// بررسی تلفات در بخش توزیع و روش های کاهش آن - الکترونیکا

الکترونیکا پروژه های الکترونیک و مکانیک

سایت در حال به روز رسانی به نسخه ی جدید میباشد در صورت بروز مشکل با شماره ی 09213203841 تماس بگیرید

بررسی تلفات در بخش توزیع و روش های کاهش آن

پایان نامه ی پیش رو که در 242 صفحه جمع آوری شده است کاملترین پایان نامه موجود در زمینه ی بررسی تلفات در بخش توزیع و روش های کاهش آن میباشد. شبكه قدرت شامل سه بخش توليد ،انتقال و توزيع نيرو است . انرژي الكتريكي پس از توليد در نيروگاهها و عبور از شبكه هاي انتقال و توزيع به مصرف كنندگان مي رسد در اين مسير مقداري از انرژي بدلايل مختلف تلف مي شود قدمت بحث تلفات در بخش توزیع به اندازه قدمت صنعت برق مي باشد و مسلما تلفات و معضلات اين پديده بسيار قديمي است ولي آنچه باعث شده تا اين مشكل همچنان به عنوان بحثي به روز در جامعه مهندسي برق مطرح باشد تبعات اقتصادي و هزينه هاي گزافي است كه از اين بابت پرداخت مي شود.

 بنابراين ضرورت پرداخت به بحث تلفات در بخش توزیع جامعه مهندسي برق ايران يك ضرورت انكارناپذير و آشكار به شمار مي رود با توجه به معتبر ترين آمار در دسترس از ميزان تلفات 3/23 درصد كل سطوح سيستم برق كشور اعم از توليد ، انتقال و توزيع بخش توزيع 55 درصد از اين مقدار يعني 9/12 درصد از تلفات را به خود اختصاص مي دهد و اين در حالي است كه ميزان تلفات موجود در سطوح انتقال و توليد تقريبا اجتناب ناپذير است اما نكته به همين جا ختم نمي شود زيرا تلفات توان كه با مجذور بارهاي عبوري از اجزا سيستم متناسب است در ساعات پيك بار از مقدار متوسط تلفات توان بسيار بيشتر خواهد بود اين بدان معناست كه در سخت ترين شرايط يعني در زمان پيك بار بيشترين مقدار تلفات را نيز خواهيم داشت با بررسي شبكه هاي توزيع مشخص مي شود كه با اتخاذ تمهيداتی میتوان از ميزان تلفات تا حدود زيادي كاست در مجموع عوامل موثر در تلفات شبكه هاي توزيع داراي تعدد زيادي هستند كه بطور كلي مي توان آنها را به دو دسته تلفات فني شبكه و تلفات غير فني شبكه تقسيم كرد .كه اجزا تلفات الكتريكي به شرح ذيل مي باشد.

فهرست مطالب پایان نامه تلفات در شبکه توزیع

فصل 1-   تلفات در شبکه توزیع

1-1-   مقدمه

1-1-1-تلفات فني شبكه

1-1-2-  تلفات غير فني شبكه

1-2- عوامل تشديد تلفات

1-3- روش هاي كاهش تلفات

فصل 2-   تلفات توان و انرژی در سیستم های توزیع و ارائه مدلهای محاسباتی آنها

2-1-   تلفات توان و انرژی

2-2-   تلفات توان

2-3-   تلفات انرژی

2-3-1-    مقاومت هادیها

2-3-2-    توان الکتریکی

2-3-3-    ولتاژ  شبکه توزیع

2-4-   ضریب تلفات و ساعت معادل

2-4-1-    ساعت معادل

2-4-2-    ضریب تلفات

2-5-   رابطه تلفات توان و انرژی

2-6-   مدل کلی ضریب تلفات

2-6-1-    تعیین ضرایب ثابتc

2-6-2-    شکل کلی مدل

2-6-3-    مدلهایی از ضریب تلفات

2-7-   روش محاسبه ضریب تلفات

2-7-1-    مصارف نرمال

2-7-2-    مصارف ویژه

2-7-3-    محاسبه تلفات انرژی

2-8-   رابطه تلفات و انرژی مبادله شده

2-8-1-    حداقل تلفات

2-8-2-    حداکثر تلفات

2-8-3-    متوسط تلفات

2-8-4-    رابطه تلفات و انرژی انتقالی

2-9-   تلفات در بارهای ناپیوسته

2-9-1-    مصارف ویژه

2-9-2-    ارائه مدل مناسب

2-9-3-    بررسی مدل مناسب

2-10-   ارزش تلفات در شبکه

2-10-1-  عوامل موثر در تلفات توان

2-10-2-  عوامل موثر در محاسبه ارزش تلفات

2-10-3-  ویژگیهای مصرف

2-10-4-     مدل ریاضی مقدار تلفات

2-10-5-  مدل ریاضی ارزش تلفات

2-11-   تلفات توان در شبکه های بهم پیوسته

2-11-1-     روش مستقیم

2-11-2-     استفاده از مطالعات پخش بار

2-11-3-  استفاده از مدل تلفات

2-12-   ارزش تلفات در شرایط شد بار

2-12-1-  رشد بار یکنواخت برای پیک

2-12-2-  رشد بار در سالهای محدود

2-12-3-  تعیین ضرایب KP و KE

فصل 3- تلفات در ترانسفورماتورهای توزیع و بررسی اقتصادی این تلفات

3-1-   تعريف كلي تلفات انرژي در ترانسفورماتورها

3-1-1-    تلفات آهني يا تلفات بي‌باري

3-1-2-    تلفات بارداري (تلفات مسي)

3-1-3-    تلفات انرژي از عدم تطابق مشخصات فني ترانسفورماتورهاي موازي در اكثر پست‌هاي توزيع

3-1-4-    تلفات اضافي ناشي از كثيفي روغن و لجن گرفتگي دور سيم پيچ‌هاي ترانسفورماتورهاي توزيع

3-1-5-    تلفات ناشي از جذب رطوبت توسط روغن ترانسفورماتورهاي توزيع

3-1-6-    تلفات اضافي ناشي از اتصال كوتاه هاي متوالي بر روي فيدرهاي ثانويه‌ي ترانسفورماتورهاي توزيع

3-2-     تخمين مولفه هاي تلفات در ترانسفورماتورهاي قدرت و روشهاي كاهش آنها

3-3-     تلفات در هستة آهني يا تلفات بي باري

3-3-1-       تلفات هيسترزيس

3-3-2-    تلفات فوكو در هستة آهني

3-4-     تلفات حالت بارداري ترانسفورماتور

3-4-1-    تلفات DC سيم پيچي ها

3-4-2-       تلفات اضافي سيم پيچي ها

3-4-3-       روشهاي تجربي براي تعيين تلفات حالت بارداري ترانسفورماتور

3-4-4-       تلفات ناشي از شارهاي پراكنده در قسمت هاي فلزي ترانسفورماتور

3-4-5-       روشهاي كاهش تلفات مخزن ترانسفورماتور قدرت

3-4-6-       مطالعة اثر شيلدهاي آلومينيومي و مسي در كاهش تلفات مخزن

3-5-     محاسبه‌ي مقدار تقريبي تلفات ايجاد شده در ترانسفورماتورهاي توزيع شبكه آذربايجان شرقي

3-5-1-    تلفات اضافي ناشي از عدم يكنواختي و يكساني ولتاژ درصد اتصال كوتاه ترانسفورماتورها

3-5-2-    تلفات اضافي در ترانسفورماتورهاي توزيع دراثر كمي درصد بارگيري

3-5-3-    محاسبه ارزش تلفات ناشي از کمی درصد بارگیری

3-6-   ارزيابي اقتصادي تلفات ترانسفورماتورهاي توزيع

3-6-1-    تعريف پارامترهاي اقتصادي مورد استفاده در اين روش

3-7-   تعريف مشخصه هاي بار ترانسفورماتور

3-7-1-    تقاضاي يك سيستم (Demand)

3-7-2-    ماكزيمم تقاضاي يك سيستم (Maximum Demand)

3-7-3-    بازه تقاضا (Demand Interval)

3-7-4-    ضريب مسئوليت پيك (Peak Responsibility Factor)

3-7-5-    فاكتور بار (Load Factor)

3-7-6-    فاكتور تلفات (Loss Factor)

3-7-7-    ضريب انتطباق (Coincidence Factor)

3-8-   جايگزيني اقتصادي ترانسفورماتور توزيع

فصل 4-   بررسی اثرات خازن گذاری در کاهش تلفات شبکه های توزیع

4-1-   بهينه كردن تلفات در سيستم‌هاي توزيع با استفاده از خازن

4-2-   بررسي استفاده از خازن

4-3-   بار مجتمع در نقاط خاصي از خط

4-4-   روشي براي انتخاب مكان و اندازة بهينه خازن در شبكه هاي توزیع

4-5-     تشريح مسئله جايابي بهينه خازن

4-5-1-    تابع هزينه

4-5-2-       قيد مسئله

4-5-3-       استفاده از منطق فازي براي تعيين نقاط كانديدا براي نصب خازن

4-5-4-       تشريح فرآیند روش ارائه شده مبتني بر منطق فازي

4-6-     نتايج شبيه سازي و مقايسه آنها

4-7-     تاثیر خازن گذاری در شبکه توزيع منطقه 5 تبریز

4-7-1-       اطلاعات فيدر نمونه

4-7-2-       نتايج اجراي  این روش بر روي بخشي از شبكه توزيع تبریز

فصل 5-   نقش عدم تعادل بار در ایجاد تلفات و راهکارهای متعادل سازی بارها در شبکه های توزیع

5-1-   اثرات عدم تعادل بار در تلفات شبكه‌هاي توزيع

5-1-1-    تلفات توان

5-1-2-    افت ولتاژ

5-1-3-    نامتعادلي ولتاژ‌هاي سه فاز

5-1-4-    كاهش ظرفيت شبكه و ترانسفورماتورها

5-1-5-    كاهش ايمني مصرف كننده‌ها

5-1-6-    كاهش ايمني برقرساني به مشتركين

5-1-7-    اثرات اقتصادي

5-2-   محاسبه تلفات توان در حالت نامتعادلي بار

5-3-   افت ولتاژ در حالت عدم تعادل بار

5-4-   بررسی روشهای بالانس بار با هدف کاهش تلفات بدون افزایش تجهیزات

5-5-   معرفی روشهای پیشنهادی جهت متعادل سازی بار و بالانس شبکه

5-5-1-    متعادل سازی با روش اول ( بر اساس میزان مصرف مشترکین با انجام پخش بار)

5-5-2-    متعادل سازی با روش اول ( بر اساس میزان مصرف مشترکین بدون انجام پخش بار)

5-5-3-    متادل سازی با روش سوم (بر اساس تعداد مشترکین)

فصل 6-   عوامل ایجاد و افزایش تلفات سیستم های توزیع

6-1-   بررسي نقش اتصالات سست در تلفات شبكه هاي توزيع

6-2-     بررسي نقش اتصالات ثابت در شبكه هاي توزيع

6-2-1-    علت هاي احتمالي

6-2-2-       نحوه محاسبه اجزاء تلفات ناشی از اتصالات سست

6-3-   تاثیر بارهای هارمونیکی در تلفات

6-3-1-       علت ايجاد اعوجاج هارمونيكي

6-3-2-       منابع توليد هارمونيك

6-3-3-       مزاياي فني و اقتصادي كاهش هارمونيكها

فصل 7-    راهکارهای کاهش تلفات الکتریکی

7-1-     تجربه کشورهاي آسیایی در کاهش تلفات

7-1-1-    راهکارهاي کاهش تلفات

7-2-   نقش آرایش و بهینه سازی شبکه های توزیع در کاهش تلفات

7-2-1-    بهينه‌سازي آرايش شبكه‌هاي توزيع

7-2-2-    انواع روش‌هاي بازآرايي

7-2-3-    فرآیند جستجو

7-2-4-    محاسبه تلفات شبكه به روش Simplifed Distfliow

7-2-5-    نتايج شبيه سازي

7-2-6-       اهداف و محدوديتها بازآرایی

7-2-7-       كمينه سازي مجموع تلفات شبكه

7-2-8-       كاهش اضاقه بار فيدرها

7-2-9-       پروفيل ولتاژ

7-2-10-     محدوديتها

7-2-11-     تعيين توابع عضويت

7-2-12-     بحثي پيرامون تبعات ناشي از تغيير آرايش فيدرها

7-3-     کاربرد مهندسی ارزش در طراحی بهینه شبکه توزیع جهت کاهش تلفات

7-3-1-       آشنایی با مهندسی ارزش

7-3-2-       برنامه کاري کارگاه مهندسی ارزش

7-4-     نقش برنامه ریزي و مدیریت در کاهش تلفات انرژي برق در کوتاه مدت

7-5-     استفاده از جوشكاري انفجاري بجاي اتصالات مكانيكي

7-5-1-       ويژگي هاي اتصال جوشكاري انفجاري

7-5-2-       برتري هاي تكنيكي اتصال جوشكاري انفجاري هدايت الكتريكي

7-5-3-       مقايسه اتصال جوشكاري انفجاري با يك اتصال مكانيكي

7-5-4-       برتريهاي كيفي يك اتصال

فصل 8-    مروري بر روشهاي محاسبه ارزيابي و تخمين تلفات شبكه هاي توزيع نيروي برق

8-1-     مروري بر روشهاي محاسبه ، ارزيابي و تخمين تلفات در شبكه هاي توزيع نيروي برق

8-1-1-    اندازه گيري و محاسبه تلفات

8-1-2-       روشهاي كلاسيك محاسبه تلفات بشرح زير مي باشد

8-2-     محورهاي اصلي روشهاي محاسبه وارزيابي و اندازه گيري تلفات به شرح ذيل مي باشند

8-2-1-       پيك مصرف

8-2-2-    منحني تغييرات بار

8-2-3-    ضريب بار

8-2-4-    ضريب تلفات

8-2-5-    متوسط پيك بار

8-2-6-    زمان وقوع پيك بار

8-2-7-       تلفات توان و انرژي

8-2-8-       ضريب قدرت

8-2-9-       درجه حرارت هادي

8-2-10-  محاسبه تلفات انرژي بوسيله اندازه گيري و قرائت همزمان كنتور ها

8-2-11-     قرائت همزمان كنتورها با بكارگيري مامورين قرائت كنتور

8-2-12-     اين روش نياز به كار ميداني داشته و تعداد نفرات زيادي درگير پروژه قرائت و برداشت اطلاعات خواهند شد

8-2-13-  استفاده از صورتحساب برق مشتركين و برگرداندن قبوض به يك تاريخ واحد

8-2-14-     بررسي خطاي حاصل از روش صورتحساب برق مشتركين برگرداندن قبوض يك تاريخ واحد

8-3-   بكارگيري تكنولوژي AMR  و كاربرد كنتورهاي ديجيتال سنكرون

8-3-1-    تعيين و محاسبه تلفات انرژي در حوزه يك شركت توزيع

8-3-2-    محاسبه تلفات انرژي با بكارگيري روشهاي آماري

8-3-3-       محاسبه تلفات سيستم

8-3-4-       بررسي نقاط ضعف و قوت

8-3-5-    محاسبه تلفات انرژي در شبكه هاي فشار ضعيف بر پايه محاسبات واريانس بار

8-3-6-       ارائه روش

8-4-     معادلات تقريب تلفات سيستم)با بكارگيري معادل ضريب تلفات سيستم(

8-4-1-       محاسبه ضريب بار از اطلاعات بار ساعتي

8-4-2-       رابطه تكامل و توسعه يافته تلفات سيستم

8-5-   ارزيابي تلفات سيستم توزيع بوسيله محاسبات در صد بار

8-5-1-       روش پيشنهادي

8-5-2-       تلفات ترانسفورماتورهاي پستهاي فوق توزيع

8-5-3-       ترانسفورماتورهاي توزيع

8-5-4-       تلفات در خطوط  MV

8-5-5-       تلفات در خطوط توزيع فشارضعيف

8-6-     تخمين تلفات در شبكه هاي فاقد اطلاعات كامل و اوليه مختص كشورهاي در حال توسعه(top-down/bottom-up method)

8-6-2-       ضرورت محاسبه تلفات در كشورهاي در حال توسعه

8-6-3-       رهيافت حل مساله

8-6-4-      ارائه روش( top/down-Bottom-up)

8-6-5-    Top down

8-6-6-    Bottom up

8-6-7-       رهيافت مختلط ( Hybrid Approach)

8-7-     محاسبه و ارزيابي تلفات با بكارگيري سيستم هاي مانيتورينگ اتوماسيون

8-7-1-       محاسبه و ارزيابي تلفات با بكارگيري سيستم هاي مانيتورينگ اتوماسيون

8-8-   ارزيابي تلفات شبكه توزيع( ترانسفورماتورها و فيدرهاي فشار متوسط توزيع) با بكارگيري تخمين بار پستهاي توزيع

8-8-1-       تخمين و بازسازي بار پستهاي توزيع

8-8-2-       محاسبه تلفات

 

بررسی تلفات در بخش توزیع و روش های کاهش آن
بررسی تلفات در بخش توزیع و روش های کاهش آنپایان نامه ی پیش رو که در 242 صفحه جمع آوری شده است کاملترین پایان نامه موجود در زمینه ی بررسی تلفات در بخش توزیع و روش های کاهش آن میباشد. شبكه قدرت شامل سه بخش توليد ،انتقال و توزيع نيرو است . انرژي الكتريكي پس از توليد در نيروگاهها و عبور از شبكه هاي انتقال و توزيع به مصرف كنندگان مي رسد در اين مسير مقداري از انرژي بدلايل مختلف تلف مي شود قدمت بحث تلفات در بخش توزیع به اندازه قدمت صنعت برق مي باشد و مسلما تلفات و معضلات اين پديده بسيار قديمي است ولي آنچه باعث شده تا اين مشكل همچنان به عنوان بحثي به روز در جامعه مهندسي برق مطرح باشد تبعات اقتصادي و هزينه هاي گزافي است كه از اين بابت پرداخت مي شود.
توضیحات بیشتر
قیمت : 12000 تومان

افراد شرکت کننده در این گفتگو

نظرات (1)

هنوز نظری ارسال نشده است
این نظر توسط مدیر سایت کمینه شده است

سلام به تمامی دسترکاران وب سایت بنده چطو میتاند از مواد درسی استفاده کنم چونکه حساب بانکی ندارم . در ضمن از افغانستان هستم . میشه مواد درسی بنام بررسی کاهش تلفات درسیستم برق توزیعی . را به ادرس مان روان کنی .

مهمان

 1. بهتر است نام و نظر خود را فارسی تایپ کنید ( برای انتشار سریع نظر یا افزودن فایل پیوست، باید وارد حساب کاربری خود شوید )
0 کاراکتر
پیوست (0 / 3)
انتشار موقعیت
کد تصویری را وارد کنید
پروژه ها
«
 • PIC micro
 • ARM micro
 • FPGA
 • پروژهPLC-wincc
 • کامپیوتر نرم افزار
 • سخت افزار
 • روباتیک
 • میکروهای قدیمی
 • الکترونیک دیجیتال
 • الکترونیک آنالوگ
 • پروژه matlab
 • #C/C++
 • آردوینو
 • esp8266
 • AVR
»
این پروژه توسط یکی از دوستان ارسال شده و یک ساعت در سایز بزرگ با میکرو pic هستش که میتونه دما و ساعت رو نمایش بده و فایل پروتیوس شماتیک و pcb رو هم داره و نکته مثبت مدار pcb سون سگمنت هستش که با استفاده از led طراحی شده و شما میتونید از همین pcb در مدارات دیگه هم استفاده کنید و خیلی جاها به کار میاد.پروژه مشابه همین با AVR که قبلاً تو سایت قرار داده بودم رو هم میتونید نگاه کنید.سون سگمنت کاتد ...
این برد آموزشی arm رو از توی اینترنت گرفتم که تمام قطعاتش smd و pcb اون نیاز به متالیزه داشت از اونجائی که تو بیشتر شهر های ایران متالیزه نمیکنند تمام قطعاتشو تبدیل به DIP کردم و گذاشتم تو سایت چند تا via زیر میکرو هست که میتونید یک سیم افشان لخت کنید یک رشته از اونو از بالا کج کنید و با کمترین مقدار لحیم بالارو با پائین فیبر اتصال بدید من امتحان کردم جواب داد همان گونه که در تصویر میبینید ...
این برنامه با زبان vhdl نوشته شده و موج pwm را بر اساس عدد وارد شده تولید و به خروجی ارسال میکند.در این برنامه عدد 30 به معنای pwm کامل و 0 به معنای بدون موج خروجی میباشد.پروژه بر اساس ise طراحی شده است و برنامه ise را میتوانید از سایت دانلود نمایید.
این پروژه در مورد ژنراتور بادی می باشد به صورتی که ما در plc ان را شبیه سازی نموده و در حالت های زمان خطای شبکه مقدار توان اکتیو و راکتیو را اندازه گیری نموده و مقدار گشتاور را با توجه به شکل های زیر می توان تغییر داد تا سیستم در یک حالت پایداری در زمان خطای شبکه بتواند به کار خود ادامه دهد این پایان نامه کارشناسی ارشد بوده است و نمونه کار در سایت های دیگر ندارد.
زبان اَسمبلی (Assembly language) یک زبان نزدیک به سخت افزار است که در رابطه ی مستیم با دستورات سخت افزار قرار دارد و در واقع هر معماری با یک زبان اسمبلی خاص خودش شناخته میشود.زبان اسمبلی در هر سخت افزار تعداد دستور متفاوت و اپرندهای مختلفی دارد و دیگر زبانهای سطح بالا بر اساس همین زبان طراحی و نوشته میشوند.
این تقسیم کننده دو عدد 16 بیتی را از ورودی گرفته و حاصل تقسیم را بر اساس خارج قسمت و باقیمانده تقسیم در خروجی نمایش میدهد.الگوریتم تقیسم بر اساس شیفت و تفریق میاشد و هنگامی که عدد خروجی کمترین مقدار را دارد یعنی مقدار باقیمانده از مقدار مقسوم علیه کمتر شود یک کلاک به معنای پایان تقسیم در خروجی ایجاد میکند و علاوه بر آن مقدار باقی مانده و خارج قسمت را در خروجی نمایش میدهد. این پروژه با نرم افزار ...
در این پروژه یک بازوی مکانیکی طراحی و با استفاده از سروو موتور به کنترل آن میپردازیم.بازوی مکانیکی را با استفاده از اتوکد طراحی و با برش لیزر تمام قطعات آن را برش میدهیم و بعد با پیچ و مهره به هم اتصال میدهیم.در این پروژه از 4 عدد سروو موتور برای کنترل تمام بازوی مکانیکی استفاده شده است که به راحتی میتوان قطعات مختلف را با آن جابجا نمود.
میکرو کنترلر AT89C52 از شرکت Atmel یک میکزو کنترلر 8 بیتی از خانواده ی 8051 است که با ساختار CMOS طراحی شده و میتواند تا 24 مگا هرتز سرعت داشته باشد.از جمله امکانات این میکرو میتوان به 32 ورودی و خروجی بودن آن و همچنین 3 عدد تایمر کانتر 8 بیتی و 8 عدد وقفه و همچنین رابط سریال در آن اشاره کرد.برای برنامه نویسی این میکرو میتوان از زبان c و کامپایلر محبوب keil بهره برد البته با bascom ...
الکترونیک دانش مطالعهٔ عبور جریان الکتریکی از مواد مختلف - مانند نیمه‌رساناها، مقاومت‌ها، القاگرها و خازن‌ها - و آثار آن است. الکترونیک همچنین به عنوان شاخه‌ای از فیزیک نظری شناخته می‌شود. طراحی و ساخت مدارهای الکترونیکی برای حل مشکلات عملی، قسمتی از مباحث موجود در مهندسی الکترونیک را تشکیل می‌دهد.
پروژه ضبط و پخش کننده صدا دارای واسط گرافیکی و امکانات پیشرفته با نرم افزار متلب را آماده کردیم.(این پروژه کامل و صد درصد تست شده است)   امکانات و قابلیتهای این پروژه: قابلیت کار با سیگنالهای صوتی تک کاناله، 8 و 16 بیتی قابلیت کار با سیگنالهای صوتی با هر فرکانس نمونه برداری در بازه 8 تا 32 کیلوهرتز امکان ضبط کردن، توقف هنگام ضبط و ادامه ضبط با واسط کاربری امکان تنظیم دقت چندیسازی و ...
در فایل زیر برای تمرین به چند سوال برنامه نویسی به زبان C به شرح زیر پاسخ داده ایم:1-برنامه ای بنویسید که 20 عدد بزرگ 40 رقمی را از وردی گرفته و آنها را صعودی مرتب نماید.2-برنامه ای بنویسید که دو عدد را بدون این که عملیات ضرب یا جمع استفاده نماید یک بار ضرب و یک بار تقسیم نمیاد.3-برنامه ای بنویسید که 20 عدد بزرگ 40 رقمی را از وردی گرفته و آنها را جمع و میانگین بگیرد.4-برنامه ای بنویسید که عددی 60 ...
سنسور DS18B20 به دلیل استفاده از یک سیم برای ارسال دیتا بسیار کاربردی و قابل استفاده در کاربردهای صنعتی است.درجه اطمینان این سنسور نسبت به سنسورهای تک سیمه دیگر بالاست لذا به کار بردن این سنسور در پروژه ای صنعتی توصیه میگردد.سنسور دماسنج DS18B20 از 9 تا 12 بیت محدوده کاری دارد و از نظر سنجش دما -55 درجه سانتی گراد و +125 درجه سانتی گراد می‌باشد. از ویژگی‌های بارز سنسور DS18B20 ارسال اطلاعات ...
ماژول ESP8266 یک ماژول قدرتمند و همه کاره در زمینه ی IOT است که در سالهای اخیر کاربردهای گسترده ای در اینترنت اشیا پیدا کرده و تنها نقطه ضعف این ماژول مصرف بالای ماژول در حدود 100 میلی آمپر و امکانات کم ماژول در حالت اسلیپ است که احتمالا در ورژنهای بعدی توسط سازنده مورد توجه قرار خواهد گرفت.در این پروژه سعی کرده ایم تا یک ماژول کاربردی شبیه به نود ام سیو NodeMCU  طراحی کنیم و با اتصال ...
این دستگاه یک ریموت کنترلر 4 کاناله است، به این معنی که قادر به کنترل ۴ وسیله برقی از راه دور با استفاده از فرستنده ها و گیرنده های رادیویی می باشد.در این پروژه از ماژولهای گیرنده ی ask استفاده شده است که ماژولهایی برای دریافت و دیکد دیتاهای ارسال شده بر اساس مدولاسیون دامنه میباشند.مدولاتور های دامنه هم ازران هستند و هم کم مصرف ولی عیب اصلی آنها نویز شدید روی موج ارسالی است که عملا در فرکانسهای ...
آموزش
«
 • میکروها
 • کامپیوتر سخت افزار
 • کاربردی
 • مکاترونیک
 • الکترونیک دیجیتال
 • الکترونیک آنالوگ
 • برق صنعتی
 • طراحی وب
 • کامپیوتر نرم افزار
 • آموزشmatlab
 • VHDL,VERILOG
 • FPGA
 • #C/C++
 • نرم افزارهای برق
 • اندروید
 • اینترنت اشیاء (IOT)
»
MPLAB یک آی دی ای (IDE) منتشر شده از شرکت میکرو چیپ برای توسعه برنامه بر روی چیپ های PIC میباشد که هم اکنون آخرین ورژن آن با نام MPLAB X منتشر شده است. اگر خود برنامه ی MPLAB X IDE رو نصب کنید فقط می توانید به زبان اسمبلی در این برنامه کد نویسی کنید برای اینکه بتونید به زبان C کد بنویسید باید MPLAB XC8 Compiler رو هم روی سیستم نصب داشته باشید. برای نصب MPLAB x شما باید جاوا را در سیستم نصب داشته ...
برای ثبت اختراع به کجا مراجعه کنیم؟ برای ثبت اختراع باید به اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی واقع در تهران، خیابان میرداماد، تقاطع بزرگراه مدرس- میرداماد، مراجعه شود .
این پروژه ی تحت عنوان (( ربات مسیر یاب هفت سنسور )) که در سه فصل تهیه شده است ، فصل اول مستندات این پروژه به بررسی تعاریف خاصی که در زمینه رباتیک وجود دارد و همچنین موضوعات مرتبط با آن مانند تاریخچه رباتیک ، انواع رباتها ، دسته بندی رباتها  پرداخته ایم. در فصل دوم کاربرد رباتها و همچنین اجزاء رباتها را مورد بررسی قرار داده ایم. در فصل سوم ، ساختن ربات مسیر یاب ، شرح عملکرد ربات ، توضیحات ...
پس از سال ۲۰۰۰ که با فراگیر شدن اینترنت جهانی و مفهوم دهکده جهانی واژه اینترنت چیزها نیز مطرح شد که هدفش ایجاد یک سیستم یک پارچه با قابلیت کنترل از طریق شبکه بود.اما چالشهای اصلی این ایده شامل امنیت‌ و پیچیدگی سطوح اجرای و بستر نامناسب (اینترنت بستر قابل اطمینانی از نظر اتصال پایدار نیست) و همچنین نبود یک سخت افزار قدرتمند و ارزان با ارتباطی دو طرفه و پایدار با مصرف انرژی پایین که از اهداف اصلی ...
ریموت کنترل ها که به منظور کنترل از راه دور تجهیزات الکترونیکی استفاده می شوند، در بازار به صورت بصورت فیکس کد و لرن کد می باشند که در هر دو نوع این ریموت ها یک دیتای چهاربیتی به طریق کد دهی ارسال می شود. در اینجا به بررسی ویژگی ها و تفاوت های فیکس کد و لرن کد و اینکه کدام بهتر می باشد، می پردازیم.
فایرفاکس مرورگری کدباز، رایگان و انعطاف پذیر برای تمام کاربرانی است که می خواهند ضمن داشتن امنیت در اینترنت، از وب گردی لذت ببرند. معمولاً فایرفاکس انتخاب اول کاربران حرفه ای و البته برنامه نویسان و توسعه دهندگان وب است.
پایتون (Python) یک زبان برنامه نویسی تفسیری ، داینامیک و شی گرا است که می توان از آن در نرم افزار ها و تکنولوژی های متنوع بهره برد . این زبان برنامه نویسی (در ایران پیتون هم تلفظ می شود) با داشتن کتابخانه های گسترده (library)روشهای بسیار قدرتمند و حرفه ای را برای کار با زبانها و ابزار های مختلف به آسانی فراهم می کند. متن باز (اوپن سورس) بوده و یادگیری و استفاده از آن در عرض چند روز ممکن است . کد ...
شاید در نگاه اول یادگیری و کار با شبکه های عصبی رو سخت و زمان بر بدونید. البته منابع و پروژه های اندکی،به زبان فارسی در این رابطه وجود دارد و این خود یادگیری رو یه مقدار دشوار میکنه. در این فیلم آموزشی میخوام در قالب مثالی شما رو با جعبه ابزار شبکه عصبی و کار با شبکه عصبی در نرم افزار متلب آشنا کنم. قطعا اگر با چند مثال آشنا شوید و مراحل کار رو یاد بگیرید درمدت کوتاهی میتونید با شبکه ...
این خودآموز به زبان فارسی نگاشته شده و برای آشنایی مقدماتی با نحو زبان Verilog و توانایی‌های آن مفید است، مخاطب این خودآموز آن دسته از علاقه‌مندانی می‌باشند كه با زبان Verilog‌ آشنایی ندارند.زبان‌های توصیف سخت‌افزار یكی از مهمترین ابزار‌های مدرن طراحی سخت‌افزار‌ها می‌باشد كه كاربرد آنها در صنعت رو به افزایش ‌است به طوری كه امروزه عضو جدا نشدنی فرایند طراحی تا پیاده سازی سخت‌افزار‌های مدرن به شمار ...
نرم افزار ISE Design Suite محصولی از کمپانی Xilinx است که برای بهینه سازی نیرو و هزینه، از طریق بهره وری طراحی بیشتر، تولید شده است است. در واقع ابزارهای طراحی ISE با ارائه ی تکنولوژی هوشمند clock-gating، برای اولین بار، مصرف نیرو را تا سی درصد کاهش داده اند. همچنین این مجموعه نرم افزاری جدید پیشرفت هایی را در رزرو طراحی timing-driven، پشتیبانی برای طراحی plug-and-play و یک جریان طراحی بصری با ...
همان طور که می دانید توسط سوکت ها ما می توانیم میان برنامه ها و نرم افزارهای خود از راه دور ارتباط برقرار کنیم که البته این کار بین کامپیوترهای client و server انجام می شود.کلاینت در حقیقت، خدمات کامپیوتر بزرگتر را درخواست می کند. فرضا این خدمات می تواند شامل جست و جوی اطلاعات و ارسال انها به کلاینت باشد مانند هنگامی که یک پایگاه داده در وب مورد پرس و جو قرار می گیرد. نمونه های دیگری از این ...
سیستمهای کنترلی دستگاههای قدیمی علاوه بر استهلاک بالا و خرابیهای مکرر، راندمان کاری دستگاه را کاهش و زمان توقف و بلا استفاده بودن دستگاه را افزایش میدهند. با تبدیل این سیستمهای قدیمی به کنترلرهای مدرن و جدید علاوه بر اینکه زمان خواب دستگاه و خرابی های مکرر کاهش می یابد، باعث عیب یابی بسیار آسان، هزینه تعمیرات و نگهداری کمتر و افزایش راندمان تولید میشود. از دیگر مزایای این سیستمها ثبت زمان کارکرد ...
رنگ های مختلفی که در طراحی لایه ها استفاده می شود  را می توان از ترکیب RGB یا همان Red Green Blue ایجاد کرد.برای هر رنگ 255 قطره داریم و قصد داریم رنگها را در شکل hex نمایش دهیم. همونطور که میدونید اعداد در مبنای هگزادسیمال به صورت زیر نمایش داده می شوند : 
هر روزه وسایل جدیدی، به اینترنت متصل می‌شوند. ساعت‌های هوشمند نمونه‌ای از این وسایل محسوب می‌شوند. خودروها، سیستم روشنایی خانه‌ها، یخچال‌ها، چراغ‌های راهنمایی و رانندگی، همگی وسایلی هستند که به عنوان یک واحد مستقل به اینترنت افزوده می‌شوند. امروزه کامپیوترها، دیگر الزاماً به آن شکل سنتی که ما می‌شناسیم (صفحه کلید و کیس و مانیتور)‌ نیستند. بلکه در قالب قطعات کوچک، میکروکنترلرها، تراشه‌های ...
مقالات
«
 • کامپیوتر
 • برق-الکترونیک
 • طرح توجیهی
 • گزارش کار آموزی
 • برق قدرت
»
سیستم محاسباتی گرید از گروهی از برنامه ها و منابع که در سراسر ماشینهای گرید گسترده شده اند تشکیل میشود. گرید دارای محیطی پویا و منابع توزیعشده غیرمتمرکز است. یکی از مهمترین موضوعات درزمینهی اجرای کارها در محیط توزیع شده مسئله زمانبندی کارها میباشد، هدف از زمانبندی، واگذاری بهینه و مناسب کارها به وظایف است. زمانبندی جز مسائل NP-Complete میباشد و الگوریتمهای قطعی برای حل اینگونه مسائل مناسب نیستند ...
امــروزه بحران مصرف برق شايد مسئله اي مشكل سـاز براي آينده كشورمـان باشد ، با كاهش و صـرفه جويي در مصـرف برق شايد بتوان نيمي از اين مشكل را حل نمود ، اما با كمي تدبير مي توان كمك بزرگي به آينده و اقتصاد نمود . ساخت دستگاه آنالايزر (VCA005) تنها گامي در بهينه سازي مصرف انرژي مي باشد ، اين دستگاه با آناليز كامل از مصـرف انرژي نموداري بصورت ماكزيمم و مينيمم مصرف در اختيار كاربر قرار مي دهـد ، ...
در این گزارش کارآموزی به مراحل مختلف انجام شده روی شیر خام برای تولید انواع فرآوردهای آن پرداخته شده،همچنین انواع دستگاهای مختلف کارخانه شیر و قسمتهای مختلف این دستگاها(میزان تولید، ظرفیت و...) ذکر شده است. در یک کارخانه شیر انواع و اقسام سنسور ها برای کنترل مراحل مختلف تولید به کار برده میشود. در بخش بعدی این گزارش مهمترین سنسور های به کار رفته در چرخه تولید کارخانه شیر و عملکرد آنها را شرح داده ...
پایان نامه ی پیش رو که در 242 صفحه جمع آوری شده است کاملترین پایان نامه موجود در زمینه ی بررسی تلفات در بخش توزیع و روش های کاهش آن میباشد. شبكه قدرت شامل سه بخش توليد ،انتقال و توزيع نيرو است . انرژي الكتريكي پس از توليد در نيروگاهها و عبور از شبكه هاي انتقال و توزيع به مصرف كنندگان مي رسد در اين مسير مقداري از انرژي بدلايل مختلف تلف مي شود قدمت بحث تلفات در بخش توزیع به اندازه قدمت صنعت برق مي ...