keil بهره برد البته با bascom ...
الکترونیک دانش مطالعهٔ عبور جریان الکتریکی از مواد مختلف - مانند نیمه‌رساناها، مقاومت‌ها، القاگرها و خازن‌ها - و آثار آن است. الکترونیک همچنین به عنوان شاخه‌ای از فیزیک نظری شناخته می‌شود. طراحی و ساخت مدارهای الکترونیکی برای حل مشکلات عملی، قسمتی از مباحث موجود در مهندسی الکترونیک را تشکیل می‌دهد.
پروژه ضبط و پخش کننده صدا دارای واسط گرافیکی و امکانات پیشرفته با نرم افزار متلب را آماده کردیم.(این پروژه کامل و صد درصد تست شده است)   امکانات و قابلیتهای این پروژه: قابلیت کار با سیگنالهای صوتی تک کاناله، 8 و 16 بیتی قابلیت کار با سیگنالهای صوتی با هر فرکانس نمونه برداری در بازه 8 تا 32 کیلوهرتز امکان ضبط کردن، توقف هنگام ضبط و ادامه ضبط با واسط کاربری امکان تنظیم دقت چندیسازی و ...
در فایل زیر برای تمرین به چند سوال برنامه نویسی به زبان C به شرح زیر پاسخ داده ایم:1-برنامه ای بنویسید که 20 عدد بزرگ 40 رقمی را از وردی گرفته و آنها را صعودی مرتب نماید.2-برنامه ای بنویسید که دو عدد را بدون این که عملیات ضرب یا جمع استفاده نماید یک بار ضرب و یک بار تقسیم نمیاد.3-برنامه ای بنویسید که 20 عدد بزرگ 40 رقمی را از وردی گرفته و آنها را جمع و میانگین بگیرد.4-برنامه ای بنویسید که عددی 60 ...
سنسور DS18B20 به دلیل استفاده از یک سیم برای ارسال دیتا بسیار کاربردی و قابل استفاده در کاربردهای صنعتی است.درجه اطمینان این سنسور نسبت به سنسورهای تک سیمه دیگر بالاست لذا به کار بردن این سنسور در پروژه ای صنعتی توصیه میگردد.سنسور دماسنج DS18B20 از 9 تا 12 بیت محدوده کاری دارد و از نظر سنجش دما -55 درجه سانتی گراد و +125 درجه سانتی گراد می‌باشد. از ویژگی‌های بارز سنسور DS18B20 ارسال اطلاعات ...
ماژول ESP8266 یک ماژول قدرتمند و همه کاره در زمینه ی IOT است که در سالهای اخیر کاربردهای گسترده ای در اینترنت اشیا پیدا کرده و تنها نقطه ضعف این ماژول مصرف بالای ماژول در حدود 100 میلی آمپر و امکانات کم ماژول در حالت اسلیپ است که احتمالا در ورژنهای بعدی توسط سازنده مورد توجه قرار خواهد گرفت.در این پروژه سعی کرده ایم تا یک ماژول کاربردی شبیه به نود ام سیو NodeMCU  طراحی کنیم و با اتصال ...
این دستگاه یک ریموت کنترلر 4 کاناله است، به این معنی که قادر به کنترل ۴ وسیله برقی از راه دور با استفاده از فرستنده ها و گیرنده های رادیویی می باشد.در این پروژه از ماژولهای گیرنده ی ask استفاده شده است که ماژولهایی برای دریافت و دیکد دیتاهای ارسال شده بر اساس مدولاسیون دامنه میباشند.مدولاتور های دامنه هم ازران هستند و هم کم مصرف ولی عیب اصلی آنها نویز شدید روی موج ارسالی است که عملا در فرکانسهای ...
آموزش
«
 • میکروها
 • کامپیوتر سخت افزار
 • کاربردی
 • مکاترونیک
 • الکترونیک دیجیتال
 • الکترونیک آنالوگ
 • برق صنعتی
 • طراحی وب
 • کامپیوتر نرم افزار
 • آموزشmatlab
 • VHDL,VERILOG
 • FPGA
 • #C/C++
 • نرم افزارهای برق
 • اندروید
 • اینترنت اشیاء (IOT)
»
MPLAB یک آی دی ای (IDE) منتشر شده از شرکت میکرو چیپ برای توسعه برنامه بر روی چیپ های PIC میباشد که هم اکنون آخرین ورژن آن با نام MPLAB X منتشر شده است. اگر خود برنامه ی MPLAB X IDE رو نصب کنید فقط می توانید به زبان اسمبلی در این برنامه کد نویسی کنید برای اینکه بتونید به زبان C کد بنویسید باید MPLAB XC8 Compiler رو هم روی سیستم نصب داشته باشید. برای نصب MPLAB x شما باید جاوا را در سیستم نصب داشته ...
برای ثبت اختراع به کجا مراجعه کنیم؟ برای ثبت اختراع باید به اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی واقع در تهران، خیابان میرداماد، تقاطع بزرگراه مدرس- میرداماد، مراجعه شود .
این پروژه ی تحت عنوان (( ربات مسیر یاب هفت سنسور )) که در سه فصل تهیه شده است ، فصل اول مستندات این پروژه به بررسی تعاریف خاصی که در زمینه رباتیک وجود دارد و همچنین موضوعات مرتبط با آن مانند تاریخچه رباتیک ، انواع رباتها ، دسته بندی رباتها  پرداخته ایم. در فصل دوم کاربرد رباتها و همچنین اجزاء رباتها را مورد بررسی قرار داده ایم. در فصل سوم ، ساختن ربات مسیر یاب ، شرح عملکرد ربات ، توضیحات ...
پس از سال ۲۰۰۰ که با فراگیر شدن اینترنت جهانی و مفهوم دهکده جهانی واژه اینترنت چیزها نیز مطرح شد که هدفش ایجاد یک سیستم یک پارچه با قابلیت کنترل از طریق شبکه بود.اما چالشهای اصلی این ایده شامل امنیت‌ و پیچیدگی سطوح اجرای و بستر نامناسب (اینترنت بستر قابل اطمینانی از نظر اتصال پایدار نیست) و همچنین نبود یک سخت افزار قدرتمند و ارزان با ارتباطی دو طرفه و پایدار با مصرف انرژی پایین که از اهداف اصلی ...
ریموت کنترل ها که به منظور کنترل از راه دور تجهیزات الکترونیکی استفاده می شوند، در بازار به صورت بصورت فیکس کد و لرن کد می باشند که در هر دو نوع این ریموت ها یک دیتای چهاربیتی به طریق کد دهی ارسال می شود. در اینجا به بررسی ویژگی ها و تفاوت های فیکس کد و لرن کد و اینکه کدام بهتر می باشد، می پردازیم.
فایرفاکس مرورگری کدباز، رایگان و انعطاف پذیر برای تمام کاربرانی است که می خواهند ضمن داشتن امنیت در اینترنت، از وب گردی لذت ببرند. معمولاً فایرفاکس انتخاب اول کاربران حرفه ای و البته برنامه نویسان و توسعه دهندگان وب است.
پایتون (Python) یک زبان برنامه نویسی تفسیری ، داینامیک و شی گرا است که می توان از آن در نرم افزار ها و تکنولوژی های متنوع بهره برد . این زبان برنامه نویسی (در ایران پیتون هم تلفظ می شود) با داشتن کتابخانه های گسترده (library)روشهای بسیار قدرتمند و حرفه ای را برای کار با زبانها و ابزار های مختلف به آسانی فراهم می کند. متن باز (اوپن سورس) بوده و یادگیری و استفاده از آن در عرض چند روز ممکن است . کد ...
شاید در نگاه اول یادگیری و کار با شبکه های عصبی رو سخت و زمان بر بدونید. البته منابع و پروژه های اندکی،به زبان فارسی در این رابطه وجود دارد و این خود یادگیری رو یه مقدار دشوار میکنه. در این فیلم آموزشی میخوام در قالب مثالی شما رو با جعبه ابزار شبکه عصبی و کار با شبکه عصبی در نرم افزار متلب آشنا کنم. قطعا اگر با چند مثال آشنا شوید و مراحل کار رو یاد بگیرید درمدت کوتاهی میتونید با شبکه ...
این خودآموز به زبان فارسی نگاشته شده و برای آشنایی مقدماتی با نحو زبان Verilog و توانایی‌های آن مفید است، مخاطب این خودآموز آن دسته از علاقه‌مندانی می‌باشند كه با زبان Verilog‌ آشنایی ندارند.زبان‌های توصیف سخت‌افزار یكی از مهمترین ابزار‌های مدرن طراحی سخت‌افزار‌ها می‌باشد كه كاربرد آنها در صنعت رو به افزایش ‌است به طوری كه امروزه عضو جدا نشدنی فرایند طراحی تا پیاده سازی سخت‌افزار‌های مدرن به شمار ...
نرم افزار ISE Design Suite محصولی از کمپانی Xilinx است که برای بهینه سازی نیرو و هزینه، از طریق بهره وری طراحی بیشتر، تولید شده است است. در واقع ابزارهای طراحی ISE با ارائه ی تکنولوژی هوشمند clock-gating، برای اولین بار، مصرف نیرو را تا سی درصد کاهش داده اند. همچنین این مجموعه نرم افزاری جدید پیشرفت هایی را در رزرو طراحی timing-driven، پشتیبانی برای طراحی plug-and-play و یک جریان طراحی بصری با ...
همان طور که می دانید توسط سوکت ها ما می توانیم میان برنامه ها و نرم افزارهای خود از راه دور ارتباط برقرار کنیم که البته این کار بین کامپیوترهای client و server انجام می شود.کلاینت در حقیقت، خدمات کامپیوتر بزرگتر را درخواست می کند. فرضا این خدمات می تواند شامل جست و جوی اطلاعات و ارسال انها به کلاینت باشد مانند هنگامی که یک پایگاه داده در وب مورد پرس و جو قرار می گیرد. نمونه های دیگری از این ...
سیستمهای کنترلی دستگاههای قدیمی علاوه بر استهلاک بالا و خرابیهای مکرر، راندمان کاری دستگاه را کاهش و زمان توقف و بلا استفاده بودن دستگاه را افزایش میدهند. با تبدیل این سیستمهای قدیمی به کنترلرهای مدرن و جدید علاوه بر اینکه زمان خواب دستگاه و خرابی های مکرر کاهش می یابد، باعث عیب یابی بسیار آسان، هزینه تعمیرات و نگهداری کمتر و افزایش راندمان تولید میشود. از دیگر مزایای این سیستمها ثبت زمان کارکرد ...
رنگ های مختلفی که در طراحی لایه ها استفاده می شود  را می توان از ترکیب RGB یا همان Red Green Blue ایجاد کرد.برای هر رنگ 255 قطره داریم و قصد داریم رنگها را در شکل hex نمایش دهیم. همونطور که میدونید اعداد در مبنای هگزادسیمال به صورت زیر نمایش داده می شوند : 
هر روزه وسایل جدیدی، به اینترنت متصل می‌شوند. ساعت‌های هوشمند نمونه‌ای از این وسایل محسوب می‌شوند. خودروها، سیستم روشنایی خانه‌ها، یخچال‌ها، چراغ‌های راهنمایی و رانندگی، همگی وسایلی هستند که به عنوان یک واحد مستقل به اینترنت افزوده می‌شوند. امروزه کامپیوترها، دیگر الزاماً به آن شکل سنتی که ما می‌شناسیم (صفحه کلید و کیس و مانیتور)‌ نیستند. بلکه در قالب قطعات کوچک، میکروکنترلرها، تراشه‌های ...
مقالات
«
 • کامپیوتر
 • برق-الکترونیک
 • طرح توجیهی
 • گزارش کار آموزی
 • برق قدرت
»
سیستم محاسباتی گرید از گروهی از برنامه ها و منابع که در سراسر ماشینهای گرید گسترده شده اند تشکیل میشود. گرید دارای محیطی پویا و منابع توزیعشده غیرمتمرکز است. یکی از مهمترین موضوعات درزمینهی اجرای کارها در محیط توزیع شده مسئله زمانبندی کارها میباشد، هدف از زمانبندی، واگذاری بهینه و مناسب کارها به وظایف است. زمانبندی جز مسائل NP-Complete میباشد و الگوریتمهای قطعی برای حل اینگونه مسائل مناسب نیستند ...
امــروزه بحران مصرف برق شايد مسئله اي مشكل سـاز براي آينده كشورمـان باشد ، با كاهش و صـرفه جويي در مصـرف برق شايد بتوان نيمي از اين مشكل را حل نمود ، اما با كمي تدبير مي توان كمك بزرگي به آينده و اقتصاد نمود . ساخت دستگاه آنالايزر (VCA005) تنها گامي در بهينه سازي مصرف انرژي مي باشد ، اين دستگاه با آناليز كامل از مصـرف انرژي نموداري بصورت ماكزيمم و مينيمم مصرف در اختيار كاربر قرار مي دهـد ، ...
در این گزارش کارآموزی به مراحل مختلف انجام شده روی شیر خام برای تولید انواع فرآوردهای آن پرداخته شده،همچنین انواع دستگاهای مختلف کارخانه شیر و قسمتهای مختلف این دستگاها(میزان تولید، ظرفیت و...) ذکر شده است. در یک کارخانه شیر انواع و اقسام سنسور ها برای کنترل مراحل مختلف تولید به کار برده میشود. در بخش بعدی این گزارش مهمترین سنسور های به کار رفته در چرخه تولید کارخانه شیر و عملکرد آنها را شرح داده ...
پایان نامه ی پیش رو که در 242 صفحه جمع آوری شده است کاملترین پایان نامه موجود در زمینه ی بررسی تلفات در بخش توزیع و روش های کاهش آن میباشد. شبكه قدرت شامل سه بخش توليد ،انتقال و توزيع نيرو است . انرژي الكتريكي پس از توليد در نيروگاهها و عبور از شبكه هاي انتقال و توزيع به مصرف كنندگان مي رسد در اين مسير مقداري از انرژي بدلايل مختلف تلف مي شود قدمت بحث تلفات در بخش توزیع به اندازه قدمت صنعت برق مي ...